Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 131 gości
S T A R T arrow Inne polityczne arrow Ukraina, B, L. od kwietnia 14 arrow Skandaliczna impreza w Kijowie . Czy ser­wo­wa­no danie "Ho­lo­kaust Żydów"...?
Friday 26 February 2021 10:10:21.32.
migawki

Różaniec za Ojczyznę przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

W środę 24-go, piątek 26-go i sobotę 27-go Suche Dni Wielkiego Postu.

Nie podają statystyki zgonów na covid osób, które już zaszczepiono i nabrały rzekomej odporności.

  W styczniu otworzono na tej stronie [czy przeczytano do końca i ze zrozumieniem?] dwa miliony 84 tysiące artykułów. Kolejny rekord. Propagujcie więc, proszę, szczeg. wśród znajomych przestraszonych i tracących nadzieję. Powinna im pomóc. Żebyśmy w lutym wyrównali tę liczbę, a będzie o 10% dni mniej...

  My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nastąpi ten przełom - zależy od nas.

                                                                                                     Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie leczą, tak będę się szczepił
 
W Y S Z U K I W A R K A
Skandaliczna impreza w Kijowie . Czy ser­wo­wa­no danie "Ho­lo­kaust Żydów"...? Drukuj Email
Wpisał: Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski   
13.01.2015.

Skandaliczna impreza w Kijowie . Czy ser­wo­wa­no danie "Ho­lo­kaust Żydów"...?

 

 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

 

Szef pol­skie­go MSZ i am­ba­sa­dor RP na Ukra­inie muszą wy­ja­śnić, czy rze­czy­wi­ście na im­pre­zie w Ki­jo­wie ser­wo­wa­ne było danie mię­sne pod nazwą "rzeź wo­łyń­ska".

Jest to ich obo­wią­zek praw­ny (także mo­ral­ny). Poza tym, gdyby ser­wo­wa­no danie "Ho­lo­kaust Żydów", to służ­by dy­plo­ma­tycz­ne tak Izra­ela, jaki i USA oraz Unii Eu­ro­pej­skiej, z pew­no­ścią nie cho­wa­ły­by głowy w pia­sek.

 

Krojenie tortu z niemowlęciem

 

Szo­ku­ją­cy fil­mik z im­pre­zy w sto­li­cy Ukra­iny obie­ga In­ter­net. Por­tal Kresy.pl tak opi­su­je tę im­pre­zę:  "Pod­czas hap­pe­nin­gu w ki­jow­skim lo­ka­lu Bar Hot, gdzie wrę­czo­no prze­śmiew­cze na­gro­dy "Wat­ni­ka Roku", jed­nym z ser­wo­wa­nych po­czę­stun­ków było mię­sne danie, któ­re­mu nada­no nazwę "rzeź wo­łyń­ska".

W menu pod­czas roz­da­nia "na­gród" zna­la­zły się także takie dania jak "ode­ski dom związ­ków za­wo­do­wych" (w maju 2014 żyw­cem spło­nę­ło tam kil­ka­dzie­siąt osób) - mię­sny bur­ger czy też po­tra­wa "zgwał­co­na eme­ryt­ka".

W hap­pe­nin­gu brała udział Je­le­na Wa­si­lie­wa - za­ło­ży­ciel­ka grupy in­for­ma­cyj­nej Gruz-200 ("Gruz-200" to po­tocz­ne okre­śle­nie zwłok żoł­nie­rzy trans­por­to­wa­nych z fron­tu do kost­ni­cy), ma­ją­cej ujaw­niać udział wojsk ro­syj­skich w woj­nie na Ukra­inie wschod­niej. Na deser po­da­no tort w kształ­cie dziec­ka, które leży na ro­syj­skiej fla­dze.

"Wat­nik" to z kolei po­tocz­ne okre­śle­nie osoby bez­kry­tycz­nie wie­rzą­cej w ro­syj­ską pro­pa­gan­dę. Roz­da­nie "na­gród" miało być wy­śmia­niem ru­chów pro­ro­syj­skich i pro­pa­gan­dy na ich usłu­gach.".

Link do fil­mi­ku oraz do tek­stu i zdjęć: http://www.kresy.pl/wydarzenia,spo­le­czen­stwo?zo­bacz%2F­mie­sne-da­nie-rzez-wo­lyn­ska-w-me­nu-pod­czas-hap­pe­nin­gu-w-ki­jo­wie-vi­deo-fo­to

http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/miesne-danie-rzez-wolynska-w-menu-podczas-happeningu-w-kijowie-video-foto

 

Aż się wie­rzyć nie chce.

Dla­te­go też szef pol­skie­go MSZ i am­ba­sa­dor RP na Ukra­inie muszą wy­ja­śnić, czy rze­czy­wi­ście na im­pre­zie w Ki­jo­wie ser­wo­wa­ne było danie mię­sne pod nazwą "rzeź wo­łyń­ska". Jest to ich obo­wią­zek praw­ny (także mo­ral­ny).

Poza tym, gdyby ser­wo­wa­no danie "Ho­lo­kaust Żydów", to służ­by dy­plo­ma­tycz­ne tak Izra­ela, jaki i USA  oraz Unii Eu­ro­pej­skiej, z pew­no­ścią nie cho­wa­ły­by głowy w pia­sek.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.