Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 121 goci
S T A R T arrow Spoeczestwo arrow Zdrowie - od 2010r. arrow Mammografia - reanimacja - a "eksperci"
Thursday 02 April 2020 09:03:30.29.
migawki
 

Trzewi bdcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabe jak lew ryczcy kry, szukajc, kogo by poar. Sprzeciwiajcie mu si mocni w Wierze, wiedzc, e to samo utrapienie spotyka braci waszych na wiecie. A Bóg wszelkiej aski, który wezwa was do swej wiecznej chway w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje utrapionych. 1P 1,5

===========
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciau, lecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw Wadzom, przeciw rzdcom wiata tych ciemnoci, przeciw pierwiastkom duchowym za na wyynach niebieskich. Dlatego wecie na siebie pen zbroj Bo, abycie w dzie zy zdoali si przeciwstawi i osta, zwalczywszy wszystko. List do Efezjan, 6 – 12,13
       Czy gupota jest grzechem?
 
W Y S Z U K I W A R K A
Mammografia - reanimacja - a "eksperci" Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
15.10.2011.

Mammografia - reanimacja metody- badania przesiewowe

 

dr Jerzy Jakowski

 

I.      Wstp cywilizacyjny

 

         Ostatnio  staje si  bardzo modne powoywanie grup ekspertów. Co prawda nikt nigdy nie poda zasad powoywania takich grup . Tak wic przecitny miertelnik nie ma pojcia dlaczego takiego, a nie innego faceta zakwalifikowano do grupy eksperckiej, skoro np. nie mona znale ADNEJ  jego publikacji na temat, którym grupa ma si zajmowa.  Ale jest to tajemnic Wszechmocnego, a nie nas maluczkich jak mówi p.Stanisaw Michakiewicz.

         Wyranie natomiast uwidacznia si wpyw cywilizacji azjatyckich w medycynie tym, e grupa- oczywicie ekspertów, ma wiksze znaczenie anieli indywidualny lekarz. I nie chodzi tu o siowe rozwizania. Tak wic po cichu  i w rkawiczkach wprowadza si do naszej cywilizacji aciskiej , cywilizacje azjatyckie. Zgodnie z prawami ogoszonymi przez prof. Feliksa Konecznego, cywilizacje bardziej prymitywne s bezwzgldniejsze i na ogó zwyciaj te bardziej rozwinite. Szerzej i wicej na ten temat mona znale w podrcznikach F.Konecznego: Cywilizacja babiloska, O wieloci cywilizacji, http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/AUTORZY-Koneczny.htm

http://pl.wikiquote.org/wiki/Feliks_Koneczny

http://www.tedeum.pl/autor/Feliks-Koneczny

 

II. O ekspertach

 

         W ostatnim numerze Medycyny po dyplomie [07.10.2011] -wydanie internetowe- w ramach cyklu Nauka Polska znajduje si sprawozdanie z konferencji prasowej zorganizowanej w ramach II Warszawskich Dni Ultrasonogrficznych.

 

         Wypowiadajcy si specjalici  z Centrum Onkologii w Warszawie twierdz, e mammografia  spenia wszelkie kryteria dobrego testu przesiewowego, jest czua, swoista i powtarzalna. Podaj jednoczenie, jak twierdz opierajc si na badaniach skandynawskich [ogólnie] e to wanie mamografia pozwolia na zredukowanie umieralnoci z powodu raka piersi o 25-30%.  Prelegentka dodaa jednoczenie, e w Polsce od 2006 roku prowadzone s bezpatne badania mammograficzne. i ubolewa, e w Polsce zgasza si na nie tylko ok 40% kobiet.

 

III. A FAKTY?

 

         No to poszukajmy co na ten temat mówi wymienienie Skandynawowie. W publikacji pod tytuem BADANIA PRZESIEWOWE MAMMOGRAFICZNE MAJ NIEWIELKI WPYW NA MIER  Z POWODU RAKA PIERSI. Praca zostaa opublikowana  w BMJ 28 lipca 2011r. a obszerne streszczenie mona znale na www.medscpe.com

 

         Otó autorzy tej pracy twierdz jednoznacznie, e obnienie miertelnoci wynika li tylko i wycznie z powodu lepszej opieki i uwiadamiania kobiet,  a nie wystpuje w  zwizku z rutynowymi  badaniami przesiewowymi!

 Takiego wywiadu udzieli gówny autor pracy Philpe Autier MD z International Prevention Research Institute, Lyon Francja   dla Medscape Medical News.

         Autorzy postanowili porówna umieralno na raka piersi w trzech  parami dobranymi krajach. Pary te to Irlandia Pónocna [W. Brytnia]   i Republika Irlandzka, Holandia i Flandria z Belgii, oraz ostatnia para  to umieralno w Szwecji  w porównaniu z umieralnoci w Norwegii.

          Przeanalizowano  oficjalne dane  dotyczce miertelnoci ze statystyk WHO z lat 1990 - 2006r. ,  oraz dane ródowe dotyczce czynników ryzyka zgonu na raka piersi, wykonywanych bada mamograficznych i sposobów leczenia raka piersi.

Okazao sie, e pomimo niezaprzeczalnego faktu  istnienia znacznych rónic w czasie  wprowadzeniu mammografii w poszczególnych krajach  umieralno na raka piersi jest podobna.

         Przykadowo,  chocia ogólnokrajowy program mamograficzny  raka piersi zosta wprowadzony w Irlandii Pónocnej ju w 1990 roku a w Republice Irlandzkiej 10 lat póniej,  to umieralno na rak piersi zmniejszya si podobnie, odpowiednio 29% i 26%.

 

         W drugiej grupie, chocia w Holandii mamografia zostaa wprowadzona ju w 1989 roku, a we Flandrii dopiero w 2002/3, to umieralno na raka piersi bya taka sama i wynosia 25% [do 2006 roku].

 

         Jeszcze gorzej dla mammografii wyglda wpyw  tego badania  i bada przesiewowych na umieralno na raka piersi w trzeciej grupie. Chocia badanie to we Szwecji wprowadzono ju w 1986 roku,  a w Norwegii dopiero w 1996 roku to umieralno na raka piersi we Szwecji  zmniejszya si do 2006 roku o 16% a w Norwegii a o 24 %.

 

         Tak wic pomimo 10-15 letniej rónicy we wprowadzeniu mammografii umieralno jest ta sama, a jakie byy niepotrzebne koszty.????

 

         Mao tego Autorzy zauwayli, e najwiksza redukcja  umieralnoci na raka piersi wstpuj wród kobiet w przedziale wiekowym 40 - 49 lat.

 

         Oczywici natychmiast na t prac zareagowao American College of Radiology [ACR], starajc si podway wyniki przedstawionych bada.

 

IV. Sprzeczno interesów

 

         Ale jest to wyrana sprzeczno interesów. Zmniejszenie bada  mamograficznych  znaczco wpywa na zmniejszenie dopywu pienidzy do kieszeni czonków tego skd innd szacownego stowarzyszenia. Trzeba podkreli, e wikszo gabinetów jest prywatna.

 

         Po drugie: porównujc polskie doniesienie mona zaoy, e nasi naukowcy s pod bezporednim wpywem amerykaskiego biznesu sprzeday usug, generalnie mona stwierdzi nikomu niepotrzebnych.

 

         Po trzecie: zdziwienie budzi wypowied przedstawicielki Centrum Onkologii o rzekomo bezpatnych badaniach. Tak bywao przed 1990 rokiem,  w tym przebrzydym komunizmie, ale obecnie, w kraju  dobrze, wg ministra Rostowskiego, rozwijajcego  si kapitalizmu, eby takie bezecestwa  na publicznych konferencjach twierdzi??? Ja rozumiem, e kontrakt z NFZ jest tajemnic handlow. Rozumiem take, e jak króliczki eksperymentalne nie przyjd to NFZ pienidzy nie przeleje, ale eby zaraz bezpatne???

 

         Poza tym,  jest jeszcze jeden problem o ktorym eksperci zgromadzeni na konferencji nie wspomnieli:

 

V. NAWIETLANIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJCYM.

 

             Omawiajc badanie mammograficzne nie sposób pomin uwzgldnienia  niebezpiecznyego dla zdrowia  promieniowania.W 1976 roku spór o promieniowanie z powodu  mammografii osign punkt zenitu.W tym czasie aparatura stosowana w mammografii  [technologii ] nawietlaa kobiet dawk od  piciu do 10 radów  na badania, w porównaniu do 1 rad w obecnych badaniach przesiewowych. U kobiet w wieku pomidzy 35 i 50, kady rad z ekspozycji zwiksza ryzyko raka piersi o jeden procent, [wedug dr Frank Rauscher, ówczesnego dyrektora NCI.]

Learn more: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3DNational%2BCancer%2BInstitute%26start%3D10%26hl%3Dpl%26sa%3DN%26biw%3D1037%26bih%3D814%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.pl&sl=en&twu=1&u=http://www.naturalnews.com/010886_breast_cancer_mammograms.html&usg=ALkJrhh-cT4B5aitMxtfuF1LJYBYC1exSA#ixzz1aUpLEJtB

 

         Wedug Russell L. Blaylock, MD, co  rocznie przeprowadzane  badanie  radiologiczne piersi zwiksza ryzyko zachorowania na raka piersi o dwa procent rocznie. Tak wic w cigu 10 lat ryzyko wzronie o 20 procent!!!

 

         Ryzyko promieniowania jest wyranie wyszy wród modszych kobiet. NCI  opublikowa dowód, e wród kobiet poniej 35 lat,mammografia moe by przyczyn 15 przypadków raka piersi na kade 75 rozpoznanych. Inne kanadyjskie badanie wykazao 52-procentowy wzrost umieralnoci z powodu raka

piersi  modych kobiet poddanych mammografii.

 

         Czy mammografia jest skutecznym  narzdziem do wykrywania nowotworów? Niektórzy krytycy twierdz, e nie.  W szwedzkim badaniu 60000 kobiet, 70 procent wykrytych guzów mammograficznie nie byy nowotworami w ogóle.Te faszywe alarmy nie tylko powoduj  finansowe i emocjonalne napicia, mog równie prowadzi do wielu niepotrzebnych biopsji i inwazyjne postpowa z odjciem piersi wcznie.

 

         Ju dawno wiadomo, e odpowiednio wyedukowana kobieta, na skutek posiadania tzw. czucia wewntrznego jest w stanie wykry u siebie zmian  o rednicy ok. 0.5 cm. Tymczasem badanie mammograficzne wykrywa zmiany  dopiero powyej 1 cm .

 

I mamy kolejne dwa wnioski.

 

Ekspeci Centrum Onkologii [ a moe produkcji nowotworów] ubolewaj, e w biecym roku zgosio si na badania tylko 12 % kobiet. Pomimo, e a 80 % kobiet posiada tylko wyksztacenie podstawowe to okazo si, e posiadaj wicej rozsdku anieli cytowani eksperci.

 

PS. zapomniano na wymienionej Konferencji poda, e w Polsce wikszo aparatów jet rozkalibrowana i nie ma systemu kalibracji tak jak np. wagi. Innymi sowy nie wiadomo jaka jest jako bada. A  chyba rok temu ju bya publicznie postawiona sprawa rzetelnoci bada mammograficznych.

 

         I ostatni wniosek: dlaczego Centrum Onkologii do tej pory nie wymusio na Ministerstwie Edukacji wprowadzenia obowizku lekcji  z prowadzenia podstawowych bada - samokontroli, dla dziewczynek w gimnazjach???

 

         Prosz zauway: jak chodzio o zysk dla kilku osobników, to bez specjalnego ogldania si masowo szczepiono dziewczynki w tym samym wieku gimnazjalnym i Ministerstwo Edukacji  zupenie si tym nie interesowao, a jak to wyranie wynika z przedstawionego tematu profilaktyk zdrowia zupenie si nie interesuj.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.