Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 142 gości
S T A R T arrow Inne polityczne arrow MASONI - już jawnie arrow UJAWNIENIE: 33 STOPNIE Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego
Thursday 22 April 2021 17:08:14.32.
migawki
Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tenebras cordis et mentis

Chwalebne światło Chrystusa zmartwychwstałego rozproszy ciemności serca i umysłu

Odbierzcie to, co ponadnaturalne, a zostanie to, co nienaturalne. Chesterton.

Są ludzie, którzy tak boją się śmierci, że rezygnują z życia.

 
W Y S Z U K I W A R K A
UJAWNIENIE: 33 STOPNIE Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego Drukuj Email
Wpisał: Niezna­ny Przełożony   
01.06.2012.

UJAWNIENIE: 33 STOPNIE Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego

 

Tę tajną instrukcję opublikował Paul Rosen w swej książce "L'ennemi social" i abp. L. Meurin w swym dziele "La Franc-maçonnerie: synagogue de Satan", Sienne, 1895, ss. 261-266.

 

Prawdziwy podział 33 stopni na 3 serie po jedenaście znajduje się tylko w najtajniejszych instruk­cjach, poza 33 stopniami, i w symbolach, za którymi prawdziwe sekrety masońskie są "ukryte w nieprzenikniony sposób"'. Jednym z takich dokumentów jest tajna instrukcja wydana gene­rałowi Giuseppe Garibaldiemu, z okazji jego promocji na przełożonego masonerii. Dokument ten, jedno z najjaskrawszych świateł, jakie kiedykolwiek wyszły z mroków masonerii, z całą Władzą Niezna­nych Przełożonych Masonerii, obnaża w sposób jasny i jednoznaczny prawdziwe znaczenie podziału 33 stopni Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego na trzy serie po jedenaście.

 

 Garibaldi przeszedł inicjację masońską w roku 1844, w Loży z Montevideo "Asilo de la Virtud", w obediencji Wielkiego Wschodu Brazylii. Później przeszedł do Loży "Przyjaciół Ojczyzny" w Montevideo. Przebywając na wygnaniu w Sta­nach Zjednoczonych, działał w Loży  „Tompkius" nr 471 w Stapletown (Nowy Jork).

Później miał kontakt z Członkami londyńskiej Loży "Philadel­phes", którzy przekonali go, by z nimi współpra­cował w realizacji "programu włoskiego". W roku 1863 Garibaldi został wybrany na przełożonego Rady Najwyższej Dawnego i Uznanego Obrządku Szkockiego w Palermo, a w 1864 stał się „Wielkim Mistrzem" Wielkiego Wschodu Italii. List, któ­ry częściowo przytaczamy, to instrukcja wydana Garibaldiemu przez Nieznanych Zwierzchników, gdy został Przełożonym Masonerii.

 

Oto fragment tego dokumentu:

 

,,(...) w naszym Zakonie żaden stopień nie objawia Prawdy całko­wicie; czyni jedynie mniej gęstą zasłonę, która kryje ją przed wzrokiem ciekawskich. Dla nas, obdarzonych najwyższą władzą, dla nas jedynych usuwa ją zupełnie i, za­leżnie od naszej inteligencji, naszego du­cha i naszego serca, sprawia, że poznaje­my, widzimy i czujemy, iż:

         Człowiek jest całkiem jednocześnie Bogiem, Papieżem i Królem Ludzkości; (...)

Jeśli chodzi o nas, wielkich przełożo­nych, my tworzymy Święty Batalion Naj­wyższego Patriarchy, który z kolei jest Bogiem, Papieżem i Królem masonerii.

Oto, Bracie, trzeci trójkąt, trzecia potrójna prawda, która da twemu umy­słowi, twemu duchowi i twemu sercu niewysłowione szczęście absolutnego posiadania Prawdy bez żadnych za­słoni Wraz z Organizacją, z funkcjono­waniem i nauczaniem Zakonu, ukazuje się teraz twoim oczom, Bracie, jaśniejąca, i widzisz, pojmujesz, że całe nasze naucza­nie streszcza się w tym: ustanowić zwycię­stwo naszej Cnoty, naszej Moralności i na­szego Autorytetu w całym rodzaju ludzkim.

Oto dlaczego nasze stopnie mają potrójną klasyfikację, wedle której wzywane są do walki z tym, co nasi nieubłagani przeciwni­cy, nasi śmiertelni wrogowie, nasi niesławni prześladowcy, klerykałowie, ośmielają się nazywać swoją Cnotą, swoją Moralnością i swoim Autorytetem.

 

Aby zwalczyć ich nędzną Cnotę, mamy stopnie: I Ucznia, II Czeladnika, III Mistrza, IV Tajnego Mistrza, V Mistrza Doskonałego, VI Poufnego Sekretarza, VII Namiestnika i Sędziego, VIII Intendenta Budowy, IX Wy­branego z Dziewięciu, X Wybranego z Pięt­nastu, XI Rycerza Wybranego; to pozwala nam poprowadzić człowieka niewtajem­niczonego od nieświadomości "Ucznia" do misji Wybranego Rycerza, dla obrony Cnoty masońskiej, dla krucjaty Człowieka, boga samego siebie (...)

 

Aby zwalczyć ich plugawą Moralność, mamy stopnie: XII Wielkiego Mistrza Mu­larza, XIII Królewskiego Sklepienia, XIV Prefekta Budowy, XV Rycerza Wschodu, XVI Księcia Jerozolimy, XVII Rycerza Wschodu i Zachodu, XVIII Rycerza Różo­Krzyża, XIX Wielkiego Kapłana, XX Czci­godnego Wielkiego Mistrza, XXI Wielkiego Patriarchy Noachitu, XXII Rycerza Topora Królewskiego (...)

 

Aby zwalczyć ich karygodny Autorytet, mamy stopnie: XXIII Przełożonego Namiotu, XXIV Księcia Namiotu, XXV Rycerza Węża, XXVI Trynitarza, XXVII Komandora Świątyni, XXVIII Księcia Adepta, XXIX Szkockiego Rycerza, XXX Rycerza Kadosz, XXXI Wiel­kiego Inkwizytora, XXXII Księcia Tajemnicy Królewskiej, XXXIII Wielkiego Inspektora Generalnego (...)

 

Klerykałowie, niegodziwcy, zabójcy ludz­kości przeciwstawiają, widzisz to, Bracie, naszej Cnocie, naszej Moralności, na­szemu Autorytetowi, swoją Własność, swoją Religię i swoje Prawo; I to są trzej śmiertelni wrogowie masonerii, których odtąd będziesz miał zwalczać jako dowódca armii (...)

Ani Prawo, ani Własność, ani Reli­gia nie może więc narzucać się czło­wiekowi; i zważywszy, że sczezną, kiedy pozbawi się je najcenniejszych praw, są to zabójcy, na których poprzysięgli­śmy wywrzeć przerażającą pomstę; są to wrogowie, którym poprzysięgliśmy wojnę do ostatniej kropli krwi i bez wytchnienia, wojnę na śmierć i życie !

 

Z tych trzech niesławnych wrogów to właśnie Religia powinna być przed­miotem twych nieustannych ataków, gdyż żaden lud nigdy nie przeżył swej Religii i dlatego, zabijając Religię, bę­dziemy mieli w swoich rękach i Prawo, i Własność; dlatego, ustanawiając po trupach tych zabójców, Religię ma­sońską, masońskie Prawo, masońską Własność, przebudujemy Społeczeń­stwo (...)

 

Ponieważ nasz Bóg nie jest ani substancją, ani ciałem, ani duszą, ani stwórcą, ani ojcem, ani słowem, ani miłością, ani parakletem, ani odkupi­cielem, ani niczym zupełnie, poddali­śmy Kościół władzy świeckiej i obaliliśmy władzę doczesną Papieża, oczekując zniszczenia jego władzy duchowej.

Biorąc pod uwagę, że jesteśmy bu­downiczymi nowej Świątyni szczęśli­wości Rodzaju Ludzkiego, i wiedząc, że aby ją zbudować, trzeba zacząć od burzenia, przez zniszczenie obecnego stanu społeczeństwa, znieśliśmy edukację religijną, skasowaliśmy prawa ludów.

Po obaleniu władzy doczesnej Papieża, naszego wroga nikczemnego i śmiertelnego (...), nasz Najwyższy Zwierzchnik zapa­nuje samotnie nad światem, a Masoneria, siedząc na stopniach jego tronu, będzie współuczestniczyć w jego Wszechpotędze! ...

Wielki i olśniewający jest ten cel najwyższy, który ci ukazaliśmy, ale wielkiej cierpliwości wymagają prace i wysiłki konieczne dla jego osiągnięcia.

Od tego dnia, kiedy zasiadasz pomiędzy Najwyższymi Mistrzami, powinna wzrosnąć intensywność twych prac, a żeby dobrze zary­sować ci ich kierunki, zapewniając jednocześnie ich sukces i zwycię­stwo, damy ci wyraźne streszczenie Wielkiego Światła najwyższej Inicjacji: Jesteś sam dla siebie Bogiem, Papieżem i Królem. Twój rozum jest jedyną regułą Prawdy, jedynym kluczem do nauki i polity­ki. Twoje apetyty i twoje instynkty są jedyną regułą Dobra, jedynym kluczem do postępu i szczęśliwości.

 

Powinieneś zrozumieć i tłumaczyć, jak następuje, nasze święte przedsięwzięcie: "WOLNOŚĆ, ROWNOSC, BRATERSTWO".

 

WOLNOŚĆ, wszechpotężna broń, za pomocą której wywróciliśmy porządek świata, oznacza:

Niezależność bez ograniczeń i bez zastrzeżeń, uchroniona od wszelkiego rodzaju autorytetu;

Niezależność ducha, której nie wolno obdarzać żadnym obja­wieniem ani ograniczać żadnym dogmatem;

Niezależność woli, która nie poddaje się żadnej władzy, nie uznaje ani Króla, ani Papieża, ani Boga;

Niezależność osobowości, która zerwała wszelkie łańcuchy, jakie utrzymywały ją w niewoli; łańcuchy materialne i łańcuchy moralne, łańcuchy ziemskie i łańcuchy niebieskie, aby urzeczy­wistnić niepodległość ludzkości, jej emancypację absolutną i cał­kowitą.

To właśnie za pomocą wolności jako dźwigni i namiętności ludzkich jako punktów podparcia powalimy na zawsze Królów iKsięży, tych nieprze­jednanych wrogów rodzaju ludzkiego, bardziej szkodliwych dla ludzkości niż tygrysy dla zwierząt.

 

RÓWNOŚĆ, wszechpotężna poziomi­ca, za pomocą której przemieniliśmy

świat, oznacza:

Równość własności, gdyż prawa człowieka na wspólnej ziemi, jako obywatela jednego i tego samego świata, jako syna tej samej matki, są dawniejsze i bardziej uświęcone niż wszelkie umowy i wszelkie zwyczaje, i w związku z tym trzeba skruszyć te prawa i znieść te zwyczaje.

Równość fortuny, z proporcjo­nalnym wyrównaniem płac, z ra­dykalnym i zupełnym zniesieniem prawa dziedziczenia, z wywłaszcze­niem wszelkich spółek finansowych i przyznaniem solidarności narodo­wej każdego ludu banków, kanałów, środków transportu, ubezpieczeń i kopalni.

Równość jednostek, z solidarnoś­cią. z równym dla każdego prawem korzystania z właściwej, solidarnej produkcji.

To właśnie za pomocą Równo­ści jako dźwigni i apetytów ludzkich jako punktów podparcia sprawimy, że zniknie na zawsze Arystokracja Pie­niądza, ten zacięty dręczyciel rodzaju ludzkiego.

 

BRATERSTWO, wszechpotężna obietnica, za pomocą której ustanowiliśmy swoją władzę, oznacza:

Braterstwo w masonerii. aby zbudować Państwo w Państwie, posiadające własne środki i funkcjonujące niezależnie od Pań­stwa i Państwu nieznane;

Braterstwo w masonerii. aby zbudować Państwo ponad Pań­stwem. z Jednością. kosmopolityzmem, powszechnością, które uczynią je wyższym od Państwa i pozwolą nim sterować; Braterstwo w masonerii. aby stworzyć Państwo przeciw Pań­stwu (...)

         To dzięki Braterstwu jako dźwigni i ludzkim niesnaskom jako punktom podparcia sprawimy, że zniknie na zawsze Pasożytni­ctwo i zbrojna Przemoc, te plagi wciąż jeszcze nieuśmierzone, te bezlitosne postrachy rodzaju ludzkiego.

 

Bracie, oto koniec twego pouczenia jako Przełożonego Masonerii. A teraz złóż wraz z nami Najwyższą Przysięgę:

 

Przysięgam nie mieć innej ojczyzny niż Ojczyzna Powszech­na.

Przysięgam zwalczać do ostatka, zawsze i wszędzie, granice narodów, granice pól, domów i pracowni, granice rodziny. Przysięgam zniszczyć, poświęcając własne życie, granice, gdzie zabójcy ludzi wypisali, krwią i błotem, Imię Boga. Przysięgam poświęcić swe istnienie nieograniczonemu po­stępowi i powszechnej Jedności, i obiecuję publicznie wyzna­wać negację Boga i duszy !

 

A teraz, Bracie. gdy Naród, Religia i Rodzina zniknęły dla ciebie na zawsze w ogromie dzieła masonerii, pójdź w me ramiona, Potężny, Prześwietny i Drogi Bracie, miej wraz z nami udział we Władzy bez ograniczeń i użyciu bez granic, które sprawujemy nad Ludzkoś­cią.

Zmieniony ( 01.06.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.