Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 130 go¶ci
S T A R T arrow O POLSKĘ arrow o WSI i PO WSI arrow Kłamstwa Komorowskiego i WSI
Thursday 02 April 2020 15:55:37.29.
migawki
 

TrzeĽwi b±dĽcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew rycz±cy kr±ży, szukaj±c, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w Wierze, wiedz±c, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na ¶wiecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje utrapionych. 1P 1,5

===========
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchno¶ciom, przeciw Władzom, przeciw rz±dcom ¶wiata tych ciemno¶ci, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weĽcie na siebie pełn± zbroję Boż±, aby¶cie w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. List do Efezjan, 6 – 12,13
       Czy głupota jest grzechem?
 
W Y S Z U K I W A R K A
Kłamstwa Komorowskiego i WSI Drukuj Email
Wpisał: Antoni Macierewicz   
19.03.2010.

Kłamstwa Bronisława Komorowskiego i WSI

Antoni Macierewicz

http://glos.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1810&Itemid=76

            W ci±gu ostatnich dziesięciu dni niektórzy politycy oraz byli funkcjonariusze WSI przekazali opinii publicznej fałszywe i szkaluj±ce mnie osobicie, a także Komisję Weryfikacyjn±, opinie i informacje.

            Pragnę się do nich ustosunkować, by opinia publiczna mogła ocenić wiarygodno¶ć kampanii fałszów i pomówień.

            Zdaję oczywicie sprawę, że tak naprawdę mamy do czynienia przede wszystkim z walk± wewnętrzn± w PO między poszczególnymi obozami i osobami aspiruj±cymi do stanowiska prezydenta państwa, a sprawy likwidacji WSI używa się instrumentalnie. Apeluję jednak do polityków PO, by mieli odwagę wprost mówić o sobie, a nie używać mnie do swoich porachunków.

Chodzi o następuj±ce kwestie:

1. Nie jest prawdziwe owiadczenie pana posła Bronisława Komorowskiego, że inwigilacja

Radosława Sikorskiego miała miejsce, gdy nie pełnił funkcji wiceministra obrony narodowej

odpowiedzialnego za WSI. Przeciwnie. Data rozpoczęcia sprawy przez WSI o kryptonimie "Szpak" (czyli inwigilacji Sikorskiego) to 2 paĽdziernik 1992 r. W tym czasie Komorowski był wiceministrem obrony narodowej, funkcję pełnił do listopada 1993 r. Przez cały ten czas prowadzono intensywne i brutalne rozpracowanie Sikorskiego pod zarzutami stricte politycznymi używaj±c do tego wszelkich narzędzi operacyjnych z podsłuchem i podgl±dem wł±cznie kierowanymi przeciwko Radosławowi Sikorskiemu, jego narzeczonej, rodzicom, bliskim i współpracownikom. Sprawę prowadził zaufany ministra Komorowskiego płk. Lucjan Jaworski, którego Komorowski mianował szefem kontrwywiadu WSI po wczeniejszej konsultacji z Florianem Siwickiem, jednym z autorów stanu wojennego. Płk. Jaworski to jeden z brutalniejszych ludzi WSW cigaj±cy w 1982 r. opozycję i posługuj±cy się przy tym argumentami antysemickimi. Działał przeciwko "Tygodnikowi Mazowsze", "Tygodnikowi Wojennemu", "Wiadomo¶ciom". Szczególnie zasłużył się, inwigiluj±c rodzinę Ryszarda Bugaja. Komorowski musiał wiedzieć, kogo mianuje i utrzymuje na tym kluczowym stanowisku, zwłaszcza, Ŝe polecał go Siwicki. Inwigilacja Radosława Sikorskiego miała podłoże czysto polityczne, a nie zwi±zane z bezpieczeństwem państwa! Najlepszym dowodem na to jest uzasadnienie zawarte w sprawie "Szpak". Problem polega na tym, że ci, którzy broni± WSI, jednoczenie broni± metod stosowanych przez WSI i pragn± je w Polsce przywrócić. I to jest geneza tej kampanii pomówień, z jak± mamy teraz do czynienia.

2. Nie jest prawd±, że większo¶ć spraw skierowanych przez Komisję Weryfikacyjn± została umorzona, czy jak raczył to sformułować Komorowski - wrzucona do kosza. Przeciwnie: większo¶ć z 29 spraw (tyle skierowała Komisja Weryfikacyjna) jest nadal prowadzonych, wł±cznie z t± najważniejsz±: dotycz±c± nielegalnego handlu broni±. Przypominam, że pan Komorowski odpowiadał za WSI wówczas, gdy sprawa ta była planowana i gdy podejmowano kluczowe decyzje w tej kwestii. Fałszywa jest liczba 401 spraw skierowanych przez KW do prokuratury takich spraw było 29. Nie wiem, sk±d wzięły się pozostałe liczby. Być może chodzi o sprawy skierowane przez szefa SKW, ale ich było więcej i nawet z relacji prokuratora Parulskiego wynika, Ŝe 98 z nich nadal jest prowadzonych. Posługiwanie się przez polityków atakuj±cych likwidację WSI fałszywymi danymi jest żenuj±ce.

3. Istot± kwestii likwidacji WSI był fakt oparcia struktury tej służby na kadrach szkolonych przez GRU i KGB. Osób tych było 300, jak wykazuje imiennie Raport, a obejmowali oni większo¶ć kluczowych stanowisk w służbie, tworz±c realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Te organizacje maj± krew polsk± na swoich rękach. Odwoływanie się do metod GRU i KGB w wolnej Polsce jest haniebne i uwolnienie nas od tego dziedzictwa to wielka zasługa członków Komisji Weryfikacyjnej, ale przede wszystkim prezydenta i sejmu, którzy podjęli stosowne regulacje ustawowe.

4. Ustawa o likwidacji WSI była przez Komisję pedantycznie przestrzegana. Pragnę przypomnieć, że nakazywała ona wysłuchanie żołnierzy byłych WSI w sprawach takich, jak to czy sami lub w porozumieniu z innymi osobami:

- ujawnili lub wykorzystywali informacje stanowi±ce tajemnice państwowe,

- ujawnili lub wykorzystywali informacje uzyskane w wyniku czynnoci operacyjno-rozpoznawczych

- wpływali w sposób bezprawny na rozstrzygnięcia, w tym decyzje administracyjne, prowadzili tajn± współpracę z przedsiębiorc± lub dziennikarzem, tworzyli fałszywe informacje.

Katalog obejmuje kilkanacie pozycji tego typu kwestii, o które miała obowi±zek pytać Komisja. I robiła to ona zawsze w czteroosobowym składzie, nigdy indywidualnie.

            Niektórzy politycy i ludzie WSI przywykli do metod przeszłoci mówi± o "hakach". Komisja nie zajmowała się "hakami", lecz tylko i wył±cznie realizacj± ustawy. Z tej pracy zostały sporz±dzone sprawozdanie i Raport. Raport jest publicznie dostępny i zawiera wył±cznie informacje nakazane przez ustawę. Czynienie z tego zarzutu czy kampanii pomówień jest atakiem na porz±dek prawny RP i prób± przywrócenia skompromitowanych instytucji postkomunistycznych, których na szczę¶cie się pozbylimy. Polska i Polacy s± dzięki temu bezpieczniejsi.

            Warto dodać, że likwidacja WSI krytykowana była jedynie przez rosyjskie media. Specjalici i media naszych NATO-wskich sojuszników wypowiadały się na ten temat wył±cznie pozytywnie; przytoczyć można opinie orodka Stratfor, Richarda Pipesa, Georga Wallera, Władimira Bukowskiego czy Gordijewskiego.

5. Pragnę podkrelić, Ŝe obecna kampania prowadzona w obronie WSI jest cile zwi±zana ze strachem pogrobowców tej organizacji, Ŝe podobnie jak SB zostan± im odebrane niesłusznie posiadane wci±ż przywileje emerytalne. Trzeba się zgodzić z tymi, którzy twierdz±, Ŝe w czasach komunistycznych mielimy wiadomo¶ć, iż to, co może się zdarzyć najgorszego, to wpa¶ć w łapy WSW czy ludzi wywiadu wojskowego. Potwierdza to działalno¶ć pana Jaworskiego i innych. Po dzień dzisiejszy działa lobby b. WSI, które zmontowało m.in. tzw. aferę marszałkow± wymierzon± w Komisję Weryfikacyjn±. W tej sprawie został ostatnio skierowany do s±du akt oskarżenia. Warto przytoczyć jego konkluzję: "oskarżeni działali w intencji uzyskania korzyci materialnych, a także maj±c na celu skompromitowanie działań Komisji Weryfikacyjnej". To jest stanowisko prokuratury, która prowadziła postępowanie pod nadzorem ministrów Platformy Obywatelskiej i trudno przypucić, by miała intencje atakowania marszałka Bronisława Komorowskiego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.