Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 15 gości
S T A R T arrow Energetyka arrow A słup..., ech... arrow Skarga nt. jakości gazu już w Trybunale Praw Człowieka
Wednesday 04 August 2021 02:47:44.40.
W Y S Z U K I W A R K A
Skarga nt. jakości gazu już w Trybunale Praw Człowieka Drukuj Email
Wpisał: Mirosław Dakowski   
10.06.2009.

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

EUROPEJSKI TRYBUNA? PRAW CZ?OWIEKA

 

SKARGA

[dane oskarżyciela znane redakcji MD]  

 

    B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE

      THE HIGH CONTRACTING PARTY

       WYSOKA UK?ADAJ?CA SI?  STRONA: 

13.   Rzeczpospolita Polska

 

II - EXPOSE DES FAITS

     STATEMENT OF THE FACTS

     OŚWIADCZENIE DOTYCZ?CE STANU FAKTYCZNEGO :

14.     

a. Od wielu lat, szczególnie na przełomie każdego roku, w zimie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a więc w okresie największego zapotrzebowania na gaz przewodowy, dochodzi do fałszowania jego jakości przez obniżenie wartości kalorycznej, co skutkuje skokowym wzrostem jego zużycia i tym samym zawyżenia opłat z tego tytułu na obszarze całego Kraju.

b.  Importem gazu wysokiej jakości, eksploatacją krajowych złóż gazu gorszej jakości, przesyłem siecią gazociągową, magazynowaniem, mieszaniem i dystrybucją gazu, zajmuje się kilka Spółek zależnych i podległych państwowemu monopoliście, Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w Warszawie, który podlega bezpośrednio Ministerstwu Gospodarki w Rządzie Rzeczpospolitej Polskiej.

c.  Dawno przyjęty i uporczywie utrzymywany, wbrew Dyrektywie Gazowej Unii Europejskiej i Rozporządzeniu 1775/2005 Rady i Parlamentu Europejskiego, system naliczania należności dla odbiorców gazu, za 1 metr sześcienny wszystkiego tego co przepływa przez gazomierze (bez względu na różną wartość kaloryczną), jest krzywdzący dla konsumentów, a także rodzi patologie dotyczące regulacji składu chemicznego i jakości gazu.

d.  Mimo istniejących norm jakości gazu, ktoś zadbał starannie o powstanie luk w prawie, dzięki którym państwowy monopolista jest wyłączony spod wszelkiej kontroli zewnętrznej, kontroluje sam siebie i w przypadku nawet lawinowych reklamacji, jednostronnie oświadcza, ze jakość gazu jest nawet lepsza niż przewiduje norma, odrzucając wszelkie roszczenia okradanych odbiorców.
W ten sposób cyklicznie dochodzi do przestępstwa wymuszania nienależnych kwot znacznej wartości, na masową skalę, przy biernej postawie organów państwowych.
e.  Obserwując w mediach lawinowe skargi i bezsilną złość poszkodowanych odbiorców gazu z różnych regionów Kraju, 9 lutego 2008 roku zawiadomiłem e-mailem Prokuraturę Krajową w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na masową skalę. Sprawa została jednak skierowana do najniższych organów decyzyjnych aparatu ścigania i po 10 miesiącach, po nieudolnym dochodzeniu, ostatecznie umorzona, pomimo wcześniejszego Postanowienia Sądu, nakazującego podjęcie starannego dochodzenia.

 f. W tym samym okresie ja, spodziewając się rachunku za gaz w wysokości około 120 – 130 zł, otrzymałem fakturę na kwotę 632,50 zł, co przekłada się na skokowy, ponad 6,5-ciokrotny wzrost dobowego zużycia gazu, w stosunku do średniej rocznej! W tej sytuacji 22 lutego złożyłem w miejscowej Prokuraturze w Nysie, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wyłudzenia nienależnej kwoty.   Podobnie jak poprzednia, ta sprawa, mimo Postanowienia innego Sądu nakazującego podjęcie umorzonego dochodzenia, została jednak po 14 miesiącach, także ostatecznie umorzona,  bez wykonania polecenia Sądu o powołaniu biegłych i wnikliwym zbadaniu sprawy.
g.  Obserwując doniesienia o masowych zaczadzeniach ludzi od urządzeń gazowych, w ciągu każdego sezonu grzewczego – liczba ofiar sięga wielu dziesiątek, nie można tu wykluczyć związku przyczynowego z manipulacją jakością gazu przez monopolistę.

Ten wątek także został zignorowany przez organa ścigania.

h.  Posłowie i Senatorowie, z różnych regionów Kraju, wystosowali do Rządu 8 interpelacji, zapytań i oświadczeń w tej sprawie – wszyscy otrzymali pokrętne odpowiedzi, które oczyszczają sprawców ze stawianych zarzutów.

i.  Samowolę monopolisty toleruje Rząd i organa jemu podległe. Bezsilne okazały się także organa ścigania i Wymiar Sprawiedliwości, co dokumentuję w załącznikach, w dalszej treści Skargi.

III - EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES  PROTOCOLES ALLEGUEE(S), QUE DES ARGUMENTS A LAPPUI

STATEMENT  OF  ALLEGED  VIOLATION(S)  OF  THE  CONVENTION  AND/OR PROTOCOLS AND OF ARGUMENTS

OŚWIADCZENIE  O  DOMNIEMANYCH  NARUSZENIACH  KONWENCJI I/LUB PROTOKO?ÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM

 15.  Jako wolny obywatel Państwa będącego stroną Konwencji Praw Człowieka, oświadczam, że wskutek działania i zaniechania polskich instytucji i organów państwowych, zostały naruszone moje prawa (a także setek tysięcy współobywateli – w Polsce jest około 6,5 mln odbiorców gazu przewodowego) do poszanowania mienia, do rzetelnego śledztwa i procesu przeciwko sprawcom wyłudzania nienależnych kwot znacznej wartości. Ja i większość współobywateli – odbiorców gazu przewodowego w Polsce, jesteśmy corocznie bezkarnie okradani wskutek fałszowania jakości gazu i zawyżania należności z tego tytułu przez monopolistę podległego Ministerstwu Gospodarki.  Przez 14 miesięcy, bezskutecznie, usiłowałem przekonać i nakłonić organa ścigania do przeprowadzenia rzetelnego dochodzenia w sprawie przestępstwa na masową – ogólnokrajową skalę! W tym czasie, wokół sprawy, wykonałem około 440 czynności.Są to pisma, faksy, rozmowy telefoniczne z różnymi instytucjami rządowymi, rozmowy z innymi poszkodowanymi, udział w przesłuchaniach i posiedzeniach Sądu, spotkania z mediami, wywiady, itp.

IV - EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE LARTICLE 35 § 1 DE LA   CONVENTION

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

OŚWIADCZENIE DOTYCZ?CE ART. 35 § 1 KONWENCJI 

16. Decision interne definitive (date et nature de la decision, organe - judiciaire ou

autre - layant rendue)

Final decision (date, court or authority and nature of decision)

Ostateczne orzeczenia (data; nazwa sądu lub organu, który wydał orzeczenie;

rodzaj orzeczenia)
 
 a.  POSTANOWIENIE II Kp 121/09 Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 3 kwietnia 2009, oddalające moje Zażalenie z 27 stycznia 2009 na odmowę przyjęcia przez Prokuraturę mego Zażalenia
z 30 grudnia 2008 na n/w umorzenie dochodzenia z 22-12-2008. (załącznik nr 17)

b. POSTANOWIENIE II Kp 434/08 Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 12 grudnia 2008 o oddaleniu mego Zażalenia z 6 października 2008 na n/w umorzenie dochodzenia z 25-09-2008 mimo Zażaleń i udziału dwojga innych poszkodowanych w tej samej sprawie. (załącznik nr 12)
17. Autres d
ecisions (enumerees dans lordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa nature et lorgane - judiciaire ou autre - layant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Inne orzeczenia (proszę je wymienić w porządku chronologicznym podając dla

każdego z nich datę, nazwę sądu lub organu, który je wydał, oraz rodzaj

orzeczenia)

a.      POSTANOWIENIE O UMORZENIU DOCHODZENIA PG-RSD-52/08 i 4Ds-802/08
z 25-09-2008 wydane przez Komendę Miejską Policji w Opolu i zatwierdzone przez Prokuraturę Rejonową w Opolu (załącznik nr 10)

b.      POSTANOWIENIE O UMORZENIU DOCHODZENIA RSD – 558/08 i1ds.-848/08
z dnia 22-12-2008 wydane przez Komendę Powiatową Policji w Nysie i zatwierdzoneprzez Prokuraturę Rejonową w Nysie (załącznik nr 13)

c.      ZARZ?DZENIE o odmowie przyjęcia zażalenia 1 Ds. 848/08 z dnia 18 stycznia 2009, wydane przez Prokuraturę Rejonową w Nysie (załącznik nr 15)

 18. Dispos(i)ez-vous dun recours que vous navez pas exerce? Si oui, lequel et pour

quel motif na-t-il pas ete exerce?

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.

Czy istnieją lub istniały inne możliwości odwołania się lub skuteczne środki prawne, które nie zostały wykorzystane? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, dlaczego nie zostały wykorzystane. 

 Po Postanowieniu Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 12 grudnia 2008, które przypieczętowało ostatecznie umorzenie dochodzenia, teoretycznie miałem szanse do 30 dni, wnieść pozew subsydiarny przeciwko sprawcy fałszowania gazu – państwowej firmie i monopoliście – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie.  Jednakże pozostali współ-poszkodowani nie wyrazili takiej woli, bojąc się materialnych skutków, bo z góry zakładali przegraną z monopolistą. Ponadto, konkretnie w mojej sprawie, trwało jeszcze dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Nysie.22 grudnia 2008, to dochodzenie także zostało umorzone przez Prokuraturę Rejonową w Nysie Postanowieniem RSD – 558/08, 1 Ds. – 848/08. Na stronie 3 tegoż Postanowienia pouczono mnie o środku odwoławczym w formie zażalenia. Kiedy złożyłem takie zażalenie z datą 30 grudnia 2008, Prokuratura Rejonowa w Nysie wydała 18 stycznia 2009 w/w wymienione Zarządzenie o odmowie przyjęcia mego Zażalenia z 30 grudnia 2008. Zarządzenie to otrzymałem w dniu 21 stycznia 2009, więc na wniesienie pozwu subsydiarnego pozostało mi zaledwie kilka dni. Z powodu przymusu adwokackiego, żaden z kilku indagowanych w tej sprawie adwokatów, nie wyraził zgody na złożenie takiego pozwu, w tak krótkim czasie. Wkrótce i ja doszedłem do wniosku, że w tak skorumpowanym Państwie, jakim jest Polska, w którym nawet organa ścigania łamią prawo aby umorzyć dochodzenie,  jako emeryt, nie mam żadnych szans na „kopanie się z koniem”, jakim jest państwowy monopolista PGNiG Warszawa.

Stąd moja niniejsza Skarga i wiara w obiektywną sprawiedliwość Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

 V - EXPOSE DE LOBJET DE LA REQUE TE ET PRETENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL

CLAIMS FOR JUST SATISFACION

OŚWIADCZENIE DOTYCZ?CE TEGO, CZEGO DOMAGA SI? SKARŻ?CY

 Zwracam się z uprzejmą prośbą o wnikliwe zbadanie przedłożonych dokumentów
i okoliczności przestępstwa monopolisty, uprawianego cyklicznie na masową skalę,

nałożenie na Rząd Polski obowiązku przeprowadzenia takich zmian legislacyjnych,
które uniemożliwiłyby dalsze uprawianie rabunkowego procederu wobec odbiorców gazu, oraz przyznanie mi symbolicznego odszkodowania, według dowolnego uznania Trybunału, za prawie półtora roku upokorzeń jakich doznałem od Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości i wydatków związanych z korespondencją, łącznością, wyjazdami, i innymi czynnościami, których wykonałem 440 (!) wokół tej sprawy. 

VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT

TRAITE LAFFAIRE 

STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

OŚWIADCZENIE DOTYCZ? CE POST?POWANIA PRZED INNYMI

ORGANAMI MI?DZYNARODOWYMI

 20. Avez-vous fournis a une autre instance internationale denquete ou de reglement

les griefs enonces dans la presente requete? Si oui, fournir des indications detaillees a

ce sujet.

Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

Czy przedstawiał Pan/przedstawiała Pani powyższe zarzuty innym organom

międzynarodowym w celu zbadania lub rozstrzygnięcia? Jeśli tak, należy

przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące takiego postępowania. 

 Nie, nie przedstawiałem tej sprawy żadnym innym organom międzynarodowym.

   VII - PIECES ANNEXEES

       LIST OF DOCUMENTS

       WYKAZ DOKUMENTÓW

 09-02-2008 e-mail do Ministerstwa Sprawiedliwości Wydział Przestępczości Zorganizowanej, jako zawiadomienie o przestępstwie na skalę ogólnokrajową

1.      22-02-2008 zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Nysie, z załącznikiem

2.      21-03-2008 Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia 4Ds. 318/08 Prokuratury Rejonowej w Opolu

3.      03-04-2008 Zażalenie do Prokuratury Rejonowej w Opolu, na odmowę wszczęcia dochodzenia

4.      20-05-2008 Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, IIKp 166/08, nakazujące podjęcie dochodzenia

5.      04-06-2008 Postanowienie o umorzeniu dochodzenia Komendy Powiatowej
i Prokuratury Rejonowej w Nysie RSD-558/08 i 1ds.167/08

6.      17-06-2008 Zażalenie do Prokuratury Okręgowej w Opolu na Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Nysie

7.      01-09-2008 Postanowienie Sądu Rejonowego w Nysie, II Kp 544/08 nakazujące podjęcie umorzonego dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Nysie

8.      22-09-2009 apel do Prokuratora Okręgowego w Opolu Pana Józefa Niekrawca

9.      25-09-2008 Postanowienie o umorzeniu dochodzenia Prokuratury Rejonowej w Opolu, PG-RSD-52/08 i 4Ds-802/08

10.  06-10-2008 Zażalenie do Prokuratury Okręgowej w Opolu na Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez Prokuraturę Rejonową w Opolu

11.  12-12-2008 Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, IIKp 434/08 oddalające moje zażalenie z 06-10-2008

12.  22-12-2008 Postanowienie o Umorzeniu Dochodzenia Komendy Powiatowej Policji i Prokuratury Rejonowej w Nysie RSD-558/08 i 1 ds.- 848/08

13.  30-12-2008 Zażalenie do Prokuratury Okręgowej w Opolu, na w/w Postanowienie o umorzeniu dochodzenia

14.  18-01-2009 Zarządzenie Prokuratury Rejonowej w Nysie o odmowie przyjęcia w/w zażalenia z 30-12-2008

15.  27-01-2009 Zażalenie do Sądu Rejonowego w Nysie na w/w Zarządzenie Prokuratury Rejonowej w Nysie

16.  03-04-2009 Postanowienie Sadu Rejonowego w Nysie II Kp 121/09 o oddaleniu mego w/w Zażalenia z 27-01-2009

17.  Strona tytułowa petycji („Kto osłania aferę gazową?”) wręczonej osobiście Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Panu Lechowi Kaczyńskiemu, podczas Jego wizyty 28 stycznia w naszym mieście Nysa

 (PAS DORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES)

(NO ORGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES)

NALEŻ Y DO??CZYĆ WY??CZNIE KOPIE DOKUMENTÓW, NIE

ORYGINA?Y 

 (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copies de toutes les decisions

mentionnees sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies necessaires, et, en cas dimpossibilite, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues.Ces documents ne vous seront pas retournes). 

(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you).

(Należy załączyć kopie wszystkich orzeczeń, o których mowa wyżej w Części IV i VI. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo istnienia układów mafijnych w opisanym procederze, proszę o nie ujawnianie mojej tożsamości,

8 czerwca 2009

załączników: 18 jak wyżej, 55 stron

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.