Szczepionki w zapobieganiu grypie u osb starszych ?
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
18.10.2011.

Szczepionki w zapobieganiu grypie u osób starszych ?

 

Skoro brak prac naukowych odnonie skutecznoci szczepie to na jakiej podstawie eksperci WHO i ich propagandzici  z czasopism medycznych twierdz, e osoby starsze nale do grupy ryzyka czyli musz by poddane obowizkowym szczepieniom? szczególnie w domach opieki?

 

dr Jerzy Jakowski

 

         Cohrane Colaboration jest uznawane za bardzo wiarygodne ródo informacji medycznej, zarówno o dziaaniu rónych leków jak i sposobów leczenia chorób.

         Wad tej organizacji jest to, e opiera si na pracach wydrukowanych w czasopismach medycznych. Jak wiadomo, chcc napisa prac  trzeba mie rodki finansowe oraz moliwoci techniczne, umie skada materia i odpowiednio go opracowywa. A z tym bywa rónie szczególnie wród lekarzy praktyków. Jak równie wiadomo, od wielu, wielu lat wszystkie czasopisma medyczne wydawane s przez przemys farmaceutyczny.  Niestety przemys ten nie dopuci do ukazania si adnej pracy podwaajcej jego produkcj.

         Dwa przykady: 1) w 1976 roku porównywalimy skuteczno kilku leków, okazao si, e najgorszym preparatem by lek produkowany przez nasz Polf. Oczywicie praca nie zostaa przyjta w ADNYM medycznym czasopimie w Polsce. 2) Przyjaciel z Bophalu próbowa opublikowa wyniki bada katastrofy która si zdaya w 1984 roku w zakadach Union Carbide. 1)

         Dosta odpowied odmown z 80 midzynarodowych czasopism, nawet takich jak Nature, Lancet etc. Po cichu powiedziano mu, e Union Carbide jest za siln korporacj aby przeciwko niej wystpowa. A wyniki jego pracy mogy uratowa ycie kilku tysicom ludzi.

         Po drugie coraz czciej przedstawiciele firm farmaceutycznych zgaszaj si do konkretnego lekarza podsuwajc mu do podpisania okrelony artyku promujcy okrelony lek danej firmy.  Tworzy si potem tak zwane standardy leczenia. Zapewniajc jednoczenie odpowiedni gratyfikacj oraz druk w prestiowym - wysoko punktowanym czasopimie [dokadniej o tej procedurze w innym artykule]. Ten system powoduje z jednej strony wzrost dochodów konkretego czowieka, a z drugiej strony awans zawodowy poprzez wiksz liczb punktów, a wic wg. urzdników lepsze notowanie. Mona to bardzo atwo sprawdzi np. w google scholar. Znajduje si tam  nazwiska z kilkuset pracami w okresie kilkunastu lat.

 

         Z tymi zastrzeeniami Cohrane Colaboration *) jest bardzo istotnym ródem informacji medycznej. http://www.cochrane.org/

         Z tym wikszym wic zaskoczeniem zapoznaem si z oficjalnym raportem tej organizacji dotyczcym szczepie zapobiegawczych przeciwko grypie, szeroko naganianych przez wiatow Organizacj Zdrowia  -WHO, i jej orodki krajowe, u osób starszych,

         WHO stwarzajc pojcie grup ryzyka, co prawda bez wyjanienia zasady tworzenia takich grup, zalicza do takiej grupy ryzyka osoby po 65 roku ycia, szczególnie przebywajce w domach opieki. Dlaczego? Tylko Pan Bóg i eksperci WHO racz wiedzie.

         Otó w Cohrane Database  of Systemtic 2011 numer 8  znajduje si raport opublikowany przez John  Wiley & Sons itd (ISSN 1464-780X)

         Opublikowany raport opiera si na analizie 75 prac publikowanych  w okresie ostatnich 40 lat.

         Okazao si po przeanalizowaniu  tych 75 prac zbiorowych, e zawieraj one podstawowe bdy metodologiczne i praktycznie nie mog by zaliczone do prac naukowych, s to raczej obserwacje.

         Ze wzgldu wic na nisk jako tych prac, nie mona wycign adnych jednoznacznych wniosków. Jedynym posiadajcym umocowanie w pracach wnioskiem jest ten, e najczciej stosowan szczepionk jest preparat trójwartociowy inaktywowanych szczepów wirusów grypy.

         Badano takie parametry jak ilo hospitalizacji, powikania, miertelno osób starszych. Zasady kwalifikacji osób do szczepie, ilo podawanej szczepionki, rónorodno firm sprzedajcych szczepionki spowodoway,  e dane prezentowane w pracach s nieporównywalne.

Jednym wnioskiem dajcym sie udokumentowa jest ten, e brak dowodów na skuteczno szczepionek.

 

         Wydaje si jednak, e istnieje o wiele powaniejszy wniosek: Skoro brak prac naukowych odnonie skutecznoci szczepie to na jakiej podstawie eksperci WHO i ich propagandzici  z czasopism medycznych twierdz, e osoby starsze nale do grupy ryzyka czyli musz by poddane obowizkowym szczepieniom? szczególnie w domach opieki?

 

cbdo.

 

========================

1)   http://books.google.pl/books?id=F4quv-lYCGEC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=Bhopal+Ja%C5%9Bkowski&source=bl&ots=6Xi0hZnUra&sig=rCE5W54DYoKA7cS1Zc1Gdi-UYRY&hl=pl&ei=u2OVTsOAA5CJhQfroIjGBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

J.    Jaskowski and others, "Compensation for the Bhopal Disaster," INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON PUBLIC HEALTH Vols. 11 and 12 (1996), pgs. 23-28.

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Medical_Commission_on_Bhopal

 

*) [ The Cochrane Collaboration, zaoona w 1993 r., jest midzynarodow sieci ponad 28.000 oddanych ludzi z ponad 100 krajów. Pracujemy razem, aby pracownicy suby zdrowia, polityków, pacjentów, ich obrocy i opiekunów, podejmuj trafniejsze decyzje dotyczce opieki zdrowotnej, w oparciu o najlepsze dostpne dowody bada, poprzez przygotowanie, aktualizowanie i promowanie dostpu do Cochrane Recenzje - ponad 4600 do tej pory, opublikowane w The Cochrane Library.]