Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 143 goci
S T A R T arrow Spoeczestwo arrow zdrwko 13 arrow Medycyna - nauka, handel czy informatyzacja...?
Tuesday 19 October 2021 15:31:35.35.
W Y S Z U K I W A R K A
Medycyna - nauka, handel czy informatyzacja...? Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
20.06.2013.

Medycyna - nauka, handel czy informatyzacja...?

 

“Wspóczesna medycyna” cz. V

 

 

dr Jerzy Jakowski

 

 

   100% spoeczestwa w Polsce posiado umiejtno czytania i pisania;  98% nie wie zupenie w jakim celu.

 

         W ostatniej dekadzie zarówno szeroko rozumiana owiata jak i nauka kadzie duy nacisk na informatyk. Wrcz zmusza si szkoy do prowadzenia nauki opartej na komputerach. Jeeli wemiemy pod uwag zarówno plany tzw. globalistów, jak i moliwoci finansowe i techniczne kraju, to jest to nie tylko wyrzucanie pienPole tekstowe: Powysza mapa powinna przypomnie niektórym, e granice naszego Kraju sigay daleko za Kijów.  idzy w przysowiowe boto, to wicej anieli dziaanie na szkod spoeczestwa- to zbrodnia.

 

         Po pierwsze: jak podaje rocznik statystyczny ok. 80 % spoeczestwa koczy nauk na szkole podstawowej. A na stronie Ministerstwa zwanego Owiaty znajdujemy informacj, e obowizkowe w Polsce jest tylko 6 klas. Biorc pod uwag drastyczne obnienie poziomu edukacji ju na studiach pedagogicznych, to obecne 6 klas równa si przedwojennym 3 klasom. Czyli jest realizowany program NSDAP dla krajów Europy Wschodniej.

 

 

          Mona take przyrówna zakres programu szkolnego do wytycznych tzw. Klubu Rzymskiego z 1970 roku. Bardzo ciekawe s róda finansowania tego Klubu, ale to ju inna historia. Polsk w tym samozwaczym komitecie okrelajcym tzw. granice wzrostu poszczególnych pastw reprezentowa znany myliciel inaczej, Leszek Koakowski biegajcy w latach 40 z pistoletem w garci jako pracownik etatowy Urzdu Bezpieczestwa czyli synnego UB ( za co póniej by sowicie wynagradzany np. poprzez wydawanie swoich ksiek).

 

         Wydawanie ksiek okrelonych autorów jest sta zasad wynagradzania znan od co najmniej 500 lat: miernych, biernych, ale wiernych wykonawców. Dany osobnik yje przecie z wydawanych ksiek. Nikt nie bdzie doszukiwa si apówek, czy innych ubocznych, nielegalnych róde dochodu. Jeli jednak kto jest niepoprawnym politycznie to mu ksiki nie wydamy i sprawa prosta. W czasach sowieckich byo to jeszcze atwiejsze, poniewa wszelkie wydawnictwa byy w rku sub specjalnych i w tajemniczy sposób zaraz po 1990 roku zostay wykupione przez firmy prywatne. Niestety znowu nasuwa si pytanie o to, skd owe firmy prywatne miay pienidze na kupno tych wydawnictw, drukarni itd.? Ale to ju cakiem inna historia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Koakowski

http://en.wikipedia.org/wiki/Leszek_Koakowski

http://forum.gazeta.pl/forum/w,760,131204646,131209561,_Wybitny_filozof_ze_UB_eckiej_stajni_Adasia_Sz_.html

http://chomikuj.pl/darekolsztyn/PRL*2c+KOMUNIZM*2c+UK*c5*81AD+WARSZAWSKI+ITP/Jerzy+Robert+Nowak++Zbrodnie+UB,419507613.pdf

 

         Wg Klubu Rzymskiego Polska ma by zapleczem siy roboczej dla krajów Europy Zachodniej i liczy dokadnie 15 300 000 ludzi. Jeeli ma by zapleczem siy roboczej to po co marnowa pienidze podatnika na zakupy sprztu, który i tak póniej bdzie uywany li tylko i wycznie do gier komputerowych? Chyba e prawdziwym celem takiej edukacji jest wytworzenie odruchów warunkowych u takiego czowieka wyrabiajcych uzalenienie od komputera, czyli wytworzenie nawyku: po pracy do komputera, albo przed telewizor. Przecie motoch musi by czym zajty. A warstwa rednia zostanie przesunita do doów. Pomóc i przyspieszy ma ten proces wanie rodzaj narkomanii, czyli wspomniane wyej uzalenienie od  komputera. Nie mona take pomin przepywu pienidzy z Ministerstwa Owiaty do prywatnych spóek zajmujcych si szeroko rozumian informatyk. Jest to cile zastrzeona specjalizacja dla wybranych. Jak si znalaz np. taki p. Roman Kluska, to administracja ( czyt. Informacja Wojskowa) w caym majestacie prawa zlikwidowaa niewygodn, bo nie swoj firm.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Kluska

http://www.bankier.pl/firma/article.html?article_id=1158123

http://www.youtube.com/watch?v=DVVCKkOYPqQ

 

         Po drugie, jeeli dziecko uczy si gakologii na komputerze zamiast rozwija umys poprzez tworzenie i zapamitywanie np. tabliczki mnoenia, to koczc szko w 12 roku ycia praktycznie nie bdzie si nadawao do niczego innego jak tylko do zamiatania ulic. Ju obecnie cae gromady absolwentów dawniejszych kursów pomaturalnych (obecnie licencjatów awansowanych do wyszego wyksztacenia) zasilaj biurka rozmaitych urzdów, czy kasy supermarketów.

          O ile w stanie wojennym mielimy ok. 48 000 urzdników i to wystarczao, to dziki Unii Europejskiej mamy ich ju ok. 970 000 plus 160 000 zatrudnionych w Orodkach Pomocy zwanej Spoeczn i 138 000 jako ochroniarzy.

         Trzeba podkreli, e opiek objte jest tylko ok. 1,5 miliona ludzi, czyli na jednego urzdnika przypada mniej anieli 10 osób. Jest to proporcja lepsza anieli w szpitalach przeliczajc liczb pielgniarek na ilo  chorych.

 

         Taniej byoby rozda te pienidze na zapomogi dla podopiecznych, a urzdników przenie do jakiejkolwiek realnej pracy. Widocznie jednak prykaz z Unii kae w wanie w ten sposób walczy z bezrobociem. Budzi to prawdziwe zdziwienie, poniewa przed stanem wojennym w Polsce praktycznie nie byo ochroniarzy, a od ognia strzeg fabryki emeryt. Obecnie te prawie 14 dywizji obiboków zatrudnionych najczciej przez firmy zagraniczne udaje, e pracuje. A caa polska armia moe zmieci si na jednym redniej wielkoci stadionie, jak susznie to zauway jeden z polityków

         Dla porównania: w budownictwie - motorze rozwoju, pracuje obecnie w Polsce poniej 900 000 ludzi.

http://www.stat.gov.pl/gus/praca_wynagrodzenia_PLK_HTML.htm

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_685_PLK_HTML.htm

 

         To dziki wanie tak rozumianej informatyce i komputeryzacji mamy- jak si chwali Ministerstwo Nauki- ok. 40 000 doktorantów rocznie, ale tylko ok. 150 wynalazków. Dlaczego ci wielcy luminarze nauki nie chc zrozumie, e upadek Polski w XVI, wieku rozpocz si od upadku nauki? Có jednak si dziwi, skoro prawdziw histori wykrelono z programów nauczania w czasie rozbiorów i jak do tej pory nikomu nie przyszo do gowy tego zmienia. To take wiadczy o samodzielnoci pastwa. ( Starci i mdrzejsi czuwaj).

 

         Innym problemem wynikajcym z tak opacznie rozumianej komputeryzacji jest wprowadzanie e- booków i wszelkiego rodzaju informacji na nonikach elektronicznych. Trwao takiego nonika to kilka lat, czyli jest to permanentny wydatek i dodatkowy zysk dla wtajemniczonych. Gównym celem takiego dziaania jest to, aby tanim kosztem aktualizowa materiay dydaktyczne, a niepoprawne politycznie czy merytorycznie treci usuwa szybko i skutecznie. Po kilku latach nikt nie bdzie móg udowodni, e co byo podane inaczej.

         Jak wiadomo przysowia s mdroci narodów. Polskie przysowie mówi: nic tak nie plami jak atrament. No to si wyrzuca atrament ze szkoy. Jest to Orwellowski Rok 1984 w najczystszej postaci, a Ministerstwo Owiaty moe spokojnie zmieni nazw w ramach nowomowy na Ministerstwo Prawdy Jedynej i Ostatecznej.

 http://pl.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

http://www.polishclub.org/2013/05/15/dr-jerzy-jaskowski-falszywi-polacy-selman-rufin-alias-dzierzynski-prawica-konserwatysci-narodowcy-etc-co-to-jest-czesc-1/

http://www.polishclub.org/2012/11/08/dr-jerzy-jaskowski-historia-polski-szczeglnie-xx-wieku-w-skrcie-czesc-iv-ostatnia/

 

         Ten absurd komputeryzacji posun si na studiach medycznych tak daleko, e studenci nie wykonuj ju sekcji pomimo faktu, e liczba zgonów w Polsce wzrosa o ok. 300 % w okresie jednego pokolenia i zwoki s dostpne. Studenci ucz sie budowy ludzkiego ciaa z komputerów.

 

         Ale po co wcha formalin, lepiej pomyszkowa w Internecie. W okresie ostatnich 40 lat dziki staraniom naszego Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki o ponad 1000 obniono liczb godzin nauczania medycyny. W latach 70 ubiegego wieku nauka anatomii prawidowej odbywaa si od poniedziaku do pitku, a w soboty byy prowadzone specjalne konsultacje. Obecnie studenci maj zajcia tylko dwa razy w tygodniu. Zajcia z biofizyki trway 220 godzin, a obecnie 45. Podobne redukcje liczby godzin nauczania zanotowano na innych przedmiotach. Niebagatelne zasugi w tym zakresie ma obecna p. marszaek E. Kopacz, która zredukowaa dugo trwania studiów medycznych do 5 lat. Wzrost liczby przedmiotów i iloci materiaów do nauczenia w poczeniu z redukcj jego czasu sprowadza lekarza do poziomu sprzedawcy usug firm farmaceutycznych.

         Moemy to obserwowa na wszelkiego rodzaju studiach paramedycznych typu ratownictwo, zdrowie publiczne, czy rehabilitacja. Absolwenci tych kierunków maj czsto problemy z okreleniem po której stronie ciaa znajduje si np. wtroba. Ale maj zaliczenia i mog obsugiwa mniej wartociowy naród [St. Michalewicz].

 

         Pragn zauway, e to wszystko dzieje si bez adnego sowa protestu ze strony uczelni czy te Izb Lekarskich. Generalnie instytucje te spady do poziomu zwizków zawodowych w zakadach produkcyjnych i s w stanie jedynie wystpowa z roszczeniami finansowymi. Takie problemy jak obnianie poziomu edukacji ju nikogo nie interesuje. Czyli tak jak to opisaem, grupowanie ludzi w rozmaitych Izbach, stowarzyszeniach ma na celu tylko i wycznie atwiejsz kontrol skupionych w nich ludzi. Dlatego przynaleno do pewnych stowarzysze jest obowizkowa!

 

http://www.youtube.com/watch?v=nKQPOtm9Krc

http://www.youtube.com/watch?v=b3Wd2_vCOKU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=Ul4z-rFpomo

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane.

jjaskow@wp.pl

c.b.d.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspóczesna medycyna cz. V

Medycyna- nauka, handel czy....?

dr Jerzy Jakowski

cz.2                                                                                                                                               

                                                                                                                 

Polak w demokratycznym pastwie, moe: i do wybranej pracy, i do wyborów, by wybranym, samodzielnie zawrze zwizek maeski,

ale jest za gupi aby decydowa o szczepieniach. To robi za niego starsi i mdrzejsi [St.Michalkiewicz]

 

 

 

 

         Widoczne s obecnie bezporednie skutki tworzenia kadry naukowej przez genseka W. Jaruzelskiego vel Wolskiego vel Markules vel Sultycki, który tylko w pierwszym roku stanu wojennego rozda 1320 nominacji profesorskich. Skutki te s wyranie widoczne i w poczeniu z Mordami Katyskimi bd prawdopodobnie wpywa na co najmniej kilka nastpnych pokole. W Mordach Katyskich, cznie z topieniem ofiar w Morzu Biaym zlikwidowano ok. 75% polskich profesorów, 56% polskich lekarzy oraz 28% polskich inynierów.

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?p=42743&sid=800360f1cf7c6d546e5ce3245c8035eb

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katyska

http://wirtualnapolonia.com/2011/02/14/waldemar-glodek-kolejne-problemy-z-rehabilitacja-polskich-oficerow-zamordowanych-przez-nkwd/

https://groups.google.com/forum/?hl=pl&fromgroups#!topic/sowamagazyn/-NF8lk3_B-8

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompania_Moskiewska

 

         Tak stworzona kadra naukowa chcc si dowartociowa uywa bardzo czsto poj niezupenie przystajcych do treci. W wikszoci obecnych pracach naukowych pojawia si w tytule pojcie wspóczesno w rónych konfiguracjach np. wspóczesne metody leczenia. Szczególnie czsto przy  udowadnianiu skutecznoci szczepie, bd wprowadzaniu na rynek nowej szczepionki. Biuletyny Izb lekarskich przeksztacone zostay wanie w tego rodzaju wspóczesne tuby reklamowe. Jest to bardzo dziwne, poniewa prace takie powinny wykazywa ewentualne rónice na plus stosowanej metody, a nie tylko jej opis. W okresie ostatnich 20 lat praktycznie znikno polskie pimiennictwo naukowe, pojawiy si natomiast biuletyny przemysu farmaceutycznego udajce czasopisma naukowe. Charakterystyczne w nich jest to, e zamiast podawania prac naukowych figuruj w nich przedruki zalece np. zalecenia naukowców amerykaskich, albo zalecenia amerykaskiego towarzystwa..... Jest to zrozumiale, poniewa przemys farmaceutyczny w wikszoci jest wasnoci kapitau amerykaskiego.

 

         Skutkiem takiej sprzeday polskich czasopism jest zupeny brak prac oceniajcych stosowanie takiego czy innego leku, brak oceny stosowanej metody operacyjnej i co najwaniejsze zanik umiejtnoci pisania prac przez modych lekarzy. Z zanikiem tej umiejtnoci wie si co znacznie gorszego w postaci braku umiejtnoci krytycznej oceny stosowanego leczenia. Czyli tak jak to podaem wyej rola lekarza sprowadza si do sprzeday usug wymylonych przez urzdników rozmaitego rodzaju instytucji takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Medycyna Pracy etc. A w rezultacie chodzi tylko i wycznie o to do jakiej prywatnej kieszeni popynie strumie spoecznych pienidzy przymusowo zabieranych ludziom w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W chwili obecnej jak podano ju ponad 30 miliardów zotych wydaj Polacy na prywatne leczenie. I od razu widzimy wzrost dyskusji o obowizku dodatkowego ubezpieczania si pacjentów. Czyli kolejny skok na spoeczn kas.[ Pastwo przeznacza na sub zdrowia ok. 60 miliardów z.]

http://www.trystero.pl/archives/12374

http://www.mp.pl.kurier

 

         Nie jest to problem dotyczcy tylko Polski: w USA w okresie ostatnich 20 lat wydatki na sub zdrowia wzrosy z ok. 60 miliardów do ok. 300 miliardów dolarów, a aden z parametrów okrelajcych zdrowotno populacji, takich jak czas ycia, umieralno niemowlt, czy czas przebywania na zwolnieniach lekarskich nie tylko e si nie poprawi, ale wrcz pogorszy.

 

 

         W czasopismach zagranicznych spotyka si takie tytuy w odniesieniu do wspóczesnej medycyny jak np. : Chronologia ludobójstwa, czy Ludobójstwo w Kanadzie w erze nowoytnej. Autorzy przedstawiaj rozmaitego rodzaju teorie wprowadzane przez urzdników zdrowia publicznego jako naukowe, wspóczesne, które okazyway si zwyk szarlataneri i nie tylko nie miay nic wspólnego z medycyn i nauk ale wrcz byy stosowanym na szerok skal ludobójstwem I nie chodzi tutaj wcale o eksperymenty pseudomedyczne wykonywane na zlecenie najczciej wojska w XIX czy XX wieku. Mam na myli teorie wprowadzane ustami wysokiej rangi naukowców , nierzadko laureatów nagrody Nobla. A moe wanie dlatego otrzymywali Nobla?

 

         Poniej przytocz kilka najbardziej gonych rewelacji podawanych przez tzw. uniwersyteck, urzdow medycyn jako kamienie milowe w leczeniu.

 

Ok. 1850 roku celowo zakaano plemiona indiaskie wschodniej Kanady osp prawdziw i innymi chorobami w celu zmniejszenia ich liczebnoci. Plemiona na zachód od Wielkich Jezior zostay w wikszoci nietknite przez te plagi.

 

1876 rok - pod wpywem premiera Johna A. MacDonalda Kanada przyjmuje Ustaw Indiask, która redukowaa wszystkich Indian do roli nie- obywateli i pozbawiaa ich opieki prawnej pastwa kanadyjskiego. Indianie nie mog gosowa, pozywa w sdach, posiada jakiekolwiek wasnoci. Ich status jako osób pozostajcych poza opiek prawn pozostaje niezmieniony podobno do dnia dzisiejszego.

 

1891 pierwszy medyczny raport o masowych zgonach w szkoach spowodowanych szalejc grulic zostaje przesany do rzdu federalnego pozostaje bez odpowiedzi.

 

1905 populacja Indian zostaa zredukowana w okresie dwu pokole do 5% stanu pierwotnego.

 

1905 raport dr Peter Bryce, gównego urzdnika medycznego stwierdza, e poowa wszystkich dzieci indiaskich w szkoach umiera z powodu celowo rozprowadzanej grulicy i ukrywania dowodów oraz statystyk.

 

1920 - prawo federalne wprowadza obowizek umieszczania wszystkich dzieci indiaskich powyej 7 roku ycia w szkoach z internatem. Liczba zgonów wród Indian w nastpnej dekadzie potroia si.

 

1928 - Ustawa o sterylizacji w Stanie Alberta pozwala wysterylizowa kadego ucznia na podstawie decyzji dyrektora szkoy.

 

1933 podobna ustawa jest przyjta w Kolumbii Brytyjskiej. Do lat 1980 -tych wysterylizowano tysice Indian.

 

1939 dzieci szczepu Cowichan zostaj uyte w eksperymentach medycznych. Dochodzenie tuszuje spraw.

 

1947 - 48 parlament Kanady blokuje stosowanie Konwencji ONZ o ludobójstwie aby nie mona byo jej odnie do dzieci indiaskich.

 

1952- 68 uywano Indian jako królików dowiadczalnych w programie MKULTRA - CIA.

 

Jak wida z powyszego krótkiego przykadu, urzdnicze podejcie do zdrowia nie ma nic wspólnego z przysig Hipokratesa czy te medycyn jako dziedzin wiedzy majc usuwa choroby.

 

         Nie s to tak odlege czasy. W Polsce sytuacja jest wielce podobna do tej przed 50 laty w Kanadzie. Pomimo powszechnie i wielce restrykcyjnie ciganego podatku, opieka medyczna nie jest powszechnie dostpna.

 

         Ju w czerwcu np. w województwie pomorskim z powodu narzuconych przez NFZ limitów tak proste operacje jak usuwanie ylaków s przekadane na rok nastpny.

         Koszt leczenia zapale y powierzchownych urzdnik NSZ zakwalifikowa do kosztów refundowanych, a koszt leczenia zapale y gbokich do 100 % odpatnoci. Koszt zakupu tych leków to ponad 250 zotych. W zwizku z faktem, e zapalenia te najczciej wystpuj u osób starszych- rencistów i emerytów, wydatek taki czasami siga 30% renty. Na jakiej podstawie dokonano takiego podziau? Nie wiadomo.

         Obecnie koszty leków refundowanych to wydatek NFZ rzdu ok. 8 miliardów zotych, a koszty ponoszone przez spoeczestwo to ponad 17 miliardów zotych.

         W województwie pomorskim rozpoznaje si rocznie ok 17 000 nowych przypadków nowotworów. Wg NFZ koszt leczenia jednego chorego to              ok. 200 000 z. A na leczenie wszystkich nowotworów w województwie przeznacza si ok. 100 milionów. Reszta to cicha eutanazja.

http://www.simpgda.pl/simpgda/pliki/fluor.pdf

http://3obieg.pl/zabojcza-profilaktyka

http://idb.nowyekran.net/post/64159,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-ii

http://gdansk.naszemiasto.pl/archiwum/1448942,umieramy-na-raka,id,t.html

 

         Akademia Medyczna po dugich bojach dorobia si urzdzenia zwanego PETEM. Aparat ten jest niezbdny do badania np. przerzutów nowotworowych. Niestety z braku dofinansowania urzdzenie stoi nieczynne ju od marca 2013r

Jedno badanie kosztuje ok. 4000 zotych, czyli jest to kilkumiesiczna renta. Jak podaem wyej koszt leczenia jest 50 razy wikszy. Mao tego wiadomo, e chemioterapia uatwia powstawanie przerzutów raka. Urzdnicy NFZ wol jednak stosowa niepotrzebn chemioterapi anieli najpierw sprawdzi jej celowo.

         Jednoczenie na badania wirusologiczne grypy wydaje si ponad 300 zotych na jedno badanie, przy rednim koszcie leczenia grypy wynoszcym 20 zotych. Oczywistym jest wic, e w caej sprawie wcale nie chodzi o dobro chorego tylko o celowo przerzutu tych skadek do konkretnej prywatnej kieszeni.

 

         Tak wic na tych prostych przykadach wyranie widocznym jest fakt stosowania eutanazji w Polsce. Ubezwasnowolnienie lekarzy rozpoczte w stanie wojennym pogbio si tak dalece, e obecnie lekarz wicej wie o przepisach stosowanych przez NFZ anieli o leczeniu chorego.

Modzi lekarze wrcz zasaniaj si twierdzeniem: S wytyczne, wic co si mamy przejmowa!

I to by byo na tyle na temat wspóczesnej medycyny!

 

Tak wic Drogi Czytelniku uciekaj najdalej jak moesz kiedy usyszysz twierdzenie w rodzaju: wg wspóczesnej medycyny lub podobne.

 

http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=1782

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/chcesz_zachorowac,p1499529818

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/dlaczego_sejmowa_komisja,p1573806977

http://vistafit.manifo.com/dr-jerzy-jaskowski-–-kongres-wakcynologow-czesc-i

http://articles.mercola.com

http://www.naturalnews.com

http://intellihub.com2013.05.26

http://wyborcza.pl2029020,75248,13122150.html

 c.b.d.o.

 

PS. 1. Od  maja 2012 roku ginie w internecie caa masa publikacji pojawia si tekst : strona error albo pojawiaj si napisy W twoim kraju zabronione. No ale oczywicie adnej  cenzury nie ma!?

PS. 2.  Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjalici z tego zakresu nie informuj kolegów lekarzy, spoeczestwa o nowej chorobie jaka pojawia si ok. 20 lat temu w zwizku z eksperymentami zwizanymi  z walk z rzekomymi  zmianami klimatu. Od  20 lat w pimiennictwie medycznym USA,  a take Rosji istnieje pojcie choroby  MORGELLONS. Choroba ta zwizana jest z rozsypywaniem tzw. trwaych smug na niebie. Jak wiadomo w Polsce rozpoczto rozsypywanie tlenków baru, aluminium, stronty na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ,GIS i wszelkiej maci specjalistach od Zdrowia Publicznego panuje cisza?

PS. 3. uwaga dotyczca tranu. W sprzeday znajduj si róne formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach we fiordach i karmionych nie wiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudzi  fakt, przyjmowania tranu przez chorych  i zanotowany spadek poziomu witaminy D. Czytelników posiadajcych informacj na temat otrzymywania tego tranu prosz o kontakt.

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane.

jjaskow@wp.pl


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.