Rosárium in língua latína. Różaniec w języku łacińskim.
Wpisał: Ks. Jacek Bałemba SDB   
07.10.2014.

Rosárium in língua latína.


Różaniec w języku łacińskim.

 

 

Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej w dniu Jej święta.

 

http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/10/07/3492

Repetítio est mater studiórum.

W artykule W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński→ z dnia 22 marca 2014, pisałem m.in.:

Rzymski katolik poważnie traktuje wskazania Kościoła zakorzenione w Tradycji. Rzymski katolik z troską zachowuje zwyczaje Kościoła cieszące się przywilejem dawności.
Kościół jasno wyraża swoją wolę zachowania języka łacińskiego, zwłaszcza w świętej liturgii.
W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II czytamy:
„W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe” (SC 36 § 1).
„Należy (…) dbać o to, aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim” (SC 54).
Kard. Alfons Maria Stickler SDB (1910–2007)→ – salezjanin i hierarcha wielce zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, tradycyjnej Mszy Świętej (tzw. trydenckiej)→ oraz języka łacińskiego, przytacza argumenty za zachowaniem języka, którym Kościół posługuje się od wieków:

 

1.     Język łaciński jest ochroną przeciwko profanacji i niebezpieczeństwu wulgaryzacji liturgii,

2.     jest niezwykle precyzyjnym językiem,

3.     strzeże jasno wyrażonej doktryny katolickiej,

4.     jest manifestacją jedności Kościoła,

5.     jest umocnieniem całego Kościoła,

6.     jest językiem Misterium.

 

W artykule Droga pewna→ z dnia 12 lutego 2013, wyartykułowałem klarownie, opartą na nauczaniu świętego papieża Piusa X, diagnozę: grzech i błąd – oto najpoważniejsze problemy Kościoła.
Remedium? Łaska i prawda. „Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17)!

Jednym z niezawodnych rodzajów broni przeciwko grzechowi i błędowi jest Różaniec – preferencyjnie odmawiany w języku Kościoła.
Grzech i błąd atakują dzisiaj samo wnętrze Kościoła.
Trzeba się zbroić!
Trzeba walczyć!
Ecclesia mílitans!


Trzeba walczyć przeciwko grzechowi i błędowi.
Trzeba walczyć w obronie łaski i prawdy.
Dokładniej: trzeba walczyć o zwycięstwo łaski i prawdy w ludzkich sercach i w świecie.
Chodzi o chwałę Bożą i chodzi o zbawienie dusz.
„Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie” – i św. Maksymilian Maria Kolbe o Matce Bożej tak pisał, i inni. Prawdziwie!

Odmawiamy słowa modlitw i rozważamy poszczególne tajemnice – a zatem modlitwa słowna i myślna zarazem.

Bierzemy codziennie do ręki Różaniec i modlimy się w języku Kościoła.


Pod Lepanto i w wielu innych momentach historii Kościoła broń Różańca okazała się nad wyraz skuteczna. I dzisiaj będzie skuteczna.

Przejdźmy do języka łacińskiego, języka katolickiej kultury, języka polskiej kultury. To jest nasz język.

========================

Ze starannością (zwłaszcza jeśli chodzi o akcenty) przygotowałem łacińską wersję modlitw, które wchodzą w skład Różańca.
Dzięki poniższym materiałom tekstowym i AUDIO, będziemy mogli łatwo nauczyć się tychże modlitw oraz udostępniać je innym. Rozkwitnie na nowo modlitwa Różańcowa w języku Kościoła!
W miejscach, w których umieściłem te modlitwy, pozostawiłem wyłącznie język łaciński, aby można było te materiały (tekst i AUDIO) rozsyłać także osobom wszystkich narodowości i wszystkich języków.
Natomiast tutaj, poniżej, podaję dla naszego pożytku tytuły zarówno w języku łacińskim, jak i polskim.

= = =

Rzymski katolik kształci się chętnie.
Nieco wskazówek praktycznych.

Godne uwagi:

– Akcenty są zaznaczone nad samogłoskami.

C czytamy jako k (np. Credo wymawiamy jako kredo).

– Zestawienie sąsiadujących samogłosek ae oraz oe czytamy jako e (np. caeli wymawiamy jako celi).

– Zestawienie qu czytamy jako kf (np. qui wymawiamy jako kfi).

– Zestawienie ti + samogłoska (np. a, o) czytamy jako cja, cjo (np. oratio wymawiamy jako oracjo; gratia wymawiamy jako gracja; tentationem wymawiamy jako tentacjonem).

S między samogłoskami wymawiamy jako z (np. Rosárium wymawiamy jako rozarjum).

– W modlitwie Ojcze nasz dopuszczalne i poprawne są dwie wersje: Panem nostrum quotidiánum (wym. kfotidianum) lub Panem nostrum cotidiánum (wym. kotidianum).

= = =

Różaniec w języku łacińskim

Sígnum Sánctae Crúcis – Znak Krzyża Świętego (W Imię Ojca…)

Głośnik (2)

 Sýmbolum Apostolórum – Skład Apostolski (Wierzę w Boga…)

Głośnik (2)

Oratio Domínica – Modlitwa Pańska (Ojcze nasz…)

Głośnik (2)

Salutatio angélica – Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo…)

Głośnik (2)

Doxológia in honórem Sanctíssimae Trinitátis – Doksologia ku czci Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu…)

Głośnik (2)

Salve, Regína…Witaj Królowo

Głośnik (2)

Sub túum praesídium…Pod Twoją obronę…

Głośnik (2)

María, Auxílium Christianórum, ora pro nobis!Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Głośnik (2)

Laudétur Iésus Chrístus in saecula saeculórum. Amen.Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.

Głośnik (2)

Sígnum Sánctae Crúcis – Znak Krzyża Świętego (W Imię Ojca…)

Głośnik (2)

= = =

 

R o s á r i u m
układ tradycyjny

Mystéria gaudiósa – tajemnice radosne
(in feria secunda et feria quinta – w poniedziałek i czwartek)

1.     Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.

2.     Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.

3.     Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.

4.     Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

5.     Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mystéria dolorósa – tajemnice bolesne
(in feria tertia et feria sexta – we wtorek i piątek)

1.     Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

2.     Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.

3.     Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

4.     Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.

5.     Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

Mystéria gloriósa – tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sabbato, et Dominica – w środę, sobotę i niedzielę)

1.     Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

2.     Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

3.     Descénsus Spiritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.

4.     Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

5.     Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i ziemi.

Głośnik (2)

= = =

 

Modlitwa do Świętego Józefa po Różańcu

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

= = =

Koniecznie tę broń do skutecznej walki z grzechem i błędem
roześlijmy innym osobom – wielu!

Link do rozsyłania:
 http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/10/07/3492/ 

= = =

Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej w dniu Jej święta.