Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 106 gości
S T A R T arrow Gospodraka..., oj, draka arrow manowce arrow Wstrząsające. Lista wybranych zagrożeń ze strony glifosatu.
Thursday 16 September 2021 23:12:22.40.
migawki

Sobota:  Publiczny Różaniec o zaprzestanie stosowania szczepionek skażonych aborcją. Pod Min. "Zdrowia".

Niedawno Minister Pandemii zapowiadał czwartą falę - na przełom sierpnia i września. A według najnowszych wyliczeńma ona nas zalać w połowie listopada, gdy będą, jak co roku, słoty, przeziębienia,chrypki i grypki...

===============
 
W Y S Z U K I W A R K A
Wstrząsające. Lista wybranych zagrożeń ze strony glifosatu. Drukuj Email
Wpisał: ICPPC   
27.10.2016.

Wstrząsające. Lista wybranych zagrożeń ze strony glifosatu.

 

 

"Włos dęba staje", gdy widzi się zestawienie tych wszystkich informacji z badań naukowych...

Mail’em od Jacka Nowaka

 

Przesyłam świeżo opublikowany na stronie ICPPC (Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi) (http://www.icppc.pl/antygmo/ ) raport nt. „Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu…” (i innych herbicydów bazujących na glifosacie).

    Przesyłam z nadzieją, że mogą one przydać się do uświadomienia decydentów, rolników i konsumentów jak wielostronne i coraz powszechniej występujące są te zagrożenia, bo Roundup i inneherbicydy bazujące na glifosacie - uznanym w 2015 roku przez WHO za prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi - są w Polsce bardzo rozpowszechnione.

     Co więcej, już w 2013 r. aż 70% badanych Polaków wykazało glifosat w urynie, tj. poziom zawartości glifosatu jeden z najwyższych w Europie, taki sam – procentowo -jak obywatele Niemiec, Wlk. Brytanii – po 70%. Przy czym kolejne badanie, na przełomie 2015 i 2016 r. wykazało, że już 99,6% próbek moczu badanych obywateli Niemiec zawiera glifosat, przy czym 79% miało zawartość glifosatu od 5. do 42. razy (!) większą niż normy dla wody pitnej dopuszczają dla pestycydów…

   ***. Najnowszy kompleksowy zestaw zagrożeń i narażeń środowiskowych i zawodowych ze strony glifosatu, a także częściowo Roundupu – obejmujący stan wiedzy naukowej z października 2016 – pt. Glyphosate Monograph  opublikowany (już po sporządzenia niniejszego raportu) przez Pesticide Action Network (PAN)  znajduje się na stronie

http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf.”

 

Wyjątki. Całość pod powyższym adresem. MD

 

„A. Lista wybranych zagrożeń ze strony glifosatu na podstawie publikacji naukowych

(streszczenia i cytaty z tych publikacji oraz lista źródeł poniżej tej listy)

 

   I. Glifosat, aktywny składnik najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza Roundupu:

1)                       jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (1),

2)                       jest kojarzony z 2. rodzajami raka: nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi

 (ang. non-Hodgkin lymphoma) i rakiem piersi (2), (3), (9), (22)

3)                       jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem rozwoju m. in. poniższych chorób (3), (23), (24), (25), (26), (27):

a)      rak (Cancer)

b)      bezpłodność (Infertility)

c)      choroba Alzheimera (Alzheimer's disease)

d)      choroba Parkinsona (Parkinson's disease)

e)      stwardnienie rozsiane (Multiple sclerosis)

f)        choroby układu krążenia (Cardiovascular disease)

g)      autyzm (Autism)

h)      choroby układu pokarmowego (Gastrointestinal diseases), jak:

                              -  nieswoiste zapalenie jelit (inflammatory bowel disease),

-         chroniczna biegunka (chronic diarrhea),

-         zapalenie okrężnicy (colitis),

-         choroba Crohna (Crohn's disease),

i)        otyłość (Obesity)

j)        alergie (Allergies)

k)      stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

4)      a raczej jego stosowanie wykazuje zależność z „podwyższonym ryzykiem poronień w 12–19 tygodniu ciąży u żon farmerów narażonych na działanie na glifosatu w okresie prekoncepcyjnym” ([10]),

5)      stwarza możliwość występowania problemów z prawidłowym rozwojem płodu u kobiet (9),

6)      ingeruje w wiele procesów metabolicznych w roślinach i zwierzętach (interferes with many metabolic processes in plants and animals) (6),

7)      zaburza działanie układu hormonalnego (disrupts the endocrine system) (6), (21),

8)      zaburza równowagę pomiędzy bakteriami jelit (disrupts the balance of gut bacteria) (6),

9)      uszkadza DNA (damages DNA) (6),

10)  jest czynnikiem napędowym mutacji prowadzących do raka (is a driver of mutations that lead to cancer) (6),

11)  wpływa negatywnie na rozwój neuronów i wzrost aksonów (20),

12)  w stężeniu (21):

a) 0,5 ppm[1] jest toksyczny dla układu hormonalnego człowieka,

b) 10 ppm jest toksyczny dla komórek nerkowych,

c) 1 ppm jest toksyczny dla wątroby,

d) 0,1-10 ppm jest toksyczny dla szeregu funkcji komórkowych lub komórek bezpośrednio.

 

II.                Można łatwo też wytłumaczyć związek glifosatu z innymi, niż wymienione w pkt. I, chorobami jak (23), (24), (25), (26):

a)      cukrzyca (diabetes),

b)      astma (asthma),

c)      przewlekła obturacyjna choroba płuc  (chronic obstructive pulmonary disease - COPD),

d)      obrzęk płuc (pulmonary edema),

e)      niewydolność nadnerczy (adrenal insufficiency),

f)        niedoczynność tarczycy (hypothyroidism)

g)      choroby prionowe (prion diseases)

h)      toczeń (lupus)

i)        choroby mitochondrialne (mitochondrial disease)

j)        wady cewy nerwowej (neural tube defects)

k)      nadciśnienie (hypertension)

l)        jaskra (glaukoma)

m)    osteoporoza (osteoporosis)

n)      stłuszczenie wątroby (fatty liver disease)

o)      niewydolność nerek (kidney failure).

 

III.             Glifosat, aktywny składnik najpopularniejszych herbicydów, zwłaszcza Roundupu, jest statystycznie istotnie (na poziomie istotności < 0,00001) skorelowany z (6):

a)      nadciśnieniem (hypertension) (R = 0.923),

b)      udarem mózgu (stroke) (R = 0.925),

c)      częstością występowania cukrzycy w populacji (diabetes prevalence) (R = 0.971),

d)      zachorowalnością na cukrzycę (diabetes incidence)  (R = 0.935),

e)      otyłością (obesity) (R = 0.962),

f)        zaburzeniami metabolizmu lipoprotein (lipoprotein metabolism disorder) (R = 0.973),

g)      chorobą Alzheimera (Alzheimer’s) (R = 0.917),

h)      demencją starczą (senile dementia) (R = 0.994),

i)        chorobą Parkinsona (Parkinson's) (R = 0.875),

j)        stwardnieniem rozsianym (multiple sclerosis) (R = 0.828),

k)      autyzmem (autism) (R = 0.989),

l)        nieswoistym zapaleniem jelit  (inflammatory bowel disease) (R = 0.938),

m)    zakażeniami jelitowymi (intestinal infections) (R = 0.974),

n)      końcowym stadium niewydolności nerek lub schyłkową przewlekłą chorobą nerek (end stage renal disease) (R = 0.975),

o)      ostrą niewydolnością nerek (acute kidney failure) (R = 0.97 8),

p)      rakiem tarczycy (cancers of the thyroid) (R = 0.988),

q)      rakiem wątroby (liver) (R = 0.960),

r)       rakiem pęcherza moczowego (bladder) (R = 0.981),

s)       rakiem trzustki (pancreas) (R = 0.918),

t)        białaczką nerek (kidney leukaemia) (R = 0.973)

u)      białaczką szpikowa (myeloid leukaemia) (R = 0.878).

 

    IV. Co więcej, istnieje statystycznie istotna (na poziomie istotności < 0,0001) korelacja udziału procentowego upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy i soji w USA z (6):

a)      nadciśnieniem (hypertension) (R = 0.961),

b)      udarem mózgu (stroke) (R = 0.983),

c)      częstością występowania cukrzycy w populacji (diabetes prevalence) (R = 0.983),

d)      zachorowalnością na cukrzycę (diabetes incidence) (R = 0.955),

e)      otyłością (obesity) (R = 0.962),

f)        zaburzeniami metabolizmu lipoprotein (lipoprotein metabolism disorder) (R = 0.955),

g)      chorobą Alzheimera (Alzheimer’s) (R = 0.937),

h)      chorobą Parkinsona (Parkinson's) (R = 0.952),

i)        stwardnieniem rozsianym (multiple sclerosis) (R = 0.876),

j)        zapaleniem wątroby typu C (hepatitis C) (R = 0.946),

k)      końcowym stadium niewydolności nerek lub schyłkową przewlekłą chorobą nerek (end stage renal disease) (R = 0.958),

l)        ostrą niewydolnością nerek (acute kidney failure) (R = 0.967),

m)    rakiem tarczycy (cancers of the thyroid) (R = 0.938),

n)      rakiem wątroby (liver) (R = 0.911),

o)      rakiem pęcherza moczowego (bladder) (R = 0.945),

p)      rakiem trzustki (pancreas) (R = 0.841),

q)      rakiem nerek (kidney) (R = 0.940)

r)       białaczką szpikową (myeloid leukaemia) (R = 0.889)

 

   V. „Istnieje od dłuższego czasu naukowy consensus, że glifosat może mieć negatywny wpływ na ludzkie zdrowie przy znacznie niższych dawkach niż dopuszczalne przez MRL (maximum residue level – maksymalny poziom pozostałości) i że może on wpływać dezorganizująco na działanie hormonów oraz, że z tego powodu jest niemożliwe określenie poziomu, na którym glifosat może być bezpiecznie spożywany w chlebie.” (14)

 

   VI. Należy pamiętać, że:

   1)  glifosat nie jest stosowany w praktyce samodzielnie, ale jako składnik herbicydów oraz, że

   2) herbicydy, zawierające glifosat, „takie jak Roundup charakteryzują się 17–32 razy większą toksycznością od glifosatu.” ([9], s. 722)

 

   VII. Gwałtowny wzrost – na przykładzie Argentyny – po wprowadzeniu i upowszechnieniu upraw GMO i razem z nimi stosowania glifosatu, takich chorób i wad, jak (7), (19):

1)      zaburzenia zdolności reprodukcyjnych poprzez spontaniczne aborcje i defekty urodzeniowe,

2)      zwiększone zaburzenia układu wydzielania wewnętrznego jak  niedoczynność tarczycy (hypothyroidism),

3)      zwiększenie liczby zaburzeń neurologicznych,

4)      zwiększenie liczby problemów rozwoju poznawczego,

5)      potrojona liczba przypadków raka (!)

 (…)

A. Lista wybranych zagrożeń ze strony Roundupu na podstawie publikacji naukowych

 

   I. Roundup, zawierający glifosat, aktywny składnik najpopularniejszych herbicydów:

1)            powoduje śmierć ludzkich komórek w ciągu 24 godzin,

2)            może być kojarzony z 2. rodzajami raka:

a)                 nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi (ang. non-Hodgkin lymphoma),

b)                 rakiem piersi,

3)           wywołuje – i to już przy dawkach mniejszych niż dopuszczane regulacjami prawnymi – chroniczne efekty toksyczne o charakterze:

a)                 teratogenicznym,

b)                 rakotwórczym

c)                 i niewydolności nerek,

   4) uszkadza układ hormonalny,

   5) zmienia procesy metaboliczne,

   6) wywołuje wzrost poziomu methemoglobiny,

   7) wywołuje wzrost poziomu produktów peroksydacji lipidów,

   8) przyczynia się do śmierci erytrocytów,

   9) stwarza możliwość występowania problemów z prawidłowym rozwojem płodu u kobiet.

 

   II. Stwierdzono skutki uboczne dla komórek ludzkich toksyn Bt łącznie z pozostałościami herbicydów bazujących na glifosacie, w szczególności Roundupu (11).

 

   III. Z obserwacji w praktyce skutków stosowania herbicydów zawierających glifosat, jak np. Roundup, wynika, że powodują one lub istotnie przyczyniają się także do:

   1) poronień,

   2) deformacji dzieci już w łonie matek,

   3) długotrwałych zaburzeń umysłowych,

   4) poważnych problemów dermatologicznych.

 

   IV. Należy pamiętać, że [5], (10):

   1)  herbicydy, zawierające glifosat, „takie jak Roundup charakteryzują się 17–32 razy większą toksycznością od glifosatu.” ([5], s. 722) z tym, że

   2) nowsze badania wykazały, że Roundup okazał się (10):

a) 125 razy bardziej toksyczny względem 3 typów komórek ludzkich niż glifosat,

b) być najbardziej toksycznym spośród testowanych herbicydów i insektycydów,

   3) glifosat nie jest stosowany w praktyce samodzielnie, ale jako składnik herbicydów, więc skutki oddziaływania glifosatu można tym bardziej przypisywać herbicydom, które go zawierają.

(…)

A. Lista wybranych narażeń środowiskowych ludzi na glifosat, jego metabolit AMPA lub/i pozostałości Roundupu na podstawie publikacji badań lub ich omówień

 

   1. Glifosat, jego metabolit AMPA lub/i pozostałości Roundupu są z roku na rok wykrywane w powietrzu, glebie i wodzie w coraz większej liczbie próbek;  zwiększa się systematycznie narażenie ludzi na te związki. (28)

 

   2. W Unii Europejskiej, przy wprowadzaniu genetycznie modyfikowanej (GM) soji na rynek UE, 200-krotnie zwiększono europejską normę pozostałości glifosatu w ziarnie soji. [25]

 

   3. W USA w okresie od 1995 do 2014 (czyli w okresie wprowadzenia i rozwoju upraw GMO) zanotowano 20-krotny (tj. do 2000%) wzrost zużycia glifosatu, w świecie zaś w tym okresie 15-krotny (tj. do 1500%) wzrost. (21)

 

      3a) W I-szym w USA badaniu, w 2014, na obecność glifosatu w mleku karmiących matek wykryto glifosat w 3. próbkach na 10 próbek!

   Glifosat w ich mleku był na poziomie od 76 µg/l do 166 µg/l, tzn 760 to 1600 razy większy (tj. na poziomie od 76 000% do 160 000%) niż limit dla zawartości pestycydów w wodzie pitnej ustalony dyrektywą UE.

   Ale z kolei był niższy niż  limit dla zawartości glifosatu ustalony w USA, tzw. MCL (maximum contaminant level) równy 700 µg/l.

    Z kolei inne badania, przeprowadzone na zlecenie Moms Across America and Sustainable Pulse, wykryły glifosat w ponad 37% próbek uryny i w 62% próbek wody pitnej w USA. (8)

 

      3b) W badaniu w USA w 2015 r., aż 93% próbek zawierało glifosat w urynie na przeciętnym poziomie 3,096 ppb – przy przeciętnie 1 ppb wykrywanym średnio u 43,9% próbek uryny w Europie. (30), (30a)

 

       3c) W USA wykryto glifosat (4):

   a)  w 62% próbek nieekologicznego (non-organic) miodu,

b) w 45% próbek ekologicznego miodu – na podobnym poziomie jak w miodzie

     nieekologicznym (!),

   c) w 36% próbek sosu sojowego,

   d) w 0% próbek ekologicznego (organic) sosu sojowego.

 

      3c) W USA, w stanach Mississippi, Iowa i Indiana wykryto glifosat w od 60% do 100% próbek zarówno powietrza, jak i wody deszczowej. (2)

 

      3d) Glifosat i AMPA zawierało 100% próbek GM soji uprawianej w USA, przy przeciętnej ich zawartości aż 9 mg/kg. (10) Tymczasem Dept. of Agriculture USA podaje, że glifosat zwierało 90,3% próbek soji, zaś AMPA 95,7% próbek soji. (11a)

 

    4. Jeśli dla pestycydów ustala się maksymalne poziomy ich pozostałości, MRL (maximum residue level) w granicach 0,01−0,1 ppb dla roślin jadalnych, to dla glifosatu i AMPA wieleset razy wyższe, przy czym dla pasz do kilkudziesięciu tysięcy(!) razy wyższe. (11a) i (13)

   ADI (acceptable daily intake), tj. maksymalne dzienne spożycie w wodzie lub pokarmie danej substancji na kg masy ciała, które nie powinno przyczyniać się do szkody na zdrowiu, znacznie różnią się w różnych krajach. ADI dla glifosatu w Europie określono na 0,3 mg/kg, w USA na 1,75 mg/kg dla ludzi i 30 mg/kg dla zwierząt. Czyli w USA oficjalne akceptowane narażenie ludzi na glifosat w pokarmie wynosi aż 583% tego, co akceptowane w Europie. (10a)

 

   5. W Argentynie, II-gim w świecie, po USA, kraju co do areałów upraw GMO, w okresie 1991-2015 zużycie pestycydów i herbicydów (głównie glifosatu na skutek wprowadzenia upraw GMO) wzrosło o 889%, gdy w tym samym czasie areał upraw wzrósł „tylko” o 50%.

   Skutkuje to m. in. ogromnym, bezpośrednim narażeniem na glifosat wielkiej liczby mieszkańców (poprzez spryskiwanie ich środowiska pracy, życia i nauki – spryskiwane są m. in. setki szkół z uczniami wewnątrz). (19)

 

      5a) Badania w Argentynie wykazały, że glifosat jest obecny [25]:

   a)  w okolicach Buenos Aires w dużych ilościach w wodzie (0,1–0,7 mg/l) i glebie (0,5–5 mg/kg),

   b) w domach farmerów,

   c) „w wydalanym moczu u osób mieszkających w pobliżu upraw rolnych, w których wykorzystuje się ten herbicyd,”

   d) w żywności – „w stężeniach od ledwie wykrywalnych do 20 mg/kg w jęczmieniu i soi”,

   e) „w ziarnach zbóż stężenie glifosatu waha się od 0,1 do 9,5 mg/kg.”

 

      5b) W szczególności, badanie stosowanych w Argentynie na co dzień wyrobów higienicznych i sanitarnych wykazało, że (11):

            a) 100% próbek surowej bawełny i sterylnej gazy bawełnianej zawierało glifosat lub jego metabolit AMPA,

            b) w przypadku bawełnianych wacików, chusteczek, tamponów i podpasek higienicznych, 85% próbek zawierało glifosat, zaś 62% AMPA.

 

      6. W Kanadzie 5% badanych kobiet, mieszkających w okolicach upraw GMO miało glifosat we krwi. (6)

 

      7. W 18 krajach Europy wykryto w 2013 r. glifosat w urynie badanych ochotników. Największy procent pozytywnych wyników mieli obywatele Malty – 90% oraz Niemiec, Wlk. Brytanii i Polski – po 70%. (9) i (9a)

 

          7a) W Niemczech, próba uryny 2011 osób, pobrana w okresie październik 2015-styczeń 2016, wykazała, że 99,6% obywateli Niemiec ma glifosatu w urynie, przy czym 79% miało zawartość glifosatu od 5. do 42. razy większą niż normy dla wody pitnej dopuszczają dla pestycydów. (31)

 

         7b) W Niemczech, w 2015 r., wśród 114 ochotniczek, karmiących matek z Dolnej Saksonii i Bawarii, nie wykryto glifosatu w ich mleku. (7), (7a)

 

         7c) W Hiszpanii (kraju UE o największym areale upraw GMO) 41% próbek wody gruntowej zawierało glifosat powyżej norm. (3), (3a)

 

       8. Glifosat wykryto w szczepionkach wielkich firm farmaceutycznych, jak Merck, Glaxo Smith Kline, Sanofi Pasteur, Novartis (27), (32), (33).

 

   ***. Najnowszy kompleksowy zestaw zagrożeń i narażeń środowiskowych i zawodowych ze strony glifosatu, a także częściowo Roundupu – obejmujący stan wiedzy naukowej z października 2016 – pt. Glyphosate Monograph  opublikowany (już po sporządzenia niniejszego raportu) przez Pesticide Action Network (PAN)  znajduje się na stronie

http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf.”[1]              ppm (z ang. parts per million), czyli ilość cząsteczek danego związku na milion cząsteczek substancji, w której się znajduje.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.