Nakaz maskowania nadal bezprawny pomimo nowelizacji ustawy.
Wpisał: Sąd Rejonowy w Mińsku Maz.   
15.04.2021.

Nakaz maskowania nadal bezprawny pomimo nowelizacji ustawy.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Kwi 15, 2021 https://wprawo.pl/nakaz-maskowania-nadal-bezprawny-pomimo-nowelizacji-ustawy-postanowienie-sadu-rejonowego-w-minsku-mazowieckim/

Powszechny nakaz maskowania nadal jest bezprawny pomimo nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, który 2 kwietnia 2021 roku umorzył postępowanie przeciwko osobie obwinionej o to, że w dniu 28 grudnia 2020 roku nie miała maseczki w miejscu publicznym. Sąd uznał, że czyn ten nie może być uznany za zabroniony.

Nowelizacja ustawy poprzez dodanie w art. 46b pkt. 13, który mówi, że w rozporządzeniu można ustanowić nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu, została wprowadzona 28 października 2020 i weszła w życie 29 listopada 2020. Wcześniejsza wersja ustawy zezwalała na stosowanie środków profilaktycznych wyłącznie u osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. Celem nowelizacji było stworzenie podstawy prawnej do wprowadzenia powszechnego przymusu maskowania.

      Sąd uznał, że rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające nakazy i zakazy epidemiczne na terenie całej Rzeczypospolitej jest niezgodne z ustawą, na podstawie której zostało wydane, ponieważ ustawa umożliwia wprowadzenie takich nakazów i zakazów wyłącznie na ściśle wskazanym obszarze stanowiącym fragment obszaru RP, a nie na całym terytorium państwa. – Rada Ministrów, wydając  rozporządzenie, którego zakres nie jest ograniczony terytorialnie, zdaniem Sądu wystąpiła ponad ustawową delegację – czytamy w uzasadnieniu postanowienia.

Kolejnym argumentem podniesionym przez sąd jest to, że nie można uznać złamania nakazu zasłaniania nosa i ust za wykroczenie, ponieważ nakaz ten wynika z rozporządzenia, a nie bezpośrednio z ustawy. A odpowiedzialności za wykroczenie podlega wyłącznie ten, kto popełnia czyn zabroniony przez ustawę.

Sąd podkreślił też, że wprowadzenie tego typu restrykcji wobec obywateli na terenie całego kraju jest możliwe wyłącznie na mocy jednego ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych przez konstytucję. – Tym samy wydane i ogłoszone rozporządzenia (niewątpliwie dodatkowo często zmieniane) nie mogą same w sobie ograniczać praw obywatelskich – napisano w uzasadnieniu.

– W świetle rozwiązań Konstytucji nie sposób przyjąć, że stan epidemii, o jakim mowa np. w rozporządzeniu, do jakiego odwołuje się oskarżyciel, jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, o jakich stanowi art. 238 Konstytucji – podkreślił sąd.

REASUMUJĄC: Sąd stwierdził, że nie ma podstaw do skutecznego obwinienia za czyn z art. 116 par. 1a Kodeksu wykroczeń, który mówi, że kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

W związku z powyższym nie należy przyjmować mandatów za brak maski, gdyż rozporządzenia wprowadzające ten nakaz są bezprawne, wykroczenie musi wynikać bezpośrednio z ustawy, a ograniczenie praw i wolności jest dopuszczalne wyłącznie poprzez wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.

Zmieniony ( 15.04.2021. )