Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 104 gości
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow zdrówko 13 arrow Fervex wycofany ze sprzedaży
Tuesday 19 January 2021 09:21:28.31.
migawki
 

My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a przecież to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nastąpi ten przełom - zależy od nas.

To całe aj-waj o szczepieniach celebrytów celowe: By ludziki poczuły zazdrość i zaczęły się pchać do szczepień.

Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie leczą, tak będę się szczepił.

Yes! Yes! Yes! Polska ma pierwszą kobietę GMO! POLSKA WIELKI PROJEKT rozpoczęty!  

Była "pomroczność jasna", teraz jest "dobrowolność obowiązkowa"

Skuteczność penicyliny nie została udowodniona w kontrolowanych badaniach klinicznych, lecz w praktycznym jej stosowaniu w leczeniu rannych żołnierzy podczas II wojny światowej.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Fervex wycofany ze sprzedaży Drukuj Email
Wpisał: Michał Strzałkowski   
12.12.2013.

Fervex wycofany ze sprzedaży

 

Michał Strzałkowski Fervex-wycofany

 

Go­rącz­ka, wy­mio­ty, bie­gun­ka – takie ob­ja­wy może wy­wo­ły­wać zło­wro­ga bak­te­ria En­te­ro­coc­cus fa­ecium, którą wy­kry­to w po­pu­lar­nych le­kach „na grypę” – Fe­rvex. Także tych dla dzie­ci! Trwa akcja wy­co­fy­wa­nia tego spe­cy­fi­ku ze sprze­da­ży.

Jeśli w swo­jej do­mo­wej ap­tecz­ce masz Fe­rvex z ter­mi­nem przy­dat­no­ści od stycz­nia 2012 r. do 28 lu­te­go 2016 r., pod żad­nym po­zo­rem nie po­da­waj go ni­ko­mu! Za­wie­ra groź­ną bak­te­rię En­te­ro­coc­cus fa­ecium.

Może ona za­ata­ko­wać osła­bio­ny or­ga­nizm, pro­wa­dząc nawet do za­pa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go! Innym ob­ja­wem będą wy­mio­ty, bie­gun­ka czy go­rącz­ka. Co praw­da spe­cja­li­ści uspo­ka­ja­ją, że ta bak­te­ria dla zdro­wych or­ga­ni­zmów jest nie­groź­na – ale leki po­da­je się prze­cież wła­śnie oso­bom cho­rym! 

Głów­ny In­spek­tor Far­ma­ceu­tycz­ny za­de­cy­do­wał wy­co­fa­nie z aptek serie leków Fe­rvex: Fe­rvex, Fe­rvex Ju­nior i (kilka ty­go­dni wcze­śniej) Fe­rvex Ma­li­no­wy dla dzie­ci. Jest to pre­pa­rat na prze­zię­bie­nie dla dzie­ci i do­ro­słych.

De­cy­zję o wy­co­fa­niu leku pod­jął Głów­ny In­spek­to­rat Sa­ni­tar­ny, za­alar­mo­wa­ny przez pro­du­cen­ta, że par­tia leku jest za­nie­czysz­czo­na. – Ozna­cza to po pro­stu, że pre­pa­rat jest ska­żo­ny bak­te­ria­mi lub grzy­ba­mi – tłu­ma­czy Ja­ro­sła­wa Bator, far­ma­ceut­ka.

Zofia Ulz, Głów­ny In­spek­tor Far­ma­ceu­tycz­ny, tłu­ma­czy, że leki marki Fe­rvex zo­sta­ły wy­co­fa­ne z ob­ro­tu ze wzglę­du na zna­le­zie­nie w nich bak­te­rii En­te­ro­coc­cus fa­ecium. – De­cy­zja o wy­co­fa­niu leku z ob­ro­tu do­ty­czy leków, które za­wie­ra­ją cu­kier, bo w nim zo­sta­ła wy­kry­ta ta bak­te­ria – do­da­je.

Bak­te­ria, którą pro­du­cent wy­krył w swoim leku za­gnieź­dzi­ła się w cu­krze, który jest do­dat­kiem do słod­kie­go le­kar­stwa. En­te­ro­coc­cus fa­ecium może po­wo­do­wać za­pa­le­nie ukła­du mo­czo­we­go, czy za­pa­le­nie wsier­dzia.


Co może się stać w razie za­ży­cia leku? – Mogą wy­stą­pić po­dob­ne ob­ja­wy, jak te przy gry­pie żo­łąd­ko­wej – do­da­je far­ma­ceut­ka. Czyli – wy­mio­ty, go­rącz­ka, bie­gun­ka, a nawet za­ka­że­nie prze­wo­du po­kar­mo­we­go. – To szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne dla dzie­ci – twier­dzi Ja­ro­sła­wa Bator.

Jeśli ktoś ma wąt­pli­wo­ści, czy lek który kupił, jest bez­piecz­ny, może za­nieść go do naj­bliż­szej ap­te­ki i tam się po­ra­dzić. Far­ma­ceu­ci spraw­dzą, czy to opa­ko­wa­nie jest z bez­piecz­nej serii czy już nie. Firma, która jest pro­du­cen­tem leku, jest zo­bo­wią­za­na do wy­co­fa­nia pro­duk­tu z aptek jak naj­szyb­ciej.

Co zatem po­zo­sta­je ro­dzi­com, gdy prze­zię­bi się ich dziec­ko? Far­ma­ceu­ta z każ­dej ap­te­ki do­ra­dzi, jakim spe­cy­fi­kiem można za­stą­pić fe­ler­ny spe­cy­fik.

Michał Strzałkowski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.