Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 136 gości
S T A R T arrow Gospodraka..., oj, draka arrow kolejny "sukces" arrow Czujność w Słupcy. Te szklanki zabijają !
Thursday 28 January 2021 16:40:28.31.
migawki
 

31.01.2021 Siedlce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

                                 30.01.2021 Kielce – Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę

My obecnie zachowujemy się często jak w ariergardzie pobitej armii, a przecież to Awangarda Zwycięstwa, kiedy nastąpi ten przełom - zależy od nas.

To całe aj-waj o szczepieniach celebrytów celowe: By ludziki poczuły zazdrość i zaczęły się pchać do szczepień.

rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz: "mówimy o pewnym zbiegu czasowym zgonu i szczepienia".

Ja mam zamiar się zaszczepić. Ale tylko przez telefon. Tak, jak mnie leczą, tak będę się szczepił.

Była "pomroczność jasna", teraz jest "dobrowolność obowiązkowa"

Skuteczność penicyliny nie została udowodniona w kontrolowanych badaniach klinicznych, lecz w praktycznym jej stosowaniu w leczeniu rannych żołnierzy podczas II wojny światowej.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Czujność w Słupcy. Te szklanki zabijają ! Drukuj Email
Wpisał: To­masz Noske   
27.03.2015.

Czujność w Słupcy. Te szklanki zabijają !

 

http://pieniadze.fakt.pl/Sanepid-ostrzega--te-szklanki-zabijaja-Szklanki-metale-ciezkie-Trujace-szklanki,artykuly,181105,1.html 10.10.2012

 

To­masz Noske

 

Śmier­cio­no­śne na­czy­nia tra­fi­ły do Pol­ski. Pi­jesz sok z chiń­skiej szklan­ki, a po kilku la­tach umie­rasz! Od­kry­cia do­ko­nał sa­ne­pid w Słup­cy (woj. wiel­ko­pol­skie). Za­rzą­dził na­tych­mia­sto­we wy­co­fy­wa­nie szkla­nek ze skle­pów i hur­tow­ni. Jeśli je masz, nie pij z nich za żadne skar­by!

Na pierw­szy rzut oka ni­czym się nie wy­róż­nia­ją. Li­tro­wy dzba­nek w to­wa­rzy­stwie 6 szkla­ne­czek o po­jem­no­ści 227 ml, skrzęt­nie za­pa­ko­wa­ny w tek­tu­ro­wy kar­ton i ob­le­czo­ny prze­zro­czy­stą folią. Chiń­skie kom­ple­ty ude­ko­ro­wa­ne zie­lo­nym ja­błusz­kiem lub żół­to-po­ma­rań­czo­wą cy­try­ną już tra­fi­ły do skle­pów. 

Atrak­cyj­na cena spra­wi­ła, że towar sprze­da­wał się jak cie­płe bu­łecz­ki. Nie­ste­ty, każdy kto kupił szklan­ki wi­docz­ne na zdję­ciach [ w oryg. MD] , po­wi­nien je jak naj­szyb­ciej wy­rzu­cić, a przed­tem po­tłuc, by nikt już nigdy nie mógł się z tego świń­stwa napić. Z badań sa­ne­pi­du w Słup­cy wy­ni­ka bo­wiem, że chiń­skie szkla­necz­ki na­są­czo­ne są ra­ko­twór­czym kad­mem i oło­wiem. [Oczywiście nie „nasączone”, lecz „mają w swym składzie” md]

Kadm uszka­dza nerki i wą­tro­bę, ma także dzia­ła­nie ra­ko­twór­cze, a ołów po­wo­du­je za­bu­rze­nia ukła­du ner­wo­we­go – ostrze­ga Agniesz­ka Dy­ba­ła-Ka­miń­ska, dy­rek­tor sta­cji sa­ni­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­nej w Słup­cy.

Te dwa cięż­kie, tru­ją­ce me­ta­le dzia­ła­ją jak ukry­ty za­bój­ca. Pier­wiast­ki nie ata­ku­ją or­ga­ni­zmu o razu. Od­kła­da­ją się po­wo­lut­ku w ner­kach i wą­tro­bie, skąd przez nawet 50 lat sieją spu­sto­sze­nie w ciele czło­wie­ka. Tych ci­chych za­bój­ców naj­bar­dziej po­win­ny oba­wiać się ko­bie­ty. Szwedz­cy na­ukow­cy udo­wod­ni­li bo­wiem, że kadm zwięk­sza ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na raka pier­si nawet o jedną trze­cią. Z kolei ołów jest groź­ny pod­czas ciąży, bo­wiem do­sta­je się do ło­ży­ska, skąd tra­fia do krwi dziec­ka.

Tru­ją­ce szklan­ki zo­sta­ły wy­pro­du­ko­wa­ne w chiń­skim mie­ście We­nzhou, a do Pol­ski tra­fi­ły przez dys­try­bu­to­ra z Gnie­zna. Eks­per­ci z Sa­ne­pi­du już na­ło­ży­li na im­por­te­ra, hur­tow­ni­ków i dys­try­bu­to­rów obo­wią­zek wy­co­fa­nia szkla­nek z han­dlu. Zgod­nie z unij­nym pra­wem, han­dlow­cy po­win­ni też sami ode­brać sprze­da­ne szklan­ki od kon­su­men­tów. Nie­ste­ty to tylko po­boż­ne ży­cze­nia, tym waż­niej­sze jest, aby­śmy sami chiń­skiej tan­de­ty po­zby­li się z domów. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.