Poglądy Samuela Huntington - plagiat oraz odwrócenie kota ogonem dorobku Feliksa Konecznego...
Wpisał: Mirosław Dakowski   
12.03.2007.

Mirosław Dakowski

Poglądy Samuela Huntington – plagiat oraz „odwrócenie kota ogonem”
dorobku Feliksa Konecznego

Feliks Koneczny (Polak, 1862-1949) jest jedynym z historiozofów XX w, który oparł wyniki swych badań dotyczących cywilizacyj na metodzie aposteriorycznej: W swym rozległym dorobku często pisze o konieczności paru lat analizy faktów dla uzyskania kilku zdań syntezy. I widać, że nie jest to kokieteria. Jego „konkurenci” (Spengler, Toynbee, wielu historiozofów XIX w) stosowali głównie metodę „medytacyjną” (wg. FK), którą popularnie nazywamy sufitologią.
Wg. FK największymi jednostkami życia zbiorowego ludzi są cywilizacje, nie zaś ludzkość. Definiuje cywilizację jako metodę ustroju (czyli budowy) życia zbiorowego. W danej cywilizacji podobny (współmierny wg FK) ale nie jednakowy jest stosunek ludzi, połączonych w narody, do pięciu (tyle i tylko tyle!) wartości (quincunx): dobra, prawdy (wartości duchowe), zdrowia, dobrobytu (wart. materialne) oraz piękna (tak duchowego iak i materialnego).

Cywilizacjami, które FK wyróżnił i zbadał, są w naszych czasach: c. łacińska (katolicyzm i poczucie narodowe, oparte o cywilizację rzymską), c. bizantyjska (oparta o podległe władzy świeckiej prawosławie i o Bizancjum, ale obejmujące też... Prusy – jest monografia o niej), c. żydowska (sakralna, jest 2-tomowa monografia), c. turańska (azjatycka, oparta o obóz wojskowy) , c. chińska, c. bramińska (druga sakralna) oraz c. arabska (nie islamska!).
Ze struktury nauki o cywilizacjach FK-go logicznie wynikło parę praw dziejowych, przejrzyście i przekonywująco udowodnionych:

  Nie można być cywilizowanym na dwa sposoby,

  1. Nie może istnieć spójna ludzkość jako mieszanka czy synteza cywilizacyj. Ludzkość może powstać tylko po zwycięstwie jednej cywilizacji nad innymi.
  2. Jeśli jedna cywilizacja opanuje świat, nie będzie to zwycięstwo ani orężne, ani materialne. Najważniejsze dla niego są abstrakty, pojęcia duchowe.
  3. Walka cywilizacyj jest więc nieunikniona, ma jednak charakter głównie konkurencji różnych etyk, różnych rodzajów stosunku do Dobra i Prawdy.
  4. Mieszanki cywilizacyj zawsze prowadzą do bierności ludzi, do stanów acywilizacyjnych i do zapaści całych narodów.

Przeszło 10, dogłębnie udokumentowanych książek FK pozostaje mało znanych, szczególnie na Zachodzie). Occident.

W latach 90-tych natomiast ogromną publicity uzyskały prace Samuela Huntingtona (dalej SH), którego uczyniono głównym ideologiem globalizmu. Jego książki błyskawicznie tłumaczone są na wszystkie języki, są omawiane i dyskutowane. Gdy w połowie lat 90-tych przeczytałem jego „Clash of civilisations”, uderzyło mnie, że jest to plagiat myśli i analiz FK. Nawet mapki ukazują granice cywilizacyj wg. FK (np. w Europie granice turańskiej i bizantyńskiej – oraz łacińskiej). Myśl FK została jednak zdeformowana : Tam, gdzie FK wykazuje konieczność konkurencji duchowej czy ideowej, SH zakłada clash – zderzenie sił fizycznych. Tam, gdzie FK omawia niebezpieczeństwa upadku czy deformacji cywilizacji wyższej, subtelniejszej, pod ciosami prymitywniejszej czy bardziej brutalnej, tam SH omawia możliwość powstania cywilizacji synkretycznej, globalnej.

Nigdzie w książkach SH nie znalazłem odnośników do prac FK, z których czerpał. Nie odpowiedział też na pytanie, dlaczego tak się stało, jeśli tyle osiągnięć FK uznał za swoje – i odwrócił wnioski. Może i dobrze, bo u SH dzieje się to metodą solve et coagula – zburz i buduj od nowa.

Po 11 września (czy może już przed?) nagłośnione przez prasę i TV poglądy SH służą do uzasadniania mechanizmu czy też potrzeby zderzenia cywilizacji łacińskiej (popularnie zwanej chrześcijańską) z islamem, do zderzenia – fizycznego - cywilizacji religijnych. A czyni się to z obozu globalistów, czcicieli złotego cielca, nie mających nic wspólnego ani z chrześcijaństwem, ani z cywilizacja opartą na narodach, cywilizacją łacińską.
Czas najwyższy, by intelektualiści, szczególnie Europy Zach. i obu Ameryk poznali nieskażoną myśl FK. To może pomóc w powstrzymaniu tak wymarzonego przez naszych wrogów clash-u. A metody i osiągnięcia FK służą budowie świata harmonijnego, Bożego

AMDG

Samuel Huntington  został wezwany na Sąd Boży  27 grudnia 2008r. "Spadkobiercy" działają. 

Zmieniony ( 29.12.2008. )