Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 39 gości
S T A R T arrow Kultura i okolice arrow Historia odkłamywanie VI arrow Chcą zawłaszczyć księdza Je­rze­go !! [Bul-K. &Co]
Wednesday 21 October 2020 00:15:09.30.
W Y S Z U K I W A R K A
Chcą zawłaszczyć księdza Je­rze­go !! [Bul-K. &Co] Drukuj Email
Wpisał: Bul-K. &Co   
16.10.2014.

Chcą zawłaszczyć księdza Je­rze­go !! [Bul-K. &Co]

 

Cytuję:

„Uroczystości upamiętniające 30. rocznicę zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/uroczystosci-upamietniajace-30-rocznice-zabojstwa-ks-jerzego-popieluszki/fcjv8

ONET:

W pią­tek pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski złoży kwia­ty przy krzy­żu upa­mięt­nia­ją­cym miej­sce upro­wa­dze­nia ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki.

Uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we za­pla­no­wa­no także na nie­dzie­lę w War­sza­wie. Wła­śnie 19 paź­dzier­ni­ka - w nie­dzie­lę - przy­pa­da 30. rocz­ni­ca za­bój­stwa ka­pe­la­na So­li­dar­no­ści.

W pią­tek pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski weź­mie udział w otwar­ciu Cen­trum Edu­ka­cji Mło­dzie­ży im. ks. Je­rze­go Po­pie­łusz­ki w Gór­sku w woj. ku­jaw­sko-po­mor­skim. Pod­czas uro­czy­sto­ści prze­wi­dzia­no wy­stą­pie­nie pre­zy­den­ta. Póź­niej Ko­mo­row­ski złoży kwia­ty przy krzy­żu upa­mięt­nia­ją­cym miej­sce upro­wa­dze­nia ks. Po­pie­łusz­ki przy dro­dze kra­jo­wej nr 80. Na­stęp­nie w To­ru­niu pre­zy­dent złoży wie­niec przed po­mni­kiem księ­dza.

W Byd­gosz­czy w pią­tek pod prze­wod­nic­twem pry­ma­sa abp. Woj­cie­cha Po­la­ka od­pra­wio­na zo­sta­nie msza w ko­ście­le Świę­tych Braci Mę­czen­ni­ków, gdzie ks. Po­pie­łusz­ko od­pra­wił ostat­nie na­bo­żeń­stwo.

Uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we od­bę­dą się w nie­dzie­lę w War­sza­wie. Mszy w ba­zy­li­ce św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki na war­szaw­skim Żo­li­bo­rzu prze­wod­ni­czyć bę­dzie bp. Rafał Mar­kow­ski. Po mszy za­pla­no­wa­no pro­gram ar­ty­stycz­ny z udzia­łem ar­ty­stów war­szaw­skich.

19 paź­dzier­ni­ka 1984 roku po od­pra­wie­niu mszy św. dla ro­bot­ni­ków w Byd­gosz­czy i od­mó­wie­niu ró­żań­ca, w cza­sie po­wro­tu do War­sza­wy, ks. Po­pie­łusz­ko - ka­pe­lan So­li­dar­no­ści - zo­stał upro­wa­dzo­ny, a na­stęp­nie za­mor­do­wa­ny przez funk­cjo­na­riu­szy IV De­par­ta­men­tu Mi­ni­ster­stwa Spraw We­wnętrz­nych. Do dziś nie wia­do­mo, czy za mor­der­ca­mi i ich bez­po­śred­nim prze­ło­żo­nym z IV De­par­ta­men­tu MSW stali wyżej usy­tu­owa­ni mo­co­daw­cy.

[ Pre­zy­dent pod­kre­ślił, że zwy­cię­stwo w wy­bo­rach obozu wol­no­ści przy­nio­sło trwa­łą wol­ność, którą się cie­szy­my.... MD]

[No – po prostu nie wiadomo... Prokurator Andrzej Witkowski kilkakrotnie „wyciszony” i od śledztwa odsunięty, red. Wojciech Sumliński ciągle przemilczany , czasem fizycznie „wyciszany”.. A to TIR w Białej Podlaskiej, a to jakieś „środki” psychotropowe...

Na konferencjach nt. męczeństwa Księdza Jerzego, nawet prowadzonych przez t.zw. „niezależnych historyków”,   też jest pomijany ten wątek – np. wielokrotnego „znajdowania” ciała Księdza i powtórnego wrzucania do Wisły, czy męczeństwa w Kazuniu . Nawet datę męczeństwo „oni” ciągle znają, wbrew relacjom świadków.... A straszna rola mec. Wende i „ochroniarza” Waldemara Chrostowskiego... Poczytajcie „Kto naprawdę GO zabił” i następne książki Sumlińskiego.

--------------------------------------------------------------------

 .... Kopiuję z programu (na UKSW) :

 15 października Konferencja naukowa „Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki – nowe fakty” [kolor- md]

Słowo wstępne - ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

Referaty wygłosili: Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), dr Piotr Gontarczyk (IPN), i wielu innych Badaczy.

----------------------------------------------------------------------

 

Tymczasem w Górsku kreują Go na „patrona Okrągłego stołu”. Pfuj... Straszne. MD]

Zmieniony ( 18.10.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.