Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 79 gości
S T A R T arrow Kościół arrow Intronizacja Chystusa Króla Polski 15 arrow WYDARZENIA CZASÓW KOŃCA i Antychryst
Thursday 16 July 2020 19:21:04.29.
W Y S Z U K I W A R K A
WYDARZENIA CZASÓW KOŃCA i Antychryst Drukuj Email
Wpisał: ks. Tadeusz Kiersztyn   
14.04.2012.

WYDARZENIA CZASÓW KOŃCA i Antychryst

 

fragment książki „Czas zwodzenia”, od str. 3

 

[będę publikował fragmenty, warto kupić tę książkę (95 str., a 2 zł, zdaje się..) i inne z serii „Czas..” u Autorów i Wydawców MD]

 

ks. Tadeusz Kiersztyn, Anna Kuraś, Barbara Pasternak

 

Kraków 2012

@ Fundacja Serca Jezusa, 2012        www.rozalia.krakow.pl

ISBN 978-3919480-2-6

Wydawca: Stowarzyszenie "Róża"

ul. Do Wilgi 23, 30-419 Kraków Współwydawca: Fundacja Serca Jezusa

 

WYDARZENIA CZASÓW KOŃCA

 

Nastanie kresu czasów ostatecznych Pan Jezus polecił rozpoznawać po znakach im towarzyszących. Tak jak rozpoznajemy nadejście wio­sny po kwitnieniu kwiatów czy nadchodzący deszcz po ciemnych chmurach, tak mamy rozpoznać ich nastanie po przemianach zacho­dzących w świecie i dotyczących całej ludzkości (por. Łk 21, 29-31). Wymienimy tylko kilka zjawisk, które z ogromną siłą obecnie się roz­przestrzeniają:

· Powszechna demoralizacja i upadek wiary zdają się potwierdzać obawy Pana Jezusa, czy znajdzie wiarę na ziemi, kiedy powróci (Łk 18,8]

· Szerzący się bezpośredni kult Lucyfera i pośredni poprzez uprawia­  nie magii, okultyzmu i spirytyzmu.

         · Przemoc ujawniająca się w czynach jednostek, zorganizowanych grup przestępczych, jak też ogromne konflikty zbrojne angażujące i ogarniające wiele państw.

· Przerażające zjawiska przyrodnicze na całym świecie spowodowa­ne żywiołami, niszczące życic i dobytek milionów łudzi.

 · Kryzys ekonomiczny ogarniający cały świat.

 · Skumulowanie pieniędzy i władzy w rękach nielicznych ludzi dążą­cych w sposób zorganizowany do zaprowadzenia nowego porządku (New World Order) w świecie na zgliszczach katolickiej wiary.

 

         Znaki potwierdzające przemijanie czasów ostatecznych można by mnożyć, a i tak nigdy nie zdołamy dostrzec w pełni ich zła i ich siły niszczącej w świecie porządek zaprowadzony przez zwycięstwo Chry­stusa. Wszystkie one zwiastują objawienie się człowieka grzechu - An­tychrysta i jego krótkie przejęcie władzy nad światem, a także przejęcie władzy nad ludźmi Kościoła, którzy zdradzili Jezusa Króla. Najważ­niejszą bowiem cechą końca czasów ostatecznych będzie wyłamanie się całych narodów i ich przywódców świeckich i duchownych spod wła­dzy Jezusa Króla i w miejsce Jego Królestwa zaprowadzenie królestwa ciemności, z wszystkimi tego konsekwencjami w życiu społeczeństw.

 

Antychryst

 

Kim jest ta postać, która budzi lęk i kojarzy się z popadnięciem ludz­kości w totalną niewolę zła? Święty Jan przedstawia Antychrysta jako tego, który zaprzecza, że Pan Jezus jest Królem (Mesjaszem) ludzi i narodów, gdyż on sam chce ogłosić się ich królem (por. lJ 2,22).

Nazwa "antychryst" pochodzi od greckiego wyrazu antichristos. Składa się z dwóch słów: anty - przeciwieństwo oraz chrystus - król (mesjasz). Antychryst (antykról) jest więc imieniem osoby, która jest przeciwieństwem (przeciwnikiem) Jezusa Króla i która zwalcza Jezusa Króla i Jego panowanie w świecie.

Antychryst spróbuje zdobyć nad światem władzę duchową jako je­dyny pasterz ludzkości oraz władzę doczesną - polityczną jako jedyny król świata. Tak o sukcesach Antychrysta pisze św. Paweł: Co do po­wtórnego przyjścia Pana Jezusa, to niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo (chwila Jego przyjścia nie nastanie), dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia (Antychryst), który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem (2Tes 2,3-4).

Podobnie działalność prze­ciwnika Jezusa Króla opisuje prorok Daniel: Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy (religie) i Prawo (Dn 7,25).

Wszystko, co Antychryst spowoduje w świecie i w duszach ludz­kich, będzie całkowitą odwrotnością tego, co uczynił Pan Jezus. Dla­tego stanowi on śmiertelne zagrożenie zbawienia miliardów ludzkich istnień. Możemy sobie wyobrazić ogrom okrucieństw, niesprawiedli­wości i nienawiści, które pod jego rządami spadłyby na ludzkość.

Antychryst ma się objawić w całej mocy złego ducha, gdyż będzie to jego ostatnia szansa na pokonanie wierzących w Chrystusa przed powtórnym Jego przyjściem. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (działanie) z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość (2Tes 2,9-12).

Choć wielu ludzi stanie po stronie Antychrysta, to jednak nie wszy­scy ulegną zwiedzeniu. Ci, którzy umiłowali Jezusa Króla i bronią Jego Królestwa, w tej walce zwyciężą: A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Króle­stwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu ulegle (On 7,27). Jako ludzie wierzący w Objawienie Boże wiemy, że wynik tej walki jest przesądzony: Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i w niwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia (2 Tes 2,8).

Jednak pycha złego ducha i ludzi zaślepionych przez niego pozwala im sądzić, że wynik tej walki będzie odwrotny.

Krótko przedstawimy, w jaki sposób przebiega ta walka o panowa­nie nad światem i na czym ona polega. Zapowiadał już ją, żyjący prze­szło sto lat temu, wielki kardynał Kościoła katolickiego John Henry Newman: Podczas rozważania tych prawd, gdy z oczu naszych opadnie zasłona, zobaczymy wyraźnie, w jaki sposób ten świat sekularyzuje, wypacza i desakralizuje całą strukturę społeczną - politykę, ekonomię, prawo, edukację całą sferę aktywności osobistej i społecznej. Zrozu­miemy, w Jaki sposób ten proces kosmicznej perwersji przygotowuje ,świat na nadejście Antychrysta. który szybko zdobędzie władzę abso­lutną i zajmie miejsce Boga. Uzupełnieniem tych słów niech będzie prorocza wizja końca czasów ostatecznych Włodzimierza Sołowiowa, żyjącego w latach 1853-1900, jednego z największych myślicieli ro­syjskich, autora kilku rozpraw o Antychryście. Przewidział on, jakie zgubne dla świata skutki mieć będzie połączona działalność progra­mowa potężnego, wszechświatowego związku żydowskiego z równie potężnym, a podporządkowanym mu związkiem masońskim: co już ku końcowi XIX wieku zawładną we wszystkich państwach i krajach świata najważniejszymi ich życiowymi arteriami: finansami (bankami i giełdami) oraz opinią publiczną (mass mediami), a przez nie niemal całymi państwowymi ich aparatami. Z podobną oceną spotykamy się także u kard. J.H. Newmana: Z pewnością istnieje dziś porozumienie sił zła, zrzeszające członków ze wszystkich stron świata posiadające własne struktury, działające aktywnie i oplatające Kościół katolicki swą siecią oraz przygotowujące drogę do powszechnej apostazji. Nie wiemy, czy apostazja poprzedza bezpośrednio pojawienie się Antychrysta, czy nadejście jego jeszcze się opóźni, z całą jednak pewnością odstępstwo to, we wszystkich swych przejawach i środkach, jest dziełem Złego i otacza je odór śmierci.

 

Na przestrzeni minionego stulecia - od powyższych wypowiedzi ­- w walce o władzę nad światem, a co za tym idzie o zbawienie lub potę­pienie miliardów istnień ludzkich, Antychryst poprzez swoje formacje i ludzi mu oddanych w pierwszym rzędzie starał się usunąć panowanie Jezusa Króla z życia narodów. Jak to dalej ukażemy, cel ten został w peł­ni już przez nich osiągnięty. Następnym obiektem ich ataków będzie fałszowanie Bożego Objawienia w taki sposób, by pozbawienie Jezusa Króla władzy nad narodami chrześcijańskimi umotywować cytatami z Pisma Świętego. Ten rodzaj walki był przewidziany przez wspomnia­nego już Włodzimierza Sołowiowa, na którego autorytet powołał siękard. Giacomo Biffi, który w 2000 roku stwierdził, że Antychryst jest (już) żyjącym, prominentnym filantropem, posiadającym "fascynującą osobowość" i promującym idee praw ludzkich, ekumenizmu, wegeta­rianizmu (pacyfizmu, a wkrótce dojdzie do wysokich pozycji (odmówił jednak ujawnienia jego nazwiska). Kardynał dodał, że Antychryst bę­dzie ekspertem biblijnym, który zaniecha prawd Biblii, żeby nawracać na "niejasne i modne wartości duchowe".

Ten sam Kardynał w 2007 roku wygłosił rekolekcje wielkopostne dla Papieża i członków Kurii Rzymskiej. W swoich naukach wyjaśniał, że Antychryst jest redukcją chrześcijaństwa do ideologii, zamiast osobistego spotkania ze Zbawi­cielem. Antychryst, który prezentuje się jako pacyfista, ekolog i ekume­nista, zwoła radę ekumeniczną i będzie szukał porozumienia wszystkich wyznań chrześcijańskich, przyznając coś każdemu z nich. (...) Jeśli chrześcijaństwo - otwierając się na świat i dyskutując ze wszystkimi ­osłabi zbawcze wydarzenia, zamknie się na osobistą relację z Jezusem, to umieści się po stronie Antychrysta. Ostrzegł Ojca Świętego, że taki rozwój wydarzeń spowoduje przejście zdecydowanej większości wie­rzących do obozu Antychrysta.

Przekonanie, że żyjemy u kresu czasów ostatecznych, w których już objawia się Antychryst, towarzyszy również ojcu świętemu Be­nedyktowi XVI. Podobnie jak kardynał Biffi, Papież opiera się także na słynnym dziele Włodzimierza Sołowiowa Krótka opowieść o Antychryście. Wśród cech Antychrysta podkreśla przede wszystkim jego biegłość w Biblii, którą wykorzystuje zwłaszcza w tym celu, by zinterpretować Boga jako kogoś, kto nie ma realnego wpływu na losy świa­ta i ludzi, ograniczając ramy Jego oddziaływania do czystej, ludzkiej subiektywności. Twierdzi, że wykład Pisma Świętego może w rzeczy­wistości stać się narzędziem Antychrysta w walce o panowanie nad światem (Benedykt XVI, w : Jezus z Nazaretu). Jak to dalej ukażemy, i ten cel zdaje się być przez Antychrysta już osiągnięty.

Często wyobrażamy sobie Antychrysta jako potwora o przeraża­jącym wyglądzie, z którego oczu bije nienawiść, a z ust płyną bluź­nierstwa. Gdyby Antychryst w taki sposób się objawił, niewielu lu­dzi opowiedziałoby się po jego stronie. Ponieważ Antychryst działa w mocy Lucyfera, ojca kłamstwa i mistyfikacji, objawi się on, jak wynika to z cytowanych powyżej wypowiedzi ludzi Kościoła, jako człowiek o urzekającej aparycji, wielkim uroku osobistym i zadzi­wiającej erudycji, i prawdopodobnie o "pobożności" czyniącej cuda. Przewrotność jego postaci będzie polegać na tym, że duchowy jego wymiar pełen okrucieństwa i nienawiści do ludzkości zostanie przy­słonięty powabnym wyglądem zewnętrznym i mową pełną wznio­słych frazesów. Taki Antychryst przy zaangażowaniu świata polityki i mass mediów może przekonać wielu gorliwych katolików. I na tym polega upiorność tej postaci.

O tym, że czas nadejścia Antychrysta wyraźnie już nastał, dowodzi wiele zjawisk nam współczesnych. Wielu ludzi oczekuje go i otwar­cie proklamuje jego panowanie. Wystarczy przytoczyć kilka faktów o tym świadczących:

         · Tygodnik "Weekly World News" opublikował artykuł Vincenza Sar­di, który z całą mocą przekonuje swoich czytelników, że nie ma sen­su bać się Antychrysta, ponieważ za jego rządów znacząco podnie­sie się poziom życia Amerykanów. Jednocześnie powołuje się on na Johna Hornswortha, "specjalistę" z biblistyki z Atlanty, twierdzące­go, że antychryst będzie tym działaczem politycznym, który zjednoczy ludzkość i położy koniec wszelkim międzynarodowym konfliktom.

· Uważam, że będzie on osobistością na miarę Juliusza Cezara mówi Hornsworth - potężnym, ale sprawiedliwym liderem, za którego rządów w większej części globu zapanuje pokój i stabilność. Jego rządy przyczynią się do poszerzenia strefy wolnego handlu, co z ko­lei doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy i podwyższenia stopy życiowej Amerykanów. Proszę sobie wyobrazić, jaka to będzie wygoda, takie mikroczipy będą służyć jako idealny dowód osobi­sty i nikt już nigdy nie będzie mógł podać się za innego człowieka. Oprócz tego, ta technologia będzie używana na punktach granicz­nych, co ostatecznie pomoże pokonać światowy terroryzm.

         Według proroctw żydowskich rabinów, ich mesjasz - Antychryst ma się już objawić: Zgodnie z tym wszystkim zebraliśmy się razem w syna­godze rabina Josefa Karo w świętym mieście Cfacie. I oto, co postana­wiamy mocą świętej Tory, że nadszedł czas wyzwolenia Żydów, budo­wy trzeciej świątyni i Rabin Król Mosziach (Mesjasz) ma się objawić natychmiast w dosłownym znaczeniu tego słowa na oczach wszystkich. Przyjdzie nas wyzwolić i natychmiast zaprowadzi nas do świętej ziemi! Uzupełnijmy jeszcze wizję nadchodzącego Antychrysta cytatami z Talmudu (świętej księgi Żydów): Gdy Mesjasz nadejdzie - uczy Talmud - wtedy ziemia rodzić będzie gotowe placki i wełniane szaty, także i pszenicę, której ziarno będzie grubsze, niż dwie nerki najwięk­szego wołu. Mesjasz przywróci Żydom władzę królewską, wszystkie narody będą im służyły i wszystkie królestwa będą im poddane. W ten czas każdy Żyd będzie miał 2800 niewolników i 310 światów. Po­przedzi to jednak wielka wojna, w której dwie trzecie części narodów wyginie, że Żydzi aż siedem lat będą potrzebowali do spalenia zdo­bytej broni. Także i "orzeł synagogi" Maimonides wierzy w ziemskie wszechwładztwo Żydów, że zapanują oni nad całym światem: Sta­rym nieprzyjaciołom Żydów wyrosną w ten czas z ust zęby na 92 łok­cie długie. Od wszystkich narodów przyjmie Mesjasz podarki, tylko od chrześcijan nie. Żydzi staną się w ten czas niezmiernie bogatymi, albowiem wszystkie skarby świata dostaną się w ich ręce.

Talmud powiada, że będą mieli taki skarbiec, iż 300 oślic będzie potrzeba, aby uniosły klucze do bram i zamków jego. Wszystkie na­rody przyjmą wtedy wiarę żydowską, tylko chrześcijanie tej łaski nie dostąpią, ale zostaną doszczętnie wygubieni, ponieważ pochodzą od diabła (prof. August Rohling, Zgubne zasady Talmudyzmu).

Te "rewelacyjne" wiadomości są przyjmowane przez naród ame­rykański z dużym spokojem i przychylnością. Został on w ostatnich latach starannie przygotowany na przyjęcie Antychrysta przez potężny ruch chrześcijan-syjonistów, liczący kilkanaście milionów członków. Jeszcze gorzej dzieje się w państwach muzułmańskich, gdzie np. ist­nieje zakaz wymieniania imienia Jezusa Chrystusa nawet w smsach i trwają tam na niespotykaną dotąd skalę mordy na Jego wyznawcach.

W Europie systematycznie dochodzi do inspirowanych przez ludzi Antychrysta bluźnierczych wystąpień przeciw Jezusowi Królowi, jak np. spektakl O twarzy Syna Bożego z października 2011 roku, w reżyserii Romea Castellucciego, wystawiany w wielu miastach Europy, podczas którego twarz Jezusa jest sukcesywnie dziurawiona pociskami i zalewa­na ekskrementami (aktorzy plują i sikają na wizerunek twarzy Pana Je­zusa). W pewnym momencie za płótnem rozświetla się ogromny napis: Nie jesteś moim pasterzem.

Jeszcze bardziej obsceniczną i wulgarną sztuką teatralną, pokazywaną na wszystkich kontynentach, jest Golgota Picnic autorstwa Rodriga Garcii z Argentyny. Przedstawia ona grotesko­wą wizję ukrzyżowania Chrystusa ze scenami seksualnymi i obelgami pod Jego adresem. Podczas jej odgrywania aktorzy występują nago, do­chodzi do ukrzyżowania kobiety ze "stygmatami" i masturbacji. Sztuka ta, w której Jezus jest przedstawiony jako szaleniec, Mesjasz ,,AIDS" i terrorysta, ma na celu udowodnienie, że - według autora - Chrystus stworzył ikonografię przemocy. W tym stwierdzeniu wyraźnie zaznacza się duch Antychrysta, który ukazuje Jezusa, Kościół i wartości chrześci­jańskie jako źródło zła, coś perfidnego, szalonego i blokującego rozwój człowieka. Podobne akty bluźniercze można by wyliczać bez końca.

We wszystkich krajach demokratycznych, a zwłaszcza dawniej kato­lickich, ustanawia się już prawa i obyczaje zgodne z ideologią Antychry­sta, a wiarę w Jezusa Chrystusa zastępuje się religią New Age (magia, okultyzm, spirytyzm i literatura typu Harry Potter czy Kod Leonarda da Vinci). Polska nie jest wyjątkiem i obecna ekipa nią rządząca wyraź­nie sprzyja tym trendom, np. zatrudniając Adama Darskiego vel Nergala w telewizji publicznej. Jak widzimy, w ten sposób cała ludzkość stopnio­wo jest przygotowywana na przyjęcie Antychrysta, gdy się on objawi.

Jednakże, aby Antychryst mógł skutecznie przeprowadzić swe za­mysły, wcześniej musiała nastąpić proklamacja fałszywej wolności ­ obecnie panująca ideologia liberalizmu oraz zakwestionowanie w jej duchu Prawdy Objawionej. Prawda jest bowiem wolnością ludzi: Po­znacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32) - wyzwala ona właśnie spod panowania zła. Z tego względu Antychryst nie mógłby się sku­tecznie objawić, jeśli ludzie żyliby nadal w Prawdzie. Dlatego przed jego przyjściem wszyscy ludzie doświadczają nawałnic zwodzenia, które fałszują, przekręcają i ośmieszają prawdy Boże, doprowadzając do zmian doktrynalnych w nauczaniu Kościoła, polegających na teo­logicznym uzasadnieniu i akceptacji przyszłych działań politycznych Antychrysta.

Można się spodziewać, że w ramach wojny mocy piekielnych z kró­lowaniem Jezusa i wiarą katolicką Antychryst wyśle przed sobą le­giony duchów zwodzenia, by poprzez osiągnięcie powyższych celów, przygotowały świat na jego przyjście.

[----] md

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.