Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 89 goci
S T A R T arrow Spoeczestwo arrow ZDROWIE 12 (ze szpadlem w tle) arrow Kongres Wakcynologw czy spotkanie handlowcw
Wednesday 30 September 2020 22:55:44.30.
migawki
 

 Przypominamy, e NIE MA obowizku noszenia maseczek ani w przestrzeni publicznej, ani w pomieszczeniach zamknitych (take w kocioach), o ile osoba nienoszca maseczki ma na przykad stany lkowe, lub "trudnoci w oddychaniu", przy czym NIE MUSI posiada adnego zawiadczenia w tej sprawie.

                                                                          ================================

                                                                                    oreta go home, paskudo !

 
W Y S Z U K I W A R K A
Kongres Wakcynologw czy spotkanie handlowcw Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
13.10.2012.

Kongres Wakcynologów czy spotkanie handlowców

 

Argument siy czy sia argumentów!?

 

Pogrobowcy nauki

 

A naprawd stwierdzono, e skuteczno szczepionek przeciwko grypie jest taka sama jak mycie rk

 

dr Jerzy Jakowski

 

                                     

         Od ponad 30 lat obserwujemy katastrofaln zapa nauki i edukacji. Zamiast dowodów naukowych, eksperymentalnych potwierdzajcych jak hipotez, coraz czciej podawane s jak mawia tow. B. Geremek-Beniamin Lewertow jako dowody fakty prasowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronisaw_Geremek. Powoduje to, oprócz zapaci finansowej, o wiele trudniejsz do pokonania-zapa intelektualn. Trzeba si po prostu przyzna, zmiany jakie dokonay si w ostatnich 30 latach [od 1981r.] cofny polsk nauk o 50 lat za przysowiowymi murzynami. Poniszy tekst uzasadnia to twierdzenie.

        

         Dlatego z duym zaciekawieniem zapoznaem si z wywiadem jakiego udzieli pani red. Ewie Gosiewskiej,  pan prof. Krzyszto Simon, bdcy Przewodniczcym Komitetu Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakanych jaki odby si we Wrocawiu  pod koniec wrzenia 2012 roku.

 

          Ciekawo bya podwójna.

          Po pierwsze; mamy dwudziesty pierwszy wiek i otwarcie na wiat, czyli dostp do prac naukowych wikszoci orodków medycznych, zarówno dziki wyjazdom jak i internetowi duo, duo wikszy anieli przed np. 30 laty.

         Po drugie; mamy demokracj a wic wolno wypowiadania opinii , co gwarantuje nam zarówno Konstytucja jak i par. 18  Deklaracji Praw  Czowieka.

 

Sdz, e równo art. 38 i 39   Konstytucji jak i art. 68  obwizuj w kadej sytuacji. Artykuy te mówi wprost: cyt.”

 

Art. 38: “ Rzeczpospolita Polska zapewnia kademu czowiekowi prawn ochron ycia.” [ czyli nie mona stosowa rodków nieprzebadanych ,wtpliwej jakoci

Art.39:” nikt nie moe by poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez wyraenia dobrowolnie zgody.”  Jak nazwa stosowanie szczepionek zaliczanych do grupy C  wg. FDA - USA, jakoci medycznej, czyli nieprzebadanych?

 

Art.68:”  1. Kady ma prawo do ochrony zdrowia,

Wadze publiczne s obowizane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciarnym, osobom niepenosprawnym i osobom w podeszym wieku  [ czyli nie bd stosoway preparatów pogarszajcych lub naraajcych na pogorszenie stanu zdrowia].

 

         Ju w 1984 roku wiatowa Organizacja Zdrowia przedstawia Model Deklaracji Praw Pacjenta jako wytyczne do stosowania w poszczególnych pastwach. W dokumencie tym okrela si, e KADY ma prawo do cyt:

 

“ -poszanowania swojej osoby ludzkiej

-samodecydowania [ do informacji o stanie zdrowia i PROPONOWANYCH PROCEDURACH LECZNICZYCH wraz z ryzykiem i przewidywan korzyci, do decydowania o zgodzie lub odmowie zgody na dziaania medyczne],

-poszanowania integralnoci fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczestwa swojej osoby [ do NIEDOKONYWANIA DZIAA MEDYCZNYCH BEZ WYRAENIA ZGODY]”.

         Po trzecie; od lat osiemdziesitych ubiegego wieku istnieje Kodeks  Zasad pisania prac naukowych w oparciu o rzetelne badania, a nie wypowiedzi samozwaczych ekspertów.

         Po czwarte; mieszkamy na obszarze cywilizacji, od ok. 2000 lat zwanej acisk, czyli przynajmniej od 1990 roku nie powinnimy stosowa azjatyckich obyczajów, chyba e z mlekiem matki je  wchanialimy.

 

         Niestety ju pierwsze zdania odpowiedzi Wielce Szanownego Kolegi Lekarza z tytuem profesorskim rozczarowuj, s jakby ywcem wyjte z minionej epoki dominacji azjatyckiej w naszym nieszczliwym Kraju. Cytuj: te wszystkie ruchy antyszczepionkowe maj charakter zbrodniczy i dalej Organa pastwa powinny si tym zaj.

 

         Przyznacie PT Czytelnicy, e u osoby z wyszym wyksztaceniem takie wypowiedzi co najmniej dziwi. Pan Profesor zapomina, e w pastwie prawa istnieje np. Konstytucja, która mówi wyranie, e obywatel ma prawo do wyboru metody leczenia. No tak, ale pewni obywatele przypisuj sobie zasad nieomylnoci. Na ogó czy si to z wiekiem. Tym bardziej dziwi wypowiedzi  publiczne p. prof. Krzysztofa Simona, poniewa z wiekiem pamita si dobrze wszelkie stare zdarzenia, a  zapomina si o dopiero co minionych. Przypadek prof. Krzysztofa Simona jest dokadnie odwrotny. Pamita nowe prospekty reklamowe Big Pharmu, a zupenie zapomnia materiay naukowe  s przed lat. Dlatego jego wypowiedzi s wiadectwem ignorancji wspóczesnej wiedzy naukowej i medycznej. Ciekawe w jakim celu?

 

         Prof. Krzysztof Simon twierdzi [3 akapit, 7 wiersz omawianego wywiadu] , e w interesie pastwa... najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakanym s szczepienia ochronne. Skd taka pewno, nie wiadomo, poniewa nie podaje adnych prac naukowych. Take sam nie opracowa adnej pracy, która by potwierdzaa jego wypowied. Mao tego,  podrcznik Zarys Epidemiologii, wydany dla rednich  szkó medycznych przez Ministerstwo Zdrowia w 1996 roku, przeczy temu w 100 %. Przedstawione w nim dane pokazuj wyranie, e spadek zachorowa nastpowa wiele lat przed wprowadzeniem jakiejkolwiek szczepionki na rynek.

 

         Standardowy przykad sekty szczepionkarskiej o rzekomej skutecznoci szczepie-(ospa) pokazuje, e trzeba byo a 12 pokole,  aby WHO uznao zniknicie ospy i to wszystko po a 8 pokoleniach szczepie. Nie wspomina si oczywicie o takim drobiazgu jak epidemia ospy w Anglii w 1870/71 kiedy to zgino kilkaset tysicy szczepionych, a  przed szczepieniami umierao tylko kilka tysicy ludzi na osp. Marynarka wojenna JKM, wprowadzajca przymus szczepie, notowaa statki widma gdzie cae zaogi wymieray z powodu epidemii jakie wybuchay na statkach.

 

[W oryg. ] Ryc  1. pokazuje wielko epidemii ospy w latach 1880 - 1908 w wybranych krajach w których szczepiono ludzi i w miecie Leicester w którym nie zaszczepiono ludzi.  I tak, w liczbach bezwzgldnych, w Japonii w latach 1886-1908  wród szczepionych zachorowao 288779, a zmaro 77415 osób.

         W sumie w tym okresie zachorowao 296730 osób,  a zmaro 78134 co stanowi ponad 26% wród szczepionych. Wród nieszczepionych dane s o wiele bardziej korzystne, zachorowao 1206 osób ale zmaro tylko 61, co stanowi ok. 5%, a wic 500 % mniej w porównaniu z grup szczepionych.

 

          W Niemczech po zaszczepieniu 96% populacji przeciwko ospie wystpia epidemia, która zabraa 125000 ofiar. Czyli wbrew ignorantom z sekty szczepionkarskiej zaszczepienie caej populacji nie wpywa na jej stan zdrowia , wrcz wystpuje sprzenie odwrotne. Im wicej zaszczepimy, tym wicej zachoruje. Potwierdzaj to ostatnie badania kanadyjskie [2011-2012].

 

         Podobnie wyglda  sprawa z innymi chorobami zakanymi. Przypomn PT Panu  Profesorowi, kierownikowi naukowemu Konferencji, histori kilku takich chorób :

[W oryg. ]  Ryc.2  Zachorowania i szczepienia na bonic

 

W Australii w latach 1880- 1970  nastpowa systematyczny spadek zachorowa na bonic. Wprowadzenie szczepionek w 1940 roku praktycznie nie zmienio trendu spadkowego, wrcz zahamowao obserwowane wczeniej tempo spadku.[Ryc.2]

 

         Podobny spadek zanotowano w przypadku grulicy.  W USA, gdzie przymusowych szczepie nie byo, spadek zachorowa by taki sam jak w Anglii ,gdzie szczepienia byy obowizkowe.

W latach 1970 zaszczepiono przeciwko grulicy w Indiach 260 000  ludzi. Jak si okazao to najczciej choroway wanie te szczepione osoby (The Lancet 12/1/80 s. 73)

 

[W oryg. ]    Ryc.3. Zachorowania i data wprowadzenia szczepie w przypadku odry.

   Jak wida na wykresie, spadek miertelnoci na odr nastpi  na dugo przed wprowadzeniem szczepie.

 

         W 1977 r. dr Jonas Salk, twórca szczepionki przeciwko polio , owiadczy przed komisj kongresu USA, e masowe szczepienia przeciwko polio byy przyczyn wikszoci zachorowa na t chorob w USA po 1961 roku (Science 4/4/77 "Abstracts")

http://en.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk

 

W 1978 roku na 5140 przypadków kokluszu w Szwecji  a 84% dzieci byo [poprawnie trzykrotnie] zaszczepionych ( BMJ 283:696-697, 1981)

[W oryg. ] Ryc.4 Zachorowania na krztusiec na Wgrzech .

         Wykres na ryc 4.  pokazuje sytuacj na Wgrzech. Szczepionk rzekomo zapobiegajc krztucowi wprowadzono dopiero w 1955 roku. Po pierwszej serii nastpi wyrany wzrost zachorowa na krztusiec.

[W oryg. ]  Ryc.5 Zachorowania na krztusiec-koklusz w Australii.

 

Wykres pokazuje spadek zachorowa na koklusz w Australii. Wyranie widoczny jest spadek zachorowa na  50 lat przed wprowadzeniem szczepie.

Pikanterii dodaje sprawie fakt wystpienia epidemii kokluszu w 2010/11 roku w USA wanie u szczepionych dzieci.

 

         Tzw. hiszpaska grypa z 1918 roku, która zabia od 20 do 40 milionów ludzi rozpocza sie po masowych szczepieniach w wojsku. I Wojna wiatowa, bya pocztkiem akcji przymusowych szczepie w wojsku.  Wojsko zawsze i wszdzie miao dziwne podejcie do ycia ludzkiego.

         Po szczepieniu przeciwko ótej gorczce w Armii USA w cigu 6 miesicy zmaro 63 onierzy a u 28.585 wystpio zapalenie wtroby. Raport senatora J.D. Rockefellera z 1994r. ujawnia, e wojsko naraao celowo tysice onierzy na rozmaite zakaenia, wypróbowujc na nich póniej szczepionki.

 

 

         Jeszcze bardziej baamutnie wyglda sprawa szczepie przeciwko WZW B,  w wypowiedziach  p.prof. Krzysztofa Simona.

 

[W oryg. ] Ryc.6 Zachorowania na WZW w Polsce.

 

         Wyranie mona zaobserwowa, e  spadek zachorowa nastpi na pocztku lat 80-tych ubiegego wieku. Wprowadzenie Stanu Wojennego przez hunt wojskow i reglamentacja rodków czystoci spowodowaa ponowny wzrost zachorowa.   Zmiany lat 90-tych, a wic dostp swobodny do myda i rodków czystoci spowodowa spadek zachorowa na kilka lat przed wprowadzeniem  przymusowych szczepie. Szczepienia populacji w Polsce wprowadzono dopiero w 1997 roku.Trudno aby specjalista hepatologii o tym nie wiedzia. Musisz sobie sam Drogi Czytelniku na to pytanie odpowiedzie, dlaczego Szanowny Profesor wprowadza ludzi w bd.

 

         Tak wic, wprowadzenie obowizkowych szczepie dzieci nie znajduje ADNEGO UZASADNIENIA, ANI MEDYCZNEGO, ANI NAUKOWEGO.

 

         Pomimo posiadania wiedzy o wpywie higieny na liczebno zachorowa, nikt  nie wprowadzi do szpitali wyparzarek do naczy, tylko jedna salowa zmywaa t sam  szmatk wszystkie talerze z oddziau, ale to adnemu pracownikowi San Epidu to nie przeszkadzao.  Tak byo do koca XX wieku , a w mniejszych szpitalach jest do dnia dzisiejszego.

 

         Jako anegdot mog poda Szanownemu Koledze, e podmywanie  p.py po akcie defekacji wymylili Chiczycy ok. 1000 lat temu. Ok. 500 lat temu przekazali swoj wiedz  i papierowe rczniki do wycierania  t - ka  Portugalczykom. Przez  nastpne 500 lat ze zdziwieniem obserwuj, e biali zamiast po wymyciu wysuszy poladki papierowym rcznikiem rozcieraj g . po  d.

         I jak si Pan na to zapatruj z punktu widzenia chorób zakanych.  Przecie wiadomo, e po niektórych szczepieniach jeszcze przez 5-6 tygodni wydala si wirusa z kaem. W jakim szpitalu po Pana interwencji wprowadzono moliwo podmywania poladków po defekacji?? Jak by nie byo,  jest to ewidentnie najtaszy sposób prowadzenia profilaktyki chorób zakanych! I najtaszy!!! co w dobie zatapiania naszej zielonej wyspy powinno mie niebagatelne znaczenie.

Podobnie wyglda sprawa z innymi chorobami zakanymi. Czyby  PT Przewodniczcy Komitetu Naukowego nie wiedzia o tym ?

Poniszy wykres pokazuje wyranie,e spadek zachorowa nastpowa w podobny sposób we wszystkich chorobach, nawet tych na które do dnia dzisiejszego nie wymylono szczepionek.

 

Ryc.7 Spadek zachorowa na szkarlatyn

 

[W oryg. ] 

                http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/ 

                http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/#000_Top_of_Page

            http://www.vaclib.org/sites/debate/images/typhoidfever.gif

               

Widoczny na rycinie 7 spadek zachorowa na szkarlatyn nastpi w tym samym okresie co w przypadku poprzednich chorób. Na szkarlatyn brak szczepionki!

 

         Tak wic zgadzam si z panem trzeba by konsekwentnym. Jak si twierdzi , e szczepienia pomagaj na co , oczywicie nie mówimy o kasie firm szczepionkarskich, to trzeba to udowodni. Jest to zgodne z zasadami wspóczesnej tj. od lat 80 -tych obowizujcej zasady pisania prac naukowych. A swoja drog ciekawe, e wanie w przemyle szczepionkarskim te zasady s dziwnie pomijane.

 

        

Pogrobowcy nauki

czII

 

Konferencja, której kierownikiem naukowym by pan profesor Krzysztof Simon sponsorowana bya przez takie tuzy farmacji jak: ostatnio skazane w USA za apówkarstwo, podawanie nieprawdziwych informacji przekupstwo lekarzy.

 

         Tematy jak na konferencj naukow przystao, byy jak najbardziej naukowe . Podaj kilka z nich poniej. Musz powiedzie, e przez ponad 40 lat pracy zawodowej nie spotkaem si jeszcze na konferencjach naukowo-medycznych z pracami o takim charakterze w opracowaniu, co wypada podkreli, lekarzy.

Sympozjum przedkonferencyjne II: Szczepienia ochronne w samorzdowych programach profilaktycznych

          Przyszo samorzdowych programów szczepie, korzyci i trudnoci w realizacji programów z punktu widzenia wadz samorzdowych (moderatorzy: dr med. H. Czajka, prof. L. Szenborn).

          Rola towarzystw naukowych i konsultantów wojewódzkich w inicjowaniu i opiniowaniu dziaa samorzdów w obszarze szczepie ochronnych (prof. A. Radzikowski, WUM, W-wa; dr hab. med. T. Jackowska, CMKP, W-wa).

          Ruchy antyszczepionkowe i jak wyjania zasiewane przez nie wtpliwoci.

 

          Sesja satelitarna firmy GlaxoSmithKline Szczepienia ochronne u dzieci urodzonych przedwcześnie (sala A) Przewodniczący: prof. dr hab. med. L. Szenborn (Akademia Medyczna, Wrocaw), prof. dr hab. med. T. Jackowska (Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego, Warszawa).

 

Warto zapamita te nazwiska i przypomina sobie w czasie czytania publikacji gazetowych. Z programu konferencji nazwanej naukow wyranie widoczny jest cel pranie mózgów.Czyli raczej rozwijano praktycznie program MK-Ultra.

 

         Tak wic, nie rzetelne badania naukowe, ale fakty gazetowe maj istotne znaczenie dla wakcynologów. Wbrew bowiem twierdzeniom Wielce Szanownego pana Profesora naukowe prace cakowicie podwaaj jakikolwiek sens szczepie.

 

         I tak, np. znana Panu Profesorowi Krzysztofowi Simonowi,  Cohrane Database Syst Rev 2006 January 25 (1) podaje , po przeanalizowaniu 51 bada obejmujcych 263 087 dzieci , e jako prezentowanych prac bya tak niska, e analiza bezpieczestwa szczepie i ich skutecznoci bya niemoliwa.

         T.Jefferson et all  w licie do Lancet  03.09.2005 stwierdzili, e nie mogli  doszuka si prac wskazujcych na bezpieczestwo szczepionek przeciwko grypie.

 

         Podobnie  w innej,  meta analizie Cohrane Databases  Syst. Rev. 2010  Feb. 17 (2)  : Szczepionki w zapobieganiu grypie u osób starszych stwierdzono , po  przeanalizowaniu 72 bada obejmujcych osoby powyej 65 roku ycia, e Dostpne dowody wskazuj na nisk skuteczno szczepionek u osób starszych . W innym zestawieniu stwierdzono, e skuteczno szczepionek przeciwko grypie jest taka sama jak mycie rk.

 

         Jak do tej pory brak  bada wskazujcych na celowo i skuteczno szczepionek u dzieci poniej 23 miesica ycia.

         W tym momencie pragn przypomnie Wielce Szanownemu  Koledze, e mycie rk :

1.   Jest absolutnie bezpieczne, jak do tej pory nie zaobserwowano po myciu adnych powika ani NOP.

2.   Jest zdecydowanie konkurencyjne ekonomicznie ok. 100 razy tasze.  Co szczególnie w naszym nieszczliwym Kraju [St. Michakiewicz]  w okresie zatapiania zielonej wyspy[premier Tusk] ma niebagatelne znaczenie.

3.   Jest atwo dostpne i nie wymaga przeszkolonego personelu.

4.   Raz zakupiona partia myda ma dugi okres trwaoci.

5.   Nie wymaga specjalistycznego transportu ani przechowywania.

6.   Nie straszy dzieci i nie boli.

7.   Nie zanotowano zgonów po myciu.

 

         Poza tym mydo nie zawiera  substancji wprowadzanych bezporednio do krwioobiegu. Od 1728 roku wiemy, e krew kry w systemie zamknitym. A 75% przeciwcia znajduje si w ukadzie pokarmowym, a ponad 20% w skórze i ukadzie oddechowym.  Proponowany i wymuszany  przez PT Pana  system szczepionkarski, pomija te naturalne mechanizmy obronne wprowadzajc m.in. ponisze substancje bezporednio do krwioobiegu.

 

Poniej wymieni tylko niektóre substancje  zawarte w szczepionkach:

1.      Rozproszone wirusy lub  bakterie, a take,  jak w przypadku szczepionki Polio rakotwórczy wirus SV - 40.[info dr Salka].

2.      Rt - neurotoksyna-  w iloci przekraczajcej kilkaset procent dopuszczalne normy.

3.      Aluminium-neurotoksyna- uszkadza, mózg, szpik kostny,koci.

4.      Formaldehyd czynnik rakotwórczy, przypominam  - podawany bezporednio do krwioobiegu.

5.      Polisorbat 80 - powodujcy uszkodzenia dróg rodnych i zaniki jder.

6.      elatyna ze wi i kur karmionych genetycznie modyfikowan pasz.

7.      Glutaminian sodu jest przyczyn zaburze metabolicznych drgawek etc.

 

8.       

 

 

 

 


Ryc. 8 Zawarto rtci w szczepionce przeciwko grypie(kolor czerwony) i dopuszczalna norma (kolor zielony)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) Rycina obok  przedstawia zawarto rtci w szczepionce przeciwko grypie. Jak wiadomo rt stosuje si od 80 lat w szczepionkach. Nie ma ona adnego wpywu na sam szczepionk,  ale zapobiega ewentualnym zakaeniem roztworu. I przez te ponad 80 lat PT Wakcynolodzy nie umieli , albo nie chcieli [ wybra waciwe sowo]  opublikowa prac naukowych o skutkach takiego bezmylnego podawania jednego z najbardziej toksycznych pierwiastków, bezporednio do mózgu maych dzieci!

http://www.youtube.com/watch?v=V3XoPZiF160&feature=related

 

 

 

 

         Jak to jest, e Pan, który z pewnoci skada przysig Hipokratesa nie informuje o tym studentów i modych lekarzy?

Dlaczego np. ani w Medycynie Praktycznej -pediatrii, Szczepieniach nie informuje si PT Kolegów lekarzy o tym , e  badania przeprowadzone w USA na 17 674 dzieciach wykazay, e;

 

1.   Wskanik wystpowania astmy u dzieci szczepionych by wyszy o 120%

2.   Wskanik wystpowania ADHD u zaszczepionych chopców by wyszy o 317%

3.   Wskanik zaburze neurologicznych u szczepionych chopców by wyszy o 185%.

 

 

         Dlaczego nie podaje si, e autyzm rozpoznano dopiero ok. 10 lat po wprowadzeniu szczepie dzieci? tj. w latach 30-tych ubiegego wieku? Stwierdzano w tamtym okresie 1 przypadek na 10 000 porodów,  obecnie- 1 przypadek stwierdza si  na 25 porodów. Odrzucam jednoczenie wszelkie pokrtne wyjanienia sekty szczepionkarskiej, e mog by inne powody. Mielicie PT Pastwo ponad 50 lat, czyli dwa pokolenia, aby to udowodni!  I nie potrafilicie!  Przy obrocie takimi pienidzmi !!!   to jawny skandal.

 

         Dlaczego nie podaje si , e poczwszy od 1980 roku zachorowania na autyzm gwatownie wzrastaj,  wraz ze wzrostem iloci szczepionek podawanych dzieciom

 I tak, o ile w latach 1980 jeden przypadek autyzmu przypada na 10 000 porodów, to obecnie  jeden przypadek  jest na ok. 100 porodów.

 

         Dlaczego Pan, Profesor wyszej uczelni , jak zwyky ...[wpisa waciwe sowo] szkaluje swojego koleg dr A. Wikefieda, chocia wiadomo od kilku lat, e 17 uczelni potwierdzio jego badania.  Udowodniono ponad wszelk wtpliwo, e u dzieci z autyzmem wirusy poszczepienne znajduj si w grudkach jelitowych.

 

Wakefield’s Lancet Paper Vindicated – [Yet Again]

 

         Jednoczenie nie informuje Pan  o tym, e prace rzekomo zaprzeczajce zwizkowi autyzmu ze szczepieniami zostay spodzone z sufit vide przypadek duski i  pó miliona dolarów zdefraudowanych.

                    http://wiadomoscilekarskie.pl/pl/articles/item/18717/epidemiologia_gruzlicy_w_perspektywie_swiata_europy_i_polski 

                http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/02/06/andrew-wakefield-demolishes-ignorant-us-vaccine-lobby/

                http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/05/06/wakefield%E2%80%99s-lancet%C2%A0paper%C2%A0vindicated/ 

                http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/06/30/vaccination-causes-autism-%E2%80%93-say-us-government-merck%E2%80%99s-director-of%C2%A0vaccines/ 

                http://pediatrics.aappublications.org/content/125/Supplement_1/S1.full.pdf

 

 

         Dlaczego nie nagania si faktu wycofania szczepionek przeciwko grypie  ze Szwecji z powodu wzrostu o 660% narkolepsji? W 2009 roku w USA musiano wycofa 800 000 szczepionek dla dzieci firmy Sanofil-Pasteur z powodu zej jakoci.

 

Czyli Szwedzi si sparzyli , firmy trac zyski to trzeba handlowa w Polsce?

 

 

          Jest jeszcze jeden wany problem. Dlaczego istnieje tak wyrana sprzeczno interesów pomidzy sekt wakcynologów a spoeczestwem? Przykadem moe by wanie ta konferencja. Jest to bowiem jedyna chyba konferencja na której uczestnicy dostaj zwroty delegacji.

Spraw wyjania wyrana sprzeczno interesów tj. podkupywanie czoowych ekspertów przez firmy produkujce szczepionki

Jak podaa agencja Bloomberg:

Johnson&Johnson przekupywa lekarzy z Polski, Grecji i Rumunii

 

fila 2011-04-10, ostatnia aktualizacja 2011-04-11 08:44:21.0

cyt:Amerykaski Departament Sprawiedliwoci udowodni, e koncert farmaceutyczny przez prawie dziesi lat wrcza apówki europejskim lekarzom oraz urzdnikom w Iraku. Za nielegalne zdobywanie zysku Johnson&Johnson (J&J) zapaci ponad 70 mln dol. - informuje Bloomberg

         Drugi co do wielkoci sprzedawca produktów medycznych na wiecie pienidzmi oraz wycieczkami "przekonywa" europejskich lekarzy i administratorów szpitali, e ich produkty s najlepsze.

 

         Najbardziej skuteczne okazay si tego typu dziaania w Grecji. Jak podaje agencja Bloomberg, w latach 1998-2006 koncern zarobi tam ponad 24 mln dol. W Polsce proceder trwa w latach 2000-2006 i da firmie 4,3 mln dol. W Rumunii natomiast zarobiono 3,5 mln dol. w latach 2000-2007.

 

         Jak wiemy, spraw w Polsce skutecznie zatuszowano,  chocia   np. w Gdasku w  splotach reklamowych propagujcych sprzeda szczepionek, wystpowa konsultant wojewódzki, a wic urzdnik pastwowy.

http://www.polishclub.org/2012/09/20/dr-jerzy-jaskowski-dlaczego-sejmowa-komisja-zdrowia-tak-szybko-zalatwila-sprawe-nowelizacji-ustawy-o-szczepieniach-wywiad-z-doktorem-grzegorzem-boleslawem-piecha-wszystko-wyjasnia-cze/

 

         Tzw. Platynowy sponsor Konferencji firma GlaksoSmithKline, zostaa skazana na 3 miliardy dolarów odszkodowania. Podobnie olbrzymie odszkodowanie zapaci Merck, a w Polsce spokojnie sponsoruje Konferencje zwane naukowymi

I w  sytuacji oficjalnego potwierdzenia apówkarstwa  przez Departament Sprawiedliwoci USA zastanawiajce jest milczenie polskiego wymiaru sprawiedliwoci. A moe IPN by pomóg?

 

Tak na marginesie przypomn Szanownemu Koledze Kodeks Etyki Lekarskiej, który

         normuje zasady postpowania lekarza w stosunku do pacjenta, a w szczególnoci art. 13 i  15 cyt:

 

 

 

“Art.13

   1. Obowizkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do wiadomego udziau w podejmowaniu decyzji dotyczcych jego zdrowia.

   2. Informacja udzielona pacjentowi powinna by sformuowana w sposób dla niego zrozumiay.

   3. Lekarz powinien poinformowa pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyciach zwizanych z wykonywaniem tych zabiegów, a take o moliwociach zastosowania innego postpowania medycznego.”

 

Np. myda.

 

 

         Tak wic wyranie widoczny jest fakt wpywu cywilizacji azjatyckiej w wypowiedziach  pana prof. Krzysztofa Simona.

 

         Pan prof. Krzysztof Simon  twierdzi, e dziki szczepionkom opanowalimy choroby zakane . W wietle powyszych danych zostawiam to bez komentarza. Szkoda papieru.

          Wg.  pana Prof. K.Simona szczepionki to postp wiedzy medycznej, take to twierdzenie pozostawiam bez komentarza.

 

         Bardzo ciekawe jest kolejne stwierdzenie Kierownika Naukowego konferencji:  Ludzie szczepcie si na co si da, zwaszcza swoje potomstwo [ str.2 akapit 2]. Jak Szanowny Czytelniku oceniasz ten czysto marketingowy slogan w ustach kierownika naukowego.

         Dodatkowego smaczku dodaje  publikacja  Davida Mihalovica z 04 wrzenia 2012 roku: badania pokazuj, e szczepionki przeciw grypie zwikszaj samoistne poronienia i martwe porody.

Take  praca Goldmna wykazaa, e wskanik strat podów u szczepionych kobiet wzrós z 4 do 174 w sezonie grypowym 2008/09, po nagonce z rzekomo wiska gryp w sezonie 2009/10, wzrós do 535 .

 

         Dodatkowo   podaj, e uznany na wiecie wskanik miertelnoci niemowlt jest w odwrotnej korelacji z liczb stosowanych w rónych krajach szczepionek. Czyli im wicej szczepionek dostaje dziecko w pierwszy roku ycia,  tym prawdopodobiestwo jego zgon jest wiksze.

 

         No có, jak mówi pan prof. K.Simon, trzeba by konsekwentnym[ 4 akapit, 5 wiersz wywiadu] , nie zabiera dyplomów lekarzom ostrzegajcym o konsekwencjach szczepie  [ 5 akapit], ale zmusi firmy farmaceutyczne produkujce te  .........[ wpisa waciwe sowo] do nie tylko sponsorowania konferencji,  ale wypacania odszkodowa osobom przez nie poszkodowanym.

 

         Jest jeszcze jeden problem, historyczny. Przed 300 laty by we Francji król Ludwik XIV zwany Soneczko. Charakterystyczn cech jego dworu byo nadmierne uywanie perfumów, poniewa mycie byo niewskazane. Kronikarze wspominaj eleganckie peruki na zawszawionych gowach.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XIV

 

Przed ok. 150 laty lekarz wgierski Ignacy Filip Sammelweise udowodni, e mycie rk ratuje kobiety przed seps i mierci.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis

http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/ignazsemmelweis.aspx

 

Przed ok. 70 laty inny lekarz, Sawoj Skadkowski , kaza budowa wychodki, aby spoeczestwo nabrao nawyków walki z brudem i zarazkami a nie s.......   za stodo.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Felicjan_Sawoj_Skadkowski

http://dzieje.pl/postacie/felicjan-slawoj-skladkowski

 

 

W w XXI wieku zamiast walki z brudem i g...... rozcieranym po d......, mamy perfumy w rodzaju szczepionek. Tylko dlaczego to zwie si nauk?

 

Wypada tylko doda, e nawet w tej totalitarnej Rosji  ju od 15  lat szczepienia s nieobowizkowe, podobnie w wikszoci krajów Unii Europejskiej.

Nasuwaj si wic pytania:

1.   Dlaczego w Polsce nadal uwaa si perfumowanie (szczepionki) na rozsmarowywane na d... g...... zamiast mycia za nauk  w dodatku popieran przez Rzd ?

2.   Dlaczego PT Samorzdowcy wydaj olbrzymie pienidze na to g.... zamiast podawa tran w szkoach w ramach zapobiegania zachorowaniom?  Podawanie wit.D zostao wielokrotnie udowodnione naukowo jako skuteczny rodek walki z zakaeniami?

a.     owicz: Darmowe szczepienia dla seniorów gminy

b.     Tarnów: Bezpatne szczepienia dla mieszkaców gminy

            Polska: Pozostajemy liderem zgosze róyczki

c.   http://www.wydzialszczepien.pl/szczepienia-doroslych.html

d.   czyby dziaay inne mechanizmy , bardziej podlege kompetencjom  CBA czy ABW anieli medycynie?

3.   Dlaczego PT Episkopat nawoujcy do walki z eutanazj i aborcj zachowuje milczenie w tym temacie? Przecie Pite przykazanie mówi wyranie o czynnoci nie zabijaj a nie o metodzie mordowania?

 

A wic jak wida to jednoznacznie, wracamy do pocztku a....

 

C.B.D.O.

 

PS.1 Ciekawe jak dugo IPN bdzie utajnia materiay dotyczce Informacji Wojskowej w swoich archiwach zwizane ze szczepionkami.

 

PS.2    DO DNIA DZISIEJSZEGO TAKE BRAK JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI, NA JAKIEJ PODSTAWIE I KTO PERSONALNIE DECYDUJE O UMIESZCZENIU DANEJ SZCZEPIONKI NA LICIE SZCZEPIE OBOWIZKOWYCH!

 

PS.3   PS.1. Drzewiej, lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne, na stronach branowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemoliwia tak wymian. Jedynym sposobem poinformowania spoeczestwa jest internet.

 

PS.2 Od miesica maja 2012 roku, ginie w internecie caa masa publikacji pojawia si tekst : strona error, albo pojawiaj si napisy W twoim kraju zabronione. No ale oczywicie adnej cenzury nie ma!

Pimiennictwo:

 

Nowe spojrzenie na powizanie ukadu odpornociowego i snu. Mercola.com. 04.sierpnia 2012

Epidemiologia grypy; Virologu Journal 2008.5.29

JJ Cannell, Epidemia Grypy i witamina D ; www.mwdiacalnewstoday; 15.09.2006

Co jest w szczepionkach przeciwko grypie, mogce powodowa niepodno; Mercola com. 18 padziernik 2010,

Blaylock, Niebezpieczestwa podawania szczepionek kobietom w ciy i maym dzieciom, Newsmax Health 12 padziernik 2009,

Johnson&Johnson przekupuje lekarzy w Polsce, Grecji i Rumunii; PAP 11.04.2001.

M.Urashima et all. Badania z randominacj, suplementacji witaminy D w celu zapobiegania grypie sezonowej w wieku szkolnym American scientis for Nutrition www. centrumin.ac.jp.jakUMIN000001373

Jefferson T.Szczepionka w zapobieganiu grypie u osób starszych The Cochrane Callaboration 2011.8,

Jefferson et all. Cochrane Database Sys,Rev. 2010.07.07 Roma

Connell JJ et all. Epidemiologia grypy a witamina D. Epidemiol.Infect.2006.grudzie,134,1149-40

Immunologia Trop.J.Med.2011;2011,706304 maj05,

Smith S et all. Szczepionki w zapobieganiu grypie u zdrowych dzieci, Cochrane Database Syst.Rev.2008.(2). CD004879

Medical Journal of Ausralia", 18.11.1967 roku)

Medical Journal of Ausralia", 9,02.1952 r

Zarazy,%20które%20dziesitkoway%20ludzko.webarchive

Joseph R. Fitchett MSc DHMSA DPMSA

Imperial College ool Sch Zdrowia Publicznego, Londo n Ospa%20XIX%20Anglia.webarchive

Miller N,7 reasons schools should NOT mandate vaccines NAtural News.com 2011.lipiec 14

 Adams M,

The 1918 Influenza Pandemic, Vaccines and Flu Shots Natural News.com.2009.marzec 03

Tomljenovic L , Shaw CA .;Adiuwanty szczepionkowe aluminiowe: Czy s bezpieczne?Curr Med Chem. 2011, 18 (17) :2630-7.

; Aluminium ;Medy-%20środowisko-szczepienia/Aluminium%20(chemiczne)%20-%20Choroby%20-%20CTD.html

http://australiansceptics.com/2012/05/20/153/

http://australiansceptics.com/2012/05/16/why-autism-research-goes-nowhere-the-researchers-who-takes-us-down-all-the-blind-alleys/

Wymylanie Medycznej rzeczywistoci http://australiansceptics.com/category/conflict-of-interest/

Szczepienia, http://australiansceptics.com/category/vaccination/

Vaccines and Immunization References and Research Citations Vaccines Have Been Linked to Leukemias and Lymphomas:

31.Bichel, “Post-vaccinial Lymphadenitis Developing into Hodgkin’s Disease”, Acta Med Scand, 1976, Vol 199, p523-525.

32.Stewart, AM, et al, “Aetiology of Childhood Leukaemia”, Lancet, 16 Oct, 1965, 2:789-790. [Listed under Vaccine Adverse Reactions.]

33.Glathe, H et al, “Evidence of Tumorigenic Activity of Candidate Cell Substrate in Vaccine Production by the Use of Anti-Lymphocyte Serum”, Development Biol Std, 1977, 34:145-148.

34.Bolognesi, DP, “Potential Leukemia Virus Subunit Vaccines: Discussion”, Can Research, Feb 1976, 36(2 pt 2):655-656.

35.Colon, VF, et al, “Vaccinia Necrosum as a Clue to Lymphatic Lymphoma”, Geriatrics, Dec 1968, 23:81-82.

36.Park-Dincsoy, H et al, “Lymphoid Depletion in a case of Vaccinia Gangrenosa”, Laval Med, Jan 1968, 39:24-26.

37.Hugoson, G et al, “The Occurrence of Bovine Leukosis Following the Introduction of Babesiosis Vaccination”, Bibl Haemat, 1968, 30:157-161.

http://vactruth.com/2012/10/06/chronic-fatigue-syndrome-vaccinations/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=23bb779d0f-10_02_2012_missionary&utm_medium=email

http://vactruth.com/2012/08/18/creating-virulent-strains/

http://vactruth.com/2012/08/09/gardasil-rdna-coroners-inquest/

http://www.youtube.com/watch?v=sjLWbN4uBNI

http://www.vancouversun.com/health/Swine+vaccine+linked+increased+risk+rare+nerve+disorder/6912656/story.html

http://www.vancouversun.com/health/vancouver+finds+shot+linked+H1N1+illness/7217609/story.html

http://www.naturalnews.com/032854_SV40_polio_vaccines.html

http://www.sv40foundation.org/Chronology.html

http://www.nvic.org/Forms/CivilianReactionPage.aspx

http://childhealthsafety.files.wordpress.com/2009/02/vaccines-did-not-save-us-e28093-2-centuries-of-official-statistics.pdf

http://poznajprawde.net/aktualnosci/443-garry-null-przesuchanie-w-sprawie-szczepionek.html

http://www.youtube.com/watch?v=MTXo-J0t490

http://www.youtube.com/watch?v=tr8bEZyFqHg&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=qb8ddJ7G2SA&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=sfdiFkjpT_0&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=V3XoPZiF160&feature=related

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.