Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 18 go¶ci
S T A R T arrow Społeczeństwo arrow zdrówko 13 arrow Leki, zamówienia rz±dowe a Korupcja
Wednesday 23 September 2020 01:43:13.30.
migawki
 

25/26.09 Jasna Góra – comiesięczne Czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. CII – czyli sto drugie !!

Przypominamy, że NIE MA obowi±zku noszenia maseczek ani w przestrzeni publicznej, ani w pomieszczeniach zamkniętych (także w ko¶ciołach), o ile osoba nienosz±ca maseczki ma na przykład stany lękowe, lub "trudno¶ci w oddychaniu", przy czym NIE MUSI posiadać żadnego za¶wiadczenia w tej sprawie.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Leki, zamówienia rz±dowe a Korupcja Drukuj Email
Wpisał: dr Jerzy Ja¶kowski   
12.02.2013.

Leki, zamówienia rz±dowe a Korupcja

 

Wirusowe Zapalenie W±troby B a Korupcja? Zamówienia rz±dowe.

 

Odp.......e się od lekarzy

 

dr Jerzy Jakowski                                                                      

 

 

         Od wielu lat rodowiska medyczne dopominaj± się o jawno¶ć w zakupach  tzw. publicznych, prowadzonych przez rozmaitego rodzaju instytucje medyczne. Wiadomo, że wszelkiego rodzaj utajnianie prawdziwych danych dotycz±cych ustawiania przetargów nieodparcie rodzi pytanie o prawidłowo¶ć prowadzonych transakcji.

         Czy np. nie istniej±  pozamerytoryczne powody, że urzędnik, najczę¶ciej bezimienny, nie kierował się innymi powodami przy zakupie okrelonego produktu, aniżeli tymi jakie były podane w ogłoszeniu o przetargu.

 

         Takie mylenie nie jest bezpodstawne. ¦wiadcz± o tym wykrywane  coraz czę¶ciej afery  tzw. urzędnicze: a to afera drogowa o wartoci ponad 3.5 miliarda euro, narażaj±ca skarb państwa na cofnięcie i niewypłacanie kwot przyznanych przez Unię Europejsk±, a to afery budowlane z ustawianiem przetargPole tekstowe: Polak w demokratycznym państwie, może: i¶ć do wybranej pracy, i¶ć do wyborów, być wybranym, samodzielnie zawrzeć zwi±zek małżeński, ale jest za głupi aby decydować o szczepieniach. To robi± za niego starsi i m±drzejsi [St.Michalkiewicz]  ów i zmow± firm. Nawet powołane do przestrzegania prawa Ministerstwo Sprawiedliwoci jest kontrolowane przez CBA. Jak podała ostatnio prasa jest  ono zamieszane w przetarg  o wartoci 160 milionów złotych przy zakupie budynku w Gdańsku.

http://wyborcza.pl/1,91446,13361852,CBA_w_Ministerstwie_Sprawiedliwosci_i_Urzedzie_Zamowien.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/CBA-w-Ministerstwie-Sprawiedliwosci-2755648.html

 

         Innym przypadkiem korupcji jest prowadzenie oficjalnego ledztwa przez FBI w stosunku do łapówkarstwa  firm farmaceutycznych. Wiadomo, że  tylko jedna z firm zgodziła się dobrowolnie poddać karze rzędu ponad 3.5 miliarda dolarów   [  GSK -3500 000 000 dolarów] w zwi±zku z dawaniem łapówek lekarzom w krajach Europy ¦rodkowej. W Polsce zakupy szczepionek s± regulowane centralnie przez Ministerstwo zwane  Ministerstwem Zdarowia.

 

         Dlatego zdziwienie budzi informacja z Interia.pl  z 31 grudnia 2012 roku pt; FBI sprawdzi korupcję polskich lekarzy. Przecież lekarze w Polsce nie maj± żadnego wpływu na zakupy szczepionek czy innych leków. Robi± to przecież urzędnicy.

 

http://natemat.pl/45113,fbi-wysledzilo-korupcje-w-polskich-szpitalach-amerykanska-firma-wysylala-lekarzy-na-drogie-wakacje

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-fbi-na-tropie-korupcji-wsrod-polskich-lekarzy,nId,766330

http://www.bibula.com/?p=65973

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130101/REGION/121239924

 

         Do dnia dzisiejszego nie rozliczono w  Ministerstwie Zdarowia takich spraw jak: sprawy lokalnej epidemii polio w województwie poznańskim w wyniku podania dzieciom zakażonej szczepionki.

 Pomimo wiedzy, [od 1960 roku] o skażeniu szczepionek polio małpim rakotwórczym wirusem SV -40 , w krajach Europy ¦rodkowej do lat 80-tych szczepionki te były sprzedawane.

         Takich afer było wiele i jak wiadomo wszystkie były zamiatane pod dywan. Kolejne przykłady to: afera z zakupem ponad 200 aparatów USG w 1996 roku, czy też afera z zakupem koreańskich szczepionek, po których nast±piły zgony. Żadna prokuratura ani CBA nie zainteresowały się problemem. Nie znane s± żadne przypadki ukarania jakiegokolwiek urzędnika.

 

http://warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/1807622,czy-koreanska-szczepionka-euvax-b-zabila-jasia,id,t.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,15151,title,Koreanska-szczepionka-zabila-noworodka,wid,10476673,wiadomosc.html?ticaid=1100d8

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5822409,Koreanska_szczepionka_zabila_noworodka_.html

 

         Ta rzeczywisto¶ć polskiego państwa, rodem z cywilizacji bizantyjsko - azjatyckich ,  czyli nadrzędnoci urzędniczej nad obywatelem, każe patrzeć bardzo uważnie na kolejne przetargi. Szczególnie ważne jest prowadzenie  tzw zamówień publicznych w resorcie zdrowia, albowiem urzędnicy ministerstwa podejmuj± decyzje, za które nie ponosz± ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNO¦CI,  a skutki ich błędów musz± pokrywać podatnicy.

 

 

         Tak więc należy bardzo krytycznie oceniać  centralne  zakupy rozmaitych preparatów medycznych. Każda praca naukowa, od 30 lat, musi mieć potwierdzenie braku konfliktu autora publikacji z firmami produkuj±cymi dany preparat. Dlatego rodowiska medyczne domagały się publikowania nazwisk ludzi podpisuj±cych się pod zakupem danego preparatu. Postulowano  również o podanie do publicznej wiadomoci nazwisk ludzi powoływanych do oceny merytorycznej zakupu i kryteriów oceny danego preparatu, czyli mówi±c prociej czy się opłaci skórka za wyprawkę. Kogo i na jakiej zasadzie powołano w skład komisji oceniaj±cej dany preparat. Jak do tej pory wszelkie te informacje s± tajne.

 

         Niestety  włanie opublikowany komunikat  takiego zespołu - Zakładu Zamówień publicznych przy Ministerstwie Zdrowia  z dnia 29 stycznia 2013 roku  znak ZZP-12/13, poz 1-3 dotycz±cy zakupu szczepionek przeciwko Wirusowemu Zapaleniu W±troby typu B  nie spełnia podstawowych zasad informacyjnych.

         Komunikat informuje, że jedynym kryterium zamówienia była cena preparatów.  Tak można kupować np. skarpetki, jak się podr± to je wyrzucimy, ale nie leki.

http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m1&ms=&ml=pl&mi=235&mx=0&mt=&my=283&ma=31492

 

Podstawowym kryterium powinna być czysto¶ć preparatu, zawarto¶ć zanieczyszczeń, zawarto¶ć substancji szkodliwych np. rtęci, aluminium, obcego białka czy formaldehydu w preparacie. Trudno nawet sugerować, że specjalici  obecni przy zakupie tych szczepionek nie wiedzieli  o tym. Przecież skutki powikłań zarówno bezporednie jak i odległe zależ± od sumy wstrzykniętych dziecku toksyn, a nie tylko od jednorazowej dawki. Czyżby  Szacowna Komisja nie znała pojęcia indeksu toksycznoci ?

 

Dlaczego do dnia dzisiejszego przy zakupie szczepionek nie podaje się ich składu chemicznego?

         Dlaczego Narodowy Instytut Zdrowia [jakiego narodu, Polska była zawsze wielonarodowa], utrzymywany i opłacany z pieniędzy podatnika [chyba, że istniej± inne Ľródła finansowania ?] na swoich stronach internetowych nie podaje składu rzekomo badanych szczepionek?

 

          Przecież jeżeli suma zwi±zków toksycznych u dziecka  posiadaj±cego mniejsz± masę się skumuluje to negatywne skutki będ± obserwowane dopiero po kilku miesi±cach, latach, a koszty leczenia będ± pokrywane  z pieniędzy podatnika pomimo  winy urzędnika, który dopucił się zaniedbania.  Ewidentne zaniedbanie polega na niesprawdzeniu zawartoci  substancji toksycznych w szczepionce i porównanie ich z obowi±zuj±cymi dopuszczalnymi normami .

 

         To przy wyborze oferty urzędnik decyduje, czy zawarto¶ć toksyn jest odpowiednia do masy ciała noworodka. Obliczenie wielkoci dopuszczalnej toksyny w przeliczeniu na masę ciała pacjenta jest wymagane przy zaliczeniu farmakologii na 4 roku studiów medycznych.

         Jeżeli dopuszczalna dawka np. aluminium dla dziecka jest 5 pikogramów, a w szczepionkach  przeciwko WZW  B znajduje się 25 mcg. czyli wg naszych specjalistów z Ministerstwa Zdrowia , Zakładu Zamówień Publicznych dziecko powinno ważyć w pierwszej dobie życia, ok. 1.5 tony.

 

         Na pewno Szanowny Zespół zna takie przypadki, ale normalni lekarze nie spotykaj± się z takimi noworodkami.

 

         Ten fakt braku informacji o zawartoci substancji dodatkowych w zakupionych szczepionkach wyjania dlaczego jedynym kryterium była cena.

         Innym powodem zdziwienia jest podanie informacji, że były tylko dwie oferty i obie zostały przyjęte. Co to znaczy: jeżeli cena tych dwu firm była taka sama, to może wiadczyć o zmowie cenowej. A to podobno jest już sprzeczne z prawem. Przynajmniej tak uważała Komisja Europejska zamrażaj±c dotacje  na dalsz± budowę dróg w Polsce.

 

         Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że szczepionki przeciwko WZW B nie maj± żadnego pozytywnego znaczenia dla naszego zdrowia.

WyraĽnie pokazuje to wykres iloci zachorowań na WZW w minionym okresie od 1950 roku - 256 przypadków do maksimum w latach 60- tych ok. 128 000 i powolny spadek zachorowań w latach 80-tych. Notowany wzrost zachorowań w końcu latach 80 - tych spowodowany był reglamentacj± mydła przez Juntę wojskow±. Wprowadzenie szczepionek przeciwko WZW zahamowało naturalny spadek zachorowań i od ponad 10 lat nie notujemy żadnych istotnych zmian.

 

         Zupełnie niezrozumiałe jest więc podawanie w szczepionce, bezporednio do krwioobiegu, metali, kiedy wiadomo, że do ok. 3 roku życia bariera krew Pole tekstowe: TYLKO PRAWDˇ A PRACˇ NARÓD ŻYJE I D¬WIGA SIĘ,, A KŁAMSTWO JAK OPIUM UPAJA , TRUJE I USYPIA”           ks.profesor Walerian Kalinka -  mózg jest niewykształcona. Takie działanie zasługuje  w pełni na ocenę : Kto wiadomie naraża zdrowie lub życie  ludzi zasługuje na karę. Kara jest wyższa jeżeli robi to z chęci zysku. Chyba tak brzmi w prawie karnym odpowiedni paragraf.

 

         W każdym razie nie znane s± informacje o takich eksperymentach, wstrzykiwaniu metali do mózgu,  przeprowadzanych w obozach  koncentracyjnych nawet na o wiele mniejsz± skalę.

 

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4610&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2596&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1722&Itemid=53

 

         Jak zwykle w cywilizacjach azjatyckich brak odpowiedzialnego za zakup szczepionek. Jedna grupa bezimiennych urzędników podejmuje decyzję o koniecznoci zakupu szczepionek, bez podania oczywicie podstaw merytorycznych podejmowanej decyzji.  A inna wybiera kontrahenta.Także kryteria tego wyboru s± niejasne. Przykładowo poniższy wykres powikłań występuj±cych u szczepionych dzieci. Koszty leczenia ponosz± oczywicie rodzice i społeczeństwo.

 

[----] Wykres..

 

         I w ten prosty sposób ok. 10 milionów złotych wypłynęło z kasy państwowej, bez żadnych podstaw merytorycznych.

         Zrozumiałe wydaje się więc  unikanie podawania nazwisk Szanownych Specjalistów powoływanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

         Firmy które wygrały przetarg to  IBSS Biomed SA oraz Polypharma SA. Na stronach internetowych tych firm także brak jakiejkolwiek informacji o składzie chemicznym szczepionek.

 

         Pomimo unikania podawania składu chemicznego szczepionek przez instytucje państwowe w Polsce, bior±ce pieni±dze za informowanie społeczeństwa, to możemy znaleĽć te dane na stronach internetowych Johns Hopkns Bloomberg.

 

I tak rtęć jest zawarta w następuj±cych szczepionkach:

szczepionka przeciwko tężcowi         firmy Sanofil Pasteur zawiera rtęci 25 mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie                          Merck                               24.5mcg/0.5ml

                                                                                              GlaxoSmithKline                         25  mcg/0.5ml

                                                                                              Novaris                                        25  mcg/0.5 ml

szczepionka p.meningokokom                          Sanofil Pasteur                            25  mcg/0.5 ml

 

 

         W Polsce natomiast lekarze chcący uczciwie informować o skutkach szczepień są zwalniani z pracy. Takich informacji jak poniższa otrzymuję również sporo.

 

Niedawno u mnie na blogu pojawił się komentarz lekarza, który chciał uczciwie i zgodnie z praktyką lekarską raportować działania niepożądane szczepionek do sanepidu. Efekt? Zastraszanie i zwolnienie z pracy: za arek Kefir w dniu 17 Styczeń 2013. Cytuję: Myślisz że tak łatwo lekarzom rzetelnie przedstawiać pacjentom wiedzę o szczepieniach. Jestem lekarzem i z tego między innymi powodu musiałam zmienić miejsce pracy z powodu szczepień, zaczęłam rozpoznawać powikłania, wysyłać na konsultacje itp. Niestety procedura jest taka, że idzie to przez sanepid. I jak moja szefowa otrzymała pismo zwrotne z sanepidu to jej wody odpłynęły, od następnego dnia zostałam odsunięta od szczepień, a ponieważ nie byłam zatrudniona na stałe to przyszedł czas na mnie i nie przedłużono ze mną umowy, bez tłumaczenia. W ostatnim miejscu mam zapowiedziane, że jak będę zniechęcać (a to dzięki pacjentom niestety którzy od razu poszli skonfrontować informacje ode mnie z szefową) zostanę odsunięta po raz kolejny od szczepień. Łatwo jest krytykować ale nie jest to takie proste. Lekarze są przestraszeni. Pozdrawiam. koniec cytatu.

 

 

Dr Jerzy Jaskowski

jjaskow@wp.pl  SFMRM

 

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane, szczególnie pozostawianie w przychodniach lekarskich.

 

 

http://www.monitor-polski.pl/dr-jerzy-jaskowski-mailem-26-lipca-2012-2221/

http://www.monitor-polski.pl/alarm-w-ue-odnosnie-szczepien-novartis-zlapany-na-goracym-uczynku/

http://www.polishclub.org/2013/01/28/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarze-ostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-kilka-uwag-praktycznych-na-zakonczenie/

http://www.polishclub.org/2013/02/04/dr-jerzy-jaskowski-list-otwarty-do-prof-dr-hab-andrzeja-tretyna-rektora-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-w-toruniu/

http://www.polishclub.org/2013/01/28/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarzeostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-kilka-uwag-praktycznych-na-zakonczenie/ 

http://www.polishclub.org/2013/01/28/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarze ostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-kilka-uwag-praktycznych-na-zakonczenie/

http://www.polishclub.org/2013/01/03/dr-jerzy-jaskowski-lekarze-ostrzegaja-mammografia-a-sprawa-polska-rak-zakonczenie/

http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii

http://www.polishclub.org/2012/11/30/dr-jerzy-jaskowski-cukrzyca-a-sprawa-polska-cz-ii/

http://www.naturalnews.com/038034_vaccines_children_health_risks.html

http://www.youtube.com/watch?v=wX4aVSlEF6k

http://www.youtube.com/watch?v=Ul4z-rFpomo

http://www.youtube.com/watch?v=b3Wd2_vCOKU

http://www.youtube.com/watch?v=iZQfU4NmkY0

http://www.youtube.com/watch?v=VpUWhbt-SiU

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8374&Itemid=53

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.