Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 21 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow Zdrowie a Szczepienia arrow Prawda- półprawda- artykuł z Przekroju nt. szczepień
Monday 24 February 2020 00:45:00.28.
migawki
 

Wy jeste¶cie sol± ziemi. A je¶li sól zwietrzeje, czym będzie solona? [Mt. 5:13]

 
W Y S Z U K I W A R K A
Prawda- półprawda- artykuł z Przekroju nt. szczepień Drukuj Email
Wpisał: Jerzy Ja¶kowski MD MS   
25.04.2009.

Prawda- półprawda- artykuł Mileny Rachid Chehab z tygodnika Przekrój

Jerzy Jakowski MD MS     ostrzegam przed udzielaniem wywiadów tej Pani.[JJ]

  [więcej o szczepieniach w tymże dziale,czyli "społeczeństwo" kategoria "Zdrowie" md]

www.przekrój.pl/wydarzenia 

W dniu 17 kwietnia udzieliłem telefonicznego wywiadu p. Milenie Rachid Chehab na temat szczepień, który ukazał się w dniu 23 kwietnia 2009r. Jednak moja autoryzowana wypowiedĽ została w istotny sposób zmieniona, wykrelono z niej wszelkie dane liczbowe zmieniaj±c w istotny sposób sens wypowiedzi.

W zwi±zku z odmow± wydrukowania przez red. Jacka Kowalczyka,  sprostowania, zmuszony jestem do przekazania tego tekstu PT Czytelnikom w inny dostępny sposób.

Fragment mojej wypowiedzi po autoryzacji brzmiał:  Od 30 lat nie ma w±tpliwoci, że szczepionki to prawdopodobnie największa pomyłka medycyny XX wieku. O ich wadach mógłby rozmawiać godzinami: To nieprawda, że zapobiegaj± znacznej liczbie zachorowań i zgonów. Spadek miertelnoci w ostatnim stuleciu to zasługa coraz wyższego poziomu higieny, a nie medycyny przekonuje doktor Jakowski. W rozmowie często powołuje się na oficjalne statystyki, na przykład dotycz±ce wzrostu zachorowań na błonicę w Polsce na pocz±tku lat 90 w województwie rzeszowskim i s±siednich [w czasie epidemii tej choroby na Ukrainie] mimo obowi±zkowych szczepień w Polsce.

Doktor Jakowski twierdzi też, na podstawie oficjalnych raportów publikowanych w czasopismach specjalistycznych. że całkowity brak zachorowań na ospę prawdziw± to nie zasługa szczepień [ospa wyginęła po szczepieniach w ci±gu 8 pokoleń -tj 180 lat] ale samoistne wyginięcie choroby oraz wzrostu higieny [przede wszystkim kanalizacji]  analogiczne do zniknięcia tak zwanych

angielskich potów, które w XVIII wieku zdziesi±tkowały mieszkańców np.  Gdańska, a dzi nie wiemy nawet, co to właciwie było [bez szczepień choroba zniknęła w ci±gu jednego pokolenia, tj 25 lat].

Kolejn± dezinformacj± podan± przez PT Autorkę było sformułowanie ,cyt.: Choć nie jest specjalist±....". Otóż moje zawodowe zainteresowania nie były tematem wywiadu. Od redaktora wymaga się minimum starannoci czyli zebranie wywiadu dokładnie. W kwestii specjalizacji :

1. Przez wiele lat byłem założycielem i pierwszym kierownikiem Poradni Ekologicznej Wojewódzkiego Orodka Medycyny Pracy w Gdańsku - jedn± z prac było wyjanienie przyczyn zgonów na raka w Gdańsku.

2. Byłem przez wiele lat kierownikiem Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki AMG, efektem jest np. Raport o konsekwencjach katastrofy w Czarnobylu 1992, jedyne kompleksowe opracowanie w Polsce.

3.Byłem jedynym biegłym s±dowym S±du Okręgowego w Gdańsku w zakresie oddziaływania czynników zewnętrznych na organizmy żywe. 

4. Bylem ekspertem strony Solidarnociowej przy Okr±głym Stole -.

Tak więc wbrew cytatowi od 29 lat zajmuję się wpływem czynników rodowiskowych na organizmy żywe czego dowodem jet ok 200 publikacji  i np. pierwszy w Polsce podręcznik do Ekotoksykologii- 1995r.

Proszę o umieszczenie tego sprostowania w kolejnym numerze Przekroju

Z poważaniem   dr Jerzy Jakowski

            Rozumiem ,że w dobie kryzysu Przekrój musi się chwytać wszelkich sposobów zdobywania pieniędzy i pod pozorem rzetelnych relacji - wywiadów  przedstawia artykuły sponsorowane, ale dlaczego PT Czytelnicy maj± brać poważnie tak nieetyczne zachowania dziennikarzy.

            Teraz parę uwag dotycz±cych problemu szczepień w/g tego artykułu. Na całym wiecie społeczeństwa się burz± przeciwko przymusowi szczepień. Jak wiadomo wymylono już ponad 280 różnego rodzaju szczepionek. W zwi±zku z faktem, że koszt szczepionki w produkcji to ok. 5 centów USA, a koszt sprzedaży do 50 dolarów jest to doskonały interes dla przemysłu,  o wiele lepszy aniżeli sprzedaż narkotyków czy też broni. W każdym b±dĽ razie bardziej bezpieczny, ponieważ nie cigany przez prawo.

            Wzrost wiadomoci społeczeństwa, że jest nabijane w przysłowiow± butelkę,  powoduje zrozumiałe zdenerwowanie producentów szczepionek. Nic dziwnego więc, że szukaj± wszelkich możliwych sposobów aby wymusić na rz±dach tzw. obowi±zkowe szczepienia. Wiadomo, że jak rz±d zakontraktuje 100 czy też 200 tysięcy szczepionek to producent nie musi się bać, co po wyprodukowaniu będzie  z nimi robił, czy nie ulegn± przeterminowaniu itd.  Rz±d, czyli my za to już zapłacilimy. Czyli kontrakty rz±dowe s±  gwarancj± pełnego sukcesu ekonomicznego. Od  1945 roku nie może się społeczeństwo w Polsce dowiedzieć jakimi kryteriami kieruje się ministerstwo dokonuj±c zakupu takiej a nie innej szczepionki, ani ile za to musielimy zapłacić i o ile  uboższy stał się  budżet NFZ. Wiadomo np. dla województwa pomorskiego, że na samo rozpoznanie 17500 nowych przypadków zachorowań na raka potrzeba 34 000 000 zł, a wojewódzki Fundusz dostaje tylko 70 000 000 zł. A gdzie pieni±dze na leczenie tych nowotworów?

W tej sytuacji zdziwienie budz± wypowiedzi ministerstwa o przeznaczeniu kolejnych dziesi±tek milionów złotych na szczepionki.

Takim wła¶nie celom dezinformacji służy artykuł zamieszczony w Przekroju przez  Milenę Rachid Chehab.  Już sam podział opracowania tj. tylko jeden przeciwnik a reszta to sami zwolennicy stosowania szczepionek mówi sam za siebie. A przecież wród lekarzy jest znacznie więcej  przeciwników stosowania przymusu szczepień. Dla przykładu pewnego profesora pediatrii pozbawiono po cichu katedry tylko dlatego, że publicznie wypowiadał się o szkodliwoci masowych szczepień.  Oczywicie o tych problemach p. Milana Rachid Chehab nie wspomina.

Wielkie zdziwienie budzi także fakt powoływania się  przez autorkę na informacje z Państwowego Zakładu Higieny,  skoro wiadomo, że Zakład ten przez 50 lat nie umiał opracować system zbierania informacji o powikłaniach poszczepiennych.  Jednoczenie  wiadomo, że sam jest jednym z większych dystrybutorów szczepionek np. WZW,  sprzedaj±c je w okresie “żółtego tygodnia  w promocyjnej cenie. Innymi słowy ceny w innych miesi±cach s± naci±gane?!!!

Zupełnie niepoważne s± wypowiedzi zwolenników szczepień jakoby nie było zwi±zku pomiędzy szczepieniami a autyzmem.  Może to wiadczyć o niedouczeniu albo celowej dezinformacji czyli braku etyki. Nie wiem co jest gorsze? Ale  nauczyć jeszcze się można, a etyki jak się nie ma to już jej się mieć nie będzie.

Jak powszechnie wiadomo autyzm jako jednostkę chorobow± opisano dopiero w ok 10 lat po rozpoczęciu szczepień. Innymi słowy przed szczepieniami autyzmu jako choroby nie było!!!!

Po drugie w latach 40 ubiegłego wieku jeden przypadek autyzmu notowano na 100 000 porodów a obecnie na 150 porodów. I ten gwałtowny prawie skokowy wzrost zanotowano dopiero w latach 90 -XX-wieku, po wprowadzeniu tzw. szczepionek potrójnych. Trudno aby o tym nie wiedzieli pracownicy Państwowego Zakładu Higieny [PZH] i p. Rachid? Dlaczego więc o tym nie pisze?!!!

Twierdzenie, że portal Szczepienia .info  jest niezależny  jest tak samo prawdziw± informacj±, jak to, że na księżycu rosn± gruszki. Jeżeli jest finansowany przez PZH, który z kolei jest sprzedawc± szczepionek to mówienie o niezależnoci czyli braku dochodu ze sprzedaży jest zwykłym okłamywaniem społeczeństwa.  Wiadomo, że kto za to płaci, oczywicie jest to wliczone w marże szczepionki.  Tajemnic± poliszynela jest to, że 30 % kosztów szczepionki  to cena marketingu, czyli oszukiwania ludzi. Zupełnym nieporozumieniem jest przytaczanie wypowiedzi dr Stefanoffa cyt. Dopóki jednak  hipotezy [o szkodliwoci] nie zostan± poparte rzetelnymi badaniami naukowymi, nie mamy prawa straszyć nimi pacjentów.

Jest to bardzo bezczelne sformułowanie nie lekarza ale handlowca. Filozofia medycyny od 2000 lat opiera  się na przysiędze Hipokratesa w skrócie “przede wszystkim nie szkodzić”. Otóż najpierw powinny być opublikowane prace potwierdzaj±ce tezę, że szczepionki w ogóle pomagaj± na cokolwiek, a nie tylko na wzrost kasy u producenta, a potem, że nie powoduj± skutków ubocznych czy wręcz powikłań wymagaj±cych pomocy medycznej. Otóż wielkie zdziwienie powoduje fakt, że koledzy p. dr Stefanoffa z PZH, czyli Zakładu  żyj±cego z naszych pieniędzy przez ponad 50 lat istnienia nie opublikowali prac, które wiadczyłyby o tym, że szczepionki pomagaj± na cokolwiek. Zakład natomiast potwierdził fakt, że szczepionki  nie wpłynęły na żadne zmiany epidemiologiczne. Takimi publikacjami  wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia dysponujemy!!!!

Przykładów zgonów po szczepionkach jako nie nagłania się, Nie nagłania się także afer ministerstwa  gdzie o zakupie takiej a nie innej szczepionki decydował laptop dla ministra [słynne koreańskie szczepionki].

W zwi±zku z faktem, że zmuszanie rodziców do szczepień dzieci jest sprzeczne z Konstytucj±, zarabiaj±cy na szczepieniach wpadli na nowy genialny sposób: będ± karać lekarzy za nieszczepienia. Bo wiadomo, że lekarz w obawie przed utrat± pracy będzie, jak każdy bezmy¶lny urzędnik, wykonywał polecenia z góry. Wtedy jest rozgrzeszony, ponieważ działa zgodnie z prawem. W ten sam sposób tłumaczyli się oprawcy hitlerowscy lub ubowcy, sbowcy itd.

Jeszcze raz podkrelam, wszelkie rodki przymusu stosowane  w medycynie  w w szczególnoci z okazji szczepień wiadcz± bezspornie, że nie chodzi o zdrowie tylko o nasze, podatnika pieni±dze.

Wprowadzenie takiego przepisu będzie kolejnym łamaniem Konstytucji albowiem uniemożliwi lekarzowi podejmowanie decyzji zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta i wiedzy lekarza ,a zmusi do traktowana chorego jako przedmiotu. Jeżeli pacjent nie będzie pasował do schematu wymy¶lonego za biurkiem lub kupionego przez przemysł tym gorzej dla chorego.

Wiadomo, że cała akcja Przekroju ma zwi±zek z włanie wałkowanymi przepisami o pneumokokach i meningokokach w Sejmie. I daltego sprostowanie i rzetelna informacja jest niemożliwa w Przekroju.

O tym wszystkim p. Milena Rachid Chehab wiedziała i nie opublikowała. PT  Czytelnikom pozostawiam ocenę dlaczego tak ocenzurowała artykuł?!!!

       PS.  Tak to się dzieje, że zły pieni±dz wypiera dobry jak mawiał Ksi±dz Mikołaj Kopernik. Dobra marka Przekroju w rękach nowouryszy, wyraĽnie się zmienia........ Proszę o rozpowszechnianie tego tekstu wszelkimi możliwymi sposobami Jerzy Jakowski MD MS

Zmieniony ( 27.07.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.