Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 4 gości
S T A R T arrow O POLSKĘ arrow Warszawa arrow In­spi­ra­cja za mi­liard. PALNA. Bez przetargu. Króliki - do METRA!!!
Thursday 09 July 2020 03:10:08.29.
migawki

 Pielgrzymka 2020. Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej Warszawa-Jasna Góra

Proszę o gorące modlitwy o zdrowie ks. prof. Stanisława KOCZWARY.

12.07.20 Warszawa  Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę 

Dotarła do mnie informacja, że niektórzy tradycyjni katolicy mają zamiar celowo unieważnić swoje karty do głosowania. Prosimy nie róbcie tego! Zwycięstwo Trzaskowskiego to zwycięstwo zła w jawnej postaci. To promocja LGBT, małżeństwa homoseksualne, a w dalszej perspektywie adopcja dzieci przez te pary. Czy tego chcecie?

 
W Y S Z U K I W A R K A
In­spi­ra­cja za mi­liard. PALNA. Bez przetargu. Króliki - do METRA!!! Drukuj Email
Wpisał: Kon­rad Maj­szyk   
18.11.2013.

In­spi­ra­cja za mi­liard. PALNA. Bez przetargu. Króliki – do METRA!!!

 

Inspiro dla dwóch linii metra

 

...to War­sza­wa bę­dzie kró­li­kiem do­świad­czal­nym –   pierw­szym mia­stem, któ­re prze­te­stu­je no­wą kon­struk­cję.

 

 

Kon­rad Maj­szyk 27-02-2012, http://www.zw.com.pl/artykul/653634.html

 

W Wiedniu ruszyła produkcja pierwszych z 210 wagonów za ponad miliard złotych dla warszawskiego metra. Stolica planuje dokupić bez przetargu jeszcze co najmniej 36 wagonów, żeby obsłużyć kolejnych sześć planowanych stacji

 

[w oryg. zdjęcie: Wagon demonstracyjny w Wiedniu. Warszawa chce zrezygnować z diod na drzwiach i przodzie md]

Pierw­sze ele­men­ty po­cią­gów In­spi­ro dla War­sza­wy są już go­to­we. W fa­bry­ce Sie­men­sa w Wied­niu kur­ty­na po­szła w gó­rę w ryt­mach dys­ko­te­ko­we­go prze­bo­ju „In­som­nia": pro­du­cent za­pre­zen­to­wał tam sta­lo­wo­-alu­mi­nio­we nad­wo­zie – czy­li tzw. pu­dło – pierw­sze­go wa­go­nu dla Me­tra War­szaw­skie­go.

In­spi­ra­cja za mi­liard

– To waż­ny mo­ment. Prze­cho­dzi­my z fa­zy kon­cep­cji do pro­duk­cji – mó­wi pre­zes Me­tra War­szaw­skie­go Je­rzy Lejk.

Bu­do­wa dru­giej li­nii me­tra i za­kup ta­bo­ru to w tej chwi­li jed­ne z naj­więk­szych  pro­jek­tów ko­mu­ni­ka­cyj­nych w Eu­ro­pie –twier­dzi.

Me­tro War­szaw­skie za­mó­wi­ło 35 skła­dów In­spi­ro za 1,069 mld zł w nie­miec­ko­-pol­skim kon­sor­cjum Sie­men­sa i Ne­wa­gu. Każ­dy po­ciąg bę­dzie li­czył sześć wa­go­nów. Dzie­sięć skła­dów zo­sta­nie wy­pro­du­ko­wa­nych w za­kła­dach Sie­men­sa w Wied­niu, a na­stęp­nych 25 w Ne­wa­gu w No­wym Są­czu.  Z te­go 15 po­cią­gów ma ob­słu­gi­wać pierw­szą li­nię Ka­ba­ty – Mło­ci­ny, a 20 – dru­gą, bu­do­wa­ną kosz­tem 4,1 mld zł mię­dzy ron­dem Da­szyń­skie­go i Dwor­cem Wi­leń­skim. Za­kła­da­na przez ra­tusz czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia  to co dwie mi­nu­ty w szczy­cie.

Jak po­wie­dział nam pre­zes pol­skich za­kła­dów Ne­wagu Zbi­gniew Ko­nie­czek, w  No­wym Są­czu po­wsta­je już spe­cjal­na ha­la mon­ta­żo­wa.

– W ra­mach kon­trak­tu dla War­sza­wy za­pew­ni­my pol­skie­mu part­ne­ro­wi trans­fer tech­no­lo­gii i miej­sca pra­cy. Znacz­ną część kom­po­nen­tów też bę­dzie­my ku­po­wać w Pol­sce – mó­wi szef dzia­łu me­tra w Sie­men­sie Jo­sef Fel­kel­-Högler.

5,2 mld zł będzie kosztowała druga linia między rondem Daszyńskiego i Dworcem Wileńskim oraz 35 pociągów do jej obsługi.

Do­sta­wy dla Me­tra War­szaw­skie­go ma­ją zo­stać zre­ali­zo­wa­ne do koń­ca grud­nia 2013 r. (jed­no­cze­śnie z pla­no­wa­nym za­koń­cze­niem bu­do­wy cen­tral­ne­go od­cin­ka dru­giej li­nii przez kon­cern AGP Me­tro).

125 wa­go­nów In­spi­ro za­mó­wił też ope­ra­tor me­tra w Mo­na­chium, ale to War­sza­wa bę­dzie kró­li­kiem do­świad­czal­nym –   pierw­szym mia­stem, któ­re prze­te­stu­je no­wą kon­struk­cję.

Czy Me­tro War­szaw­skie po­win­no oba­wiać się „cho­rób wie­ku dzie­cię­ce­go", czy­li uste­rek tech­nicz­nych?  – Po­jazd przej­dzie bar­dzo wy­ma­ga­ją­ce te­sty u nas i w Me­trze War­szaw­skim, któ­re po­zwo­lą wy­eli­mi­no­wać uster­ki. Przy pro­jek­to­wa­niu wy­ko­rzy­sta­li­śmy 180-

-let­nie do­świad­cze­nie w pro­duk­cji po­jaz­dów szy­no­wych – mówi San­dra Gott­-Karl­bau­er z Sie­men­sa, od­po­wie­dzial­na za kon­trakt dla War­sza­wy.

Wor­ki, drze­wa i dio­dy

W wie­deń­skiej dziel­ni­cy Sim­me­ring in­ży­nie­ro­wie bę­dą te­raz pod­da­wa­li wa­gon dla War­sza­wy pró­bom ob­cią­że­nio­wym. Pierw­szy „war­szaw­ski"skład zo­sta­nie do­star­czo­ny je­sie­nią do cen­trum te­sto­we­go Sie­men­sa w Wil­den­rath We­gberg w Niem­czech.

Świa­to­wa pre­mie­ra po­cią­gu ma się od­być na tar­gach InnoTrans w Ber­li­nie we wrze­śniu. Jak za­po­wia­da pro­du­cent – w sta­cji tech­nicz­nej na Ka­ba­tach pierw­szy skład po­wi­nien po­ja­wić się w grud­niu.

– Spe­cjal­nie na po­trze­by prób przed ode­bra­niem po­jaz­du zbu­do­wa­li­śmy na Ka­ba­tach 1,3 km to­rów w urzą­dze­nia­mi, któ­re bę­dą za­sto­so­wa­ne na dru­giej li­nii – mó­wi pre­zes  war­szaw­skie­go me­tra Je­rzy Lejk. Jed­no­cze­śnie za­cznie się też pro­ce­du­ra uzy­ski­wa­nia ho­mo­lo­ga­cji w Urzę­dzie Trans­por­tu Ko­le­jo­we­go, któ­ra po­trwa ok. trzech mie­się­cy. Jak usły­sze­li­śmy, po­cią­gi bę­dą wte­dy jeź­dzi­ły na pierw­szej li­nii, ale bez pa­sa­że­rów:w no­cy i z ob­cią­żo­ny­mi wor­ka­mi  w środ­ku.

W ha­li mon­ta­żo­wej w Wied­niu – gdzie ob­ser­wo­wa­li­śmy  pro­to­ty­py war­szaw­skich wa­go­nów –  stoi efek­tow­ny mo­del de­mon­stra­cyj­ny In­spi­ro, wy­ko­na­ny przez pra­cow­nię BMW De­sign. Wia­do­mo już, że skła­dy dla War­sza­wy bę­dą się zna­czą­co róż­ni­ły od te­go po­ka­zo­we­go. Fo­te­le ma­ją być usta­wio­ne pod okna­mi (tak sa­mo jak w ro­syj­skich i fran­cu­skich skła­dach).

Jak po­wie­dział nam dy­rek­tor Za­rzą­du Trans­por­tu Miej­skie­goLe­szek Ru­ta, mia­sto zre­zy­gnu­je z diod na kra­wę­dziach drzwi.  Da­wa­ły­by one efekt „pły­ną­ce­go świa­tła" przy otwie­ra­niu i za­my­ka­niu drzwi. Spe­cja­li­ści z me­tra uzna­li to jed­nak za ga­dżet, któ­ry bę­dzie tyl­ko pod­no­sił kosz­ty i utrud­niał eks­plo­ata­cję. Urzęd­ni­cy nie zde­cy­do­wa­li się jesz­cze, czy zo­sta­wią w środ­ku de­si­gner­skie uchwy­ty w kształ­cie drzew (są w pro­to­ty­pie). Część de­cy­den­tów uzna­je je za efek­tow­ne, ale nie­prak­tycz­ne, bo pa­sa­że­ro­wie blo­ko­wa­li­by wyj­ścia z wa­go­nów. Jak się do­wie­dzie­li­śmy, de­cy­du­ją­ca bę­dzie w tej spra­wie opi­nia nie­peł­no­spraw­nych m.in. ze sto­wa­rzy­sze­nia In­te­gra­cja, z któ­ry­mi Me­tro kon­sul­tu­je wy­gląd po­jaz­dów.

In­spi­ro ciąg dal­szy?

Nie­miec­kie po­cią­gi In­spi­ro bę­dą trze­cim ro­dza­jem ta­bo­ru w Me­trze War­szaw­skim. Spół­ka pro­wa­dzi prze­targ na kon­cep­cję ar­chi­tek­to­nicz­no­-bu­dow­la­ną wy­dłu­że­nia dru­giej li­nii o trzy sta­cje w stro­nę Wo­li i trzy w kie­run­ku Tar­gów­ka. Łącz­nie to ko­lej­nych 6 km pod­ziem­nej ko­lej­ki.  We­dług pre­ze­sa Lej­ka do ich ob­słu­gi po­trze­ba od sze­ściu do ośmiu po­cią­gów, czy­li 36 – 48  ko­lej­nych wa­go­nów. Czy po­ja­wi się czwar­ty typ?

– Je­śli bu­do­wa bę­dzie kon­ty­nu­owa­na, mo­że­my zwięk­szyć za­mó­wie­nie dla Sie­men­sa. Imy­ślę, że do te­go doj­dzie – po­wie­dział nam w Wied­niu dy­rek­tor ZTMLe­szek Ru­ta.

Pra­wo za­mó­wień pu­blicz­nych da­je moż­li­wość zwięk­sze­nia za­mó­wie­nia o 50 proc. war­to­ści. Teo­re­tycz­nie Me­tro War­szaw­skie mo­że ku­pić bez prze­tar­gu jesz­cze 105 wa­go­nów. De­kla­ra­cja mu­si jed­nak być zło­żo­na naj­póź­niej  trzy la­ta od za­koń­cze­nia do­staw, czy­li do koń­ca 2016 r.  Ra­tusz twier­dzi, że lo­sy tych za­mó­wień za­le­żą od bu­dże­tu UE 2014 – 2020.

Pociągi będą nocowały w tunelach

Po­cią­gi nowego typu bę­dą wy­ma­ga­ły prze­glą­dów co trzy mie­sią­ce – twier­dzi pro­du­cent. Uży­wa­ne w War­sza­wiero­syj­skie skła­dy mu­szą zjeż­dżać na prze­gląd co 20 go­dzin, a fran­cu­skie – co 14 dni. Dzię­ki dłu­gim okre­som mię­dzy-­prze­glą­do­wym in­spi­ro bę­dą no­co­wa­ły na to­rach od­staw­czych pierw­szej i dru­giej li­nii i tym sposobem Me­tro War­szaw­skie ob­słu­ży dru­gą li­nię bez konieczności bu­do­wy dru­giej sta­cji tech­nicz­nej (ta na Ka­ba­tach zo­sta­ła roz­bu­do­wa­na). Nie­miec­ki po­ciąg dla Me­tra War­szaw­skie­go ma wa­żyć 186 ton, czy­li ok. 20 proc. mniej od kon­ku­ren­cji. To ogra­ni­czy zu­ży­cie ener­gii (tym pa­ra­me­trem Sie­mens zdo­był de­cy­du­ją­ce punk­ty w prze­tar­gu). W każ­dym po­cią­gu zmie­ści się 1450 pa­sa­że­rów. W środ­ku bę­dzie 256 sie­dzeń. Jak in­for­mu­je wy­ko­naw­ca, ma­te­ria­ły wy­koń­cze­nia wnę­trza pod­le­ga­ją w 95 proc. re­cy­klin­go­wi (do eko­lo­gii ma­ją na­wią­zy­wać „uchwy­ty drzew­ka" we­wnątrz każ­de­go wa­go­nu).

Życie Warszawy

Zmieniony ( 18.11.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.