Weterynarze kontra pediatrzy - uczciwo¶ć naukowa
Wpisał: Dr Jerzy Ja¶kowski   
22.01.2013.

Weterynarze kontra pediatrzy - uczciwo¶ć naukowa

 

Grypa. Lekarze ostrzegaj±  - Dr Jerzy Jakowski

cz.VI

 

Szczepionka przeciwko grypie jest największym oszustwem farmacji w ostatnim 100 leciu. 

 

 

         W medycynie, jeszcze w okresie studiów żartem porównywalimy pediatrów do weterynarzy. Jedni i drudzy musieli  bowiem, postawić diagnozę bez możliwoci zbierania wywiadu. Wywiad  chorobowy, dobrze zebrany, stanowi 90% prawidłowego rozpoznania.

 

         Niestety obecnie wyraĽnie jest widoczne, że wprowadzane zmiany, [redukcja czasu studiów  - 1000 godzin zabrano z medycyny w okresie 40 lat]  wyraĽnie  uniemożliwiaj± pediatrom naukę i przyswojenie sobie podstaw obserwacji klinicznej. Przekształcono lekarzy w bezwolnych urzędników niższego stopnia. W tym wycigu weterynarze s± zdecydowanie gór±.

 

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8188&Itemid=53

http://www.polishclub.org/2013/01/03/dr-jerzy-jaskowski-lekarze-ostrzegaja-mammografia-a-sprawa-polska-rak-zakonczenie/

http://www.polishclub.org/2012/12/03/dr-jerzy-jaskowski-cukrzyca-a-sprawa-polska-cz-iv/

 

         Weterynarze już kilka ładnych lat temu opublikowali pracę  [po przebadaniu 4000 psów],  że po szczepieniach  np. parawirusem  w ci±gu trzech dni u 68.2% zwierz±t występuje padaczka, po szczepieniu  przeciwko nosówce u 55.6%, a po szczepieniu przeciwko zapaleniu w±troby u 63,8% . Stwierdzili także w okresie do 3 miesięcy, występowanie padaczki po szczepieniu przeciwko paragrypie u 50% zaszczepionych oraz u 100 % po zaszczepieniu przeciwko leptospirozie.

 

         Badania laboratoryjne przeprowadzone przez weterynarzy wykazały, że zaszczepione zwierzęta produkowały przeciwciała, które hamowały ruch komórek, wprowadzały trudnoci w ich różnicowaniu i rozmnażaniu.

 

         Zwierzęta produkowały również przeciwciała kardiolipidowe, które stwierdza się u ludzi choruj±cych na toczeń rumieniowaty, a także u chorych na inne choroby autoimmunologiczne. Podwyższon± obecno¶ć przeciwciał anty -kardiolipinowych jest w sposób istotny zwi±zana ze skrzepami w sercu i całym układzie kr±żeniowym. Przeciwciała te mog± powodować utratę płodu oraz krwawienia ródskórne.

 

         Weterynarze stwierdzili również, że szczepionki mog± powodować szybko przebiegaj±c±, zwykle mierteln± chorobę zwan± autoimunologiczn± niedokrwistoci± hemolityczn± AIHA. Choroba ma tak szybki i ciężki przebieg, że mierć następuje po kilku dniach. [Ciekawe jak to się ma z rzekom± epidemi± przed kilku laty rozpoznan± w Hamburgu, a zwan± hiszpańskim ogórkiem, sprawę bowiem szybko wyciszono].

 

         Badania wykazały, że u szczepionych psów rozwijaj± się przeciwciała przeciwko własnemu kolagenowi. Wiadomo, że 25% wszystkich białek w organizmie stanowi kolagen. Kolagen jest struktur± naszego ciała, chroni i wspiera tkanki miękkie, ł±czy je z ko¶ćmi. Badania przeprowadzone w 1997 roku wykazał, że psy,  u których wyst±piły po szczepieniu  te przeciwciała, maj± istotne problemy z poruszaniem się. Problemy w poruszaniu występowały w krótkim okresie po szczepieniu.

         I to co najważniejsze, badania powyższe udowodniły występowanie przeciwciał przeciwko własnemu DNA u tych szczepionych psów. Stwierdzono również występowanie raka w miejscu podania szczepionki.

 

         Wnioski były tak jednoznaczne, że  wprowadzono zmianę miejsca podania szczepionki. W Ameryce szczepi się obecnie koty i psy w ogon. Umożliwia to bowiem łatwe wycięcie raka.

Potwierdzone to zostało  po kilku latach kolejn± prac± opublikowan± w Journal of Veterinary Medicine w sierpniu 2003 roku.

 

         Z kolei  New England Journal od Medicine  opublikował pracę, która udowodniła, że wirusy poszczepienne  różyczki  wyodrębniono ze zmienionych zapalnie stawów u dzieci. Także wyizolowano wirusy z krwi kobiet leczonych długotrwale z rozpoznaniem: poszczepienne zapalenie stawów.

 

         Już w 2000 roku CDC podało, że zapalenia wielostawowe u psów występuj± po zastosowanej szczepionce skojarzonej. Sama firma Merck wspomina w swoim podręczniku, że szczepionki mog± spowodować stany zapalne układu nerwowego w tym i mózgu.

         Właciciele psów poinformowali CDC, że u 73.1% zaszczepionych  występowały zaburzenia koncentracji oraz wzrosła liczba napadów padaczki.

Skoro weterynarze stwierdzaj± tak liczne powikłania to dlaczego polscy pediatrzy z nielicznymi wyj±tkami, chowaj głowę w piasek i udaj±, że nic nie widz±?

 

         Weterynarze w Ameryce, wymogli wprowadzenie szczepień dopiero od 3 miesi±ca i 6 miesi±ca po porodzie. Co to znaczy?   6 miesi±c u szczeniaka to jest 10 lat u człowieka. Dlaczego lekarze weterynarii wymogli takie rozwi±zanie? Polscy pediatrzy odwrotnie, aby ukryć szkodliwo¶ć szczepień podaj± je już w pierwszej dobie. Matka w pierwszej dobie, zupełnie nie orientuje się jaki jest stan jej dziecka, czyli nie może udowodnić szkodliwoci bezmylnego szczepienia.

 

 

         Dlaczego nadal wciskaj±” przestraszonym matkom szczepionki nie udzielaj±c informacji o powikłaniach i negatywnych skutkach tylko zachwalaj±c towar jak normalny kupiec?

 

         Pomimo wiarygodnych wyników badań udowadniaj±cych nieskuteczno¶ć, a wręcz szkodliwo¶ć szczepionek przeciwko grypie społeczeństwo jest nadal dezinformowane przez handlarzy, maj±cych nieograniczony dostęp do mass mediów.

 

         I tak : The Lancet  już  10 sierpnia 1974 roku publikował wyniki badań      50 000 pracowników poczty.  Stosowano te same argumenty,  jakie stosuj± handlarze obecnie w Polsce, a to, że ludzie nie będ± chorowali, a więc absencja się zmniejszy etc.

         We wnioskach autorzy stwierdzaj± : Brak dowodów na to,  że wród osób zaszczepionych absencja była mniejsza aniżeli wród osób niezaszczepionych. Na  podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że oferta szczepień przeciwko grypie  w wielkim przemyle nie spowoduje istotnego spadku absencji.

         Nie trzeba wspominać o olbrzymich kosztach takiej akcji [ 50000 osób x 200zł]. Pomimo faktu, że badania te wykonano przed ponad 40 laty nie dotarły one w żadnym zakresie do profesorów szczepionkarstwa, epidemiologii, czy to GIS. A może dotarły tylko lepiej ich nie publikować? Musicie sobie PT Czytelnicy sami odpowiedzieć na to pytanie?  Tylko pamiętajcie, że gensek  W. Jaruzelski alias Wolski rozdał tylko w pierwszym roku stanu wojennego ponad 1320 nominacji profesorskich. Ten rozkwit nauki był i jest widoczny?

 

http://www.polishclub.org/2013/01/03/dr-jerzy-jaskowski-lekarze-ostrzegaja-mammografia-a-sprawa-polska-rak-zakonczenie/

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8188&Itemid=53

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/mammografia_a_sprawa,p1579314126

 

 

         Dr A.O Rourke z Medical Superintendent Toowoomb Genreal Hospital w Australii  opublikował w The Australian 23 czerwca 1997 roku list stwierdzaj±cy:

 

         Wyprodukowanie skutecznej szczepionki przeciwko grypie jest pobożnym życzeniem.  W handlu nie istnieje żaden wartociowy preparat tego typu.  Próby z tymi szczepionkami, które s± dostępne, okazały się bezużyteczne. Od wielu lat istnieje wród społeczeństwa i lekarzy przekonanie, że szczepionka przeciwko grypie jest  nie tylko bezużyteczna, ale powoduje wiele powikłań.

 

         Badania wykazuj±, że dzieci szczepione choruj±  o 500 % czę¶ciej na alergię aniżeli nieszczepione. A pomimo to polscy pediatrzy wymuszaj± szczepienia dzieci!

 

 Inne doniesienie : Dzieci które zostaj± zaszczepione przeciwko grypie maj±  o      300 % większ± szansę na hospitalizację z powodu grypy aniżeli dzieci nieszczepione.

Science Daily 19 maja 2009.

 

 

 

Wykres [jest w oryginale md]  przedstawia porównanie występowania chorób u dzieci szczepionych -niebieski kolor i nieszczepionych - kolor czerwony.

Dzieci szczepione choruj± od 300 do 2000% czę¶ciej.

 

         Mass media jako odkrywcę szczepień wylansowały   angielskiego medyka Edwarda Jennera. Nie jest to prawda. Jenner zastosował tylko przemysłowy sposób zarabiania. Wprowadził  ropę z krowianki pod skórę pacjentów. Jego syn przypłacił to życiem.  Jenner podpatrzył  swój sposób szczepień u  francuskich lekarzy, którzy z kolei nauczyli się tego 100 lat wczeniej od Turków.  Ale ani Francuzi ani Turcy nie wstrzykiwali ropy pod skórę ale dmuchali wysuszony proszek do nosa. Reklama jak± robił  Jenner spowodowała,   że zaszczepił sporo osób  bez żadnego dowodu skutecznoci takich szczepień. 

         Ta fałszywa reklama Jennera zaskarbiła uznanie  króla Jerzego II, co przełożyło się na nagrodę porównywaln± z dzisiejszymi 500 000 dolarów. O tym, że szczepionka  była nieskuteczna przekonano się  już w roku 1872 roku,  kiedy wybuchła olbrzymia epidemia. Pomimo tego, dzięki zręcznej reklamie nadal szczepiono  obowi±zkowo ludzi i  w 1895  zaszczepiono już 95% społeczeństwa. DZIĘKI SZCZEPIENIOM ¦MIERTELNO¦Ć Z POWODU OSPY WZROSłA PIĘCIOKROTNIE. W okręgu Laincaster gdzie nie szczepiono miertelno¶ć była 25 razy mniejsza.

http://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

 

Inny tytuł publikacji : Szczepionki przeciw grypie objawiaj± się jako największa szarlataneria jak± kiedykolwiek wcinięto  w historii medycyny

NaturalNews.com. 14 paĽdziernika 2009.

 

 

 

         Takie tytuły jak tego rozdziału, coraz czę¶ciej pojawiaj± się w prasie zachodniej. Tylko dlatego, że szczepionki przeciwko grypie w zwi±zku z przymusem szczepień daj± niesamowite zyski koncernom farmaceutycznym nadal s± stosowane. Zmodyfikowany system studiowania medycyny, stworzenie pseudomedycznych specjalizacji w rodzaju Zdrowia Publicznego, wakcynologii działaj±cych na podobieństwo sekt pozwala utrzymywać ten ogromnie dochodowy interes.

 

         Przykładów nieskutecznoci szczepień przeciwko grupie przedstawiono już dużo. Wypada podać jeszcze jeden wyj±tkowy przykład nieskutecznoci szczepień przeciwko grypie. Przykład ten dotyczy Japonii chlubi±cej się  bardzo karnym społeczeństwem. W roku 1980 wprowadzono w Japonii przymus szczepienia dzieci przeciwko grypie. Szczepienia pokryły 90 % populacji dzieci szkolnych.   Dzieci w dwu  dużych miasta stanowiły grupy porównywalne. W jednym zaszczepiono ok. 1% w drugim ponad 90 % dzieci.   Nie stwierdzono po 7 latach żadnej różnicy w zachorowalnoci na grypę.  Upadł także mit teorii ochrony stada  oraz konieczno¶ć szczepienia dzieci jako rzekomo grupy wysokiego ryzyka.  W rezultacie władze Japonii wycofały się ze szczepień dzieci. Dlaczego sekta wakcynologów o tym nie wspomina?

 

         Dlaczego obecni szefowie katedr pediatrycznych wprowadzaj±, delikatnie mówi±c, studentów i pacjentów w bł±d?

 

         Reasumuj±c : W trosce o swoich podopiecznych weterynarze zdecydowanie wygrywaj± z pediatrami. A mówi się, że zdrowie człowieka, także dziecka jest najważniejsze??? Ale nie w Polsce!!

 

W Polsce natomiast lekarze chc±cy uczciwie informować o skutkach szczepień s± zwalniani z pracy. Takich informacji jak poniższa otrzymuję również sporo.

 

Niedawno u mnie na blogu pojawił się komentarz lekarza który chciał uczciwie i zgodnie z praktyk± lekarsk± raportować działania niepoż±dane szczepionek do sanepidu. Efekt? Zastraszanie i zwolnienie z pracy:

 za Jarek Kefir w dniu 17 Styczeń 2013 http://kefir2010.wordpress.com

Cytuję:

 

“My¶lisz że tak łatwo lekarzom rzetelnie przedstawiać pacjentom wiedzę o szczepieniach. Jestem lekarzem i z tego między innymi powodu musiałam zmienić miejsce pracy – z powodu szczepień, zaczęłam rozpoznawać powikłania, wysyłać na konsultacje itp. Niestety procedura jest taka że idzie to przez sanepid. I jak moja szefowa otrzymała pismo zwrotne z sanepidu to jej wody odpłynęły, od następnego dnia zostałam odsunięta od szczepień, a ponieważ nie byłam zatrudniona na stałe to przyszedł czas na mnie i nie przedłużono ze mn± umowy, bez tłumaczenia. W ostatnim miejscu mam zapowiedziane że jak będę zniechęcać (a to dzięki pacjentom niestety którzy od razu poszli skonfrontować informacje ode mnie z szefow±) zostanę odsunięta po raz kolejny od szczepień. Łatwo jest krytykować ale nie jest to takie proste. Lekarze s± przestraszeni. Pozdrawiam.” koniec cytatu.

PS.1. Drzewiej lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwia taką wymiane. Jedynym sposobem poinformowania społeczenśtwa jest jeszcze internet.

 

PS. 2. Od maja 2012 roku ginie w Internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej cenzury nie ma!? Otrzymałem informacj, e za Atlantykiem polskie filmy z YOUTUBE nie otwierajsi. Pojawia sinapis “dozwolone tylko w POLSCE”. A poza tym bez zmian.

 

 

 PS. 3. Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjalici z tego zakresu nie informujkolegów lekarzy oraz społeczestwa o nowej chorobie, jaka pojawiła siok. 20 lat temu w zwizku z eksperymentami zwizanymi z walkz rzekomymi zmianami klimatu. Od 20 lat w pimiennictwie medycznym USA, a take Rosji istnieje pojcie choroby MORGELLONS. Choroba ta zwizana jest z rozsypywaniem tzw. trwałych smug na niebie. W Polsce rozpoczto rozsypywanie tlenków baru, aluminium i strontu na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ, GIS i wród wszelkiej maci specjalistach od Zdrowia Publicznego panuje cisza? .

 

PS. 4. Uwaga dotyczca tranu. W sprzeday znajdujsine formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach w fiordach i karmionych nie wiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudził fakt, e pomimo przyjmowania tranu przez dzieci zanotowano spadek poziomu witaminy D.

 

dr Jerzy Ja¶kowski jjaskow@wp.pl

SFMRM

 

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane, szczególnie pozostawianie w przychodniach lekarskich.

 

Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 16 (4) :495-507, 2003

http://www.youtube.com/watch?v=z3bFBMzyKE8

http://www.youtube.com/watch?v=LdKG1Y2XFN0

http://www.youtube.com/watch?v=zbUPjHHml1E

http://www.youtube.com/watch?v=G-l4KSzG1YU

http://www.naturalnews.com/025760.html

http://emergency.cdc.gov/HAN/dir.asp

http://mama.female.pl/artykul/15691-syndrom-dziecka-potrzasanego

www.medigo.pl/ciaza-i-dziecko-zdrowe-dziecko/zespol-dziecka-potrzasanego

http://www.monitor-polski.pl/alarm-w-ue-odnosnie-szczepien-novartis-zlapany-na-goracym-uczynku

r160,000 Flu Shots Recalled: Particles Seen Floating in Vials

http://het.sagepub.com/content/31/10/1012.long

http://www.ageofautism.com/2012/12/prevenar-13-pneumococcal-vaccine-damned-in-belgian-media-reports.html

http://www.nps.org.au/__data/assets/pdf_file/0017/136115/pfcpreei.pdf

http://vactruth.com/about/

Szczepionki do zapobiegania grypie u zdrowych dorosłych.

Szczepionki recenzję zapobiegania grypie u zdrowych dorosłych.

Liczba szczepionek na wypadek grypy u osób starszych.

http://www.msnbc.msn.com/id/49909097/ns/health/#.UK59kO-Lkwo

http://www.biospectrumasia.com/biospectrum/news/122137/novartis-receives-fda-approval-flucelvax#.UK6lXFLp8wp

http://www.biospectrumasia.com/biospectrum/news/122137/novartis-receives-fda-approval-flucelvax#.UK6lXFLp8wp

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/02/06/andrew-wakefield-demolishes-ignorant-us-vaccine-lobby/

http://www.autismfile.com/

     Szczepionki recenzję zapobiegania grypie u zdrowych dzieci.