Christus heri et hodie. Principium et Finis
Wpisał: Objawienie   
08.04.2012.

Christus heri et hodie. Principium et Finis

 

Alpha et Omega.

Ipsius sunt tempora et saecula.

Ipsi gloria et imperium per universa aeternitatis saecula.

Amen.

Per sua sancta vulnera gloriosa, custodiat et con­servet nos Christus Domi­nus.

Amen.

 

Lumen Christi gloriose resurgentis dissipet tene­bras cordis et mentis.

 

JI. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

 

Veniat, quaesumus, om­nipotens Deus, super hunc incensum cereum larga tu­ae bene+dictionis infu­sio: et hunc nocturnum splendorem invisibilis re­generator intende, ut non solum sacrificium, quod hac nocte litatum est, ar­cana luminis tui admixtio­ne refulgeat; sed in quo­cumque loco ex huius san­ctificationis mysterio ali­quid fueerit deportatum, expulsa diabolicae fraudis nequitia, virtus tuae maiestatis assistat.

 

Per Chri­stum Dominum nostrum.

 Amen.

 

Jego są czasy i wieki.

Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Przez swoje święte rany chwa­lebne niech nas strzeże i zacho­wuje Chrystus Pan.

Amen.

Niech światło Chrystusa chwa­lebnie zmartwychwstałego roz­proszy ciemności serca i umysłu naszego.

 

F. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

 

MODLITWA

Błagamy Cię, Wszechmogący Boże, niechaj spłynie obfite bło­go+sławieństwo Twoje na tę zapaloną świecę. O niewidzialny Dawco nowego życia, wejrzyj na ten płomień jaśniejący wśród nocy. Niech ofiara składana tej nocy rozbłyśnie tajemniczą ja­snością Twojego światła. A na każdym miejscu, gdzie zostanie zaniesiony płomień ze świętego  misterium, niech po usunięciu niegodziwych podstępów sza­tana okaże się potęga Twojego majestatu.

Przez Chrystusa, Pa­na naszego.

Amen

 

Z liturgii Wielkiej Soboty - Poświęcenie Nowego Światła Chrystusa