Leki, zamwienia rzdowe a Korupcja
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
12.02.2013.

Leki, zamówienia rzdowe a Korupcja

 

Wirusowe Zapalenie Wtroby B a Korupcja? Zamówienia rzdowe.

 

Odp.......e si od lekarzy

 

dr Jerzy Jakowski                                                                      

 

 

         Od wielu lat rodowiska medyczne dopominaj si o jawno w zakupach  tzw. publicznych, prowadzonych przez rozmaitego rodzaju instytucje medyczne. Wiadomo, e wszelkiego rodzaj utajnianie prawdziwych danych dotyczcych ustawiania przetargów nieodparcie rodzi pytanie o prawidowo prowadzonych transakcji.

         Czy np. nie istniej  pozamerytoryczne powody, e urzdnik, najczciej bezimienny, nie kierowa si innymi powodami przy zakupie okrelonego produktu, anieli tymi jakie byy podane w ogoszeniu o przetargu.

 

         Takie mylenie nie jest bezpodstawne. wiadcz o tym wykrywane  coraz czciej afery  tzw. urzdnicze: a to afera drogowa o wartoci ponad 3.5 miliarda euro, naraajca skarb pastwa na cofnicie i niewypacanie kwot przyznanych przez Uni Europejsk, a to afery budowlane z ustawianiem przetargPole tekstowe: Polak w demokratycznym pastwie, moe: i do wybranej pracy, i do wyborów, by wybranym, samodzielnie zawrze zwizek maeski, ale jest za gupi aby decydowa o szczepieniach. To robi za niego starsi i mdrzejsi [St.Michalkiewicz]  ów i zmow firm. Nawet powoane do przestrzegania prawa Ministerstwo Sprawiedliwoci jest kontrolowane przez CBA. Jak podaa ostatnio prasa jest  ono zamieszane w przetarg  o wartoci 160 milionów zotych przy zakupie budynku w Gdasku.

http://wyborcza.pl/1,91446,13361852,CBA_w_Ministerstwie_Sprawiedliwosci_i_Urzedzie_Zamowien.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/CBA-w-Ministerstwie-Sprawiedliwosci-2755648.html

 

         Innym przypadkiem korupcji jest prowadzenie oficjalnego ledztwa przez FBI w stosunku do apówkarstwa  firm farmaceutycznych. Wiadomo, e  tylko jedna z firm zgodzia si dobrowolnie podda karze rzdu ponad 3.5 miliarda dolarów   [  GSK -3500 000 000 dolarów] w zwizku z dawaniem apówek lekarzom w krajach Europy rodkowej. W Polsce zakupy szczepionek s regulowane centralnie przez Ministerstwo zwane  Ministerstwem Zdarowia.

 

         Dlatego zdziwienie budzi informacja z Interia.pl  z 31 grudnia 2012 roku pt; FBI sprawdzi korupcj polskich lekarzy. Przecie lekarze w Polsce nie maj adnego wpywu na zakupy szczepionek czy innych leków. Robi to przecie urzdnicy.

 

http://natemat.pl/45113,fbi-wysledzilo-korupcje-w-polskich-szpitalach-amerykanska-firma-wysylala-lekarzy-na-drogie-wakacje

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-fbi-na-tropie-korupcji-wsrod-polskich-lekarzy,nId,766330

http://www.bibula.com/?p=65973

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130101/REGION/121239924

 

         Do dnia dzisiejszego nie rozliczono w  Ministerstwie Zdarowia takich spraw jak: sprawy lokalnej epidemii polio w województwie poznaskim w wyniku podania dzieciom zakaonej szczepionki.

 Pomimo wiedzy, [od 1960 roku] o skaeniu szczepionek polio mapim rakotwórczym wirusem SV -40 , w krajach Europy rodkowej do lat 80-tych szczepionki te byy sprzedawane.

         Takich afer byo wiele i jak wiadomo wszystkie byy zamiatane pod dywan. Kolejne przykady to: afera z zakupem ponad 200 aparatów USG w 1996 roku, czy te afera z zakupem koreaskich szczepionek, po których nastpiy zgony. adna prokuratura ani CBA nie zainteresoway si problemem. Nie znane s adne przypadki ukarania jakiegokolwiek urzdnika.

 

http://warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/1807622,czy-koreanska-szczepionka-euvax-b-zabila-jasia,id,t.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,15151,title,Koreanska-szczepionka-zabila-noworodka,wid,10476673,wiadomosc.html?ticaid=1100d8

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5822409,Koreanska_szczepionka_zabila_noworodka_.html

 

         Ta rzeczywisto polskiego pastwa, rodem z cywilizacji bizantyjsko - azjatyckich ,  czyli nadrzdnoci urzdniczej nad obywatelem, kae patrze bardzo uwanie na kolejne przetargi. Szczególnie wane jest prowadzenie  tzw zamówie publicznych w resorcie zdrowia, albowiem urzdnicy ministerstwa podejmuj decyzje, za które nie ponosz ADNEJ ODPOWIEDZIALNOCI,  a skutki ich bdów musz pokrywa podatnicy.

 

 

         Tak wic naley bardzo krytycznie ocenia  centralne  zakupy rozmaitych preparatów medycznych. Kada praca naukowa, od 30 lat, musi mie potwierdzenie braku konfliktu autora publikacji z firmami produkujcymi dany preparat. Dlatego rodowiska medyczne domagay si publikowania nazwisk ludzi podpisujcych si pod zakupem danego preparatu. Postulowano  równie o podanie do publicznej wiadomoci nazwisk ludzi powoywanych do oceny merytorycznej zakupu i kryteriów oceny danego preparatu, czyli mówic prociej czy si opaci skórka za wyprawk. Kogo i na jakiej zasadzie powoano w skad komisji oceniajcej dany preparat. Jak do tej pory wszelkie te informacje s tajne.

 

         Niestety  wanie opublikowany komunikat  takiego zespou - Zakadu Zamówie publicznych przy Ministerstwie Zdrowia  z dnia 29 stycznia 2013 roku  znak ZZP-12/13, poz 1-3 dotyczcy zakupu szczepionek przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wtroby typu B  nie spenia podstawowych zasad informacyjnych.

         Komunikat informuje, e jedynym kryterium zamówienia bya cena preparatów.  Tak mona kupowa np. skarpetki, jak si podr to je wyrzucimy, ale nie leki.

http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m1&ms=&ml=pl&mi=235&mx=0&mt=&my=283&ma=31492

 

Podstawowym kryterium powinna by czysto preparatu, zawarto zanieczyszcze, zawarto substancji szkodliwych np. rtci, aluminium, obcego biaka czy formaldehydu w preparacie. Trudno nawet sugerowa, e specjalici  obecni przy zakupie tych szczepionek nie wiedzieli  o tym. Przecie skutki powika zarówno bezporednie jak i odlege zale od sumy wstrzyknitych dziecku toksyn, a nie tylko od jednorazowej dawki. Czyby  Szacowna Komisja nie znaa pojcia indeksu toksycznoci ?

 

Dlaczego do dnia dzisiejszego przy zakupie szczepionek nie podaje si ich skadu chemicznego?

         Dlaczego Narodowy Instytut Zdrowia [jakiego narodu, Polska bya zawsze wielonarodowa], utrzymywany i opacany z pienidzy podatnika [chyba, e istniej inne róda finansowania ?] na swoich stronach internetowych nie podaje skadu rzekomo badanych szczepionek?

 

          Przecie jeeli suma zwizków toksycznych u dziecka  posiadajcego mniejsz mas si skumuluje to negatywne skutki bd obserwowane dopiero po kilku miesicach, latach, a koszty leczenia bd pokrywane  z pienidzy podatnika pomimo  winy urzdnika, który dopuci si zaniedbania.  Ewidentne zaniedbanie polega na niesprawdzeniu zawartoci  substancji toksycznych w szczepionce i porównanie ich z obowizujcymi dopuszczalnymi normami .

 

         To przy wyborze oferty urzdnik decyduje, czy zawarto toksyn jest odpowiednia do masy ciaa noworodka. Obliczenie wielkoci dopuszczalnej toksyny w przeliczeniu na mas ciaa pacjenta jest wymagane przy zaliczeniu farmakologii na 4 roku studiów medycznych.

         Jeeli dopuszczalna dawka np. aluminium dla dziecka jest 5 pikogramów, a w szczepionkach  przeciwko WZW  B znajduje si 25 mcg. czyli wg naszych specjalistów z Ministerstwa Zdrowia , Zakadu Zamówie Publicznych dziecko powinno way w pierwszej dobie ycia, ok. 1.5 tony.

 

         Na pewno Szanowny Zespó zna takie przypadki, ale normalni lekarze nie spotykaj si z takimi noworodkami.

 

         Ten fakt braku informacji o zawartoci substancji dodatkowych w zakupionych szczepionkach wyjania dlaczego jedynym kryterium bya cena.

         Innym powodem zdziwienia jest podanie informacji, e byy tylko dwie oferty i obie zostay przyjte. Co to znaczy: jeeli cena tych dwu firm bya taka sama, to moe wiadczy o zmowie cenowej. A to podobno jest ju sprzeczne z prawem. Przynajmniej tak uwaaa Komisja Europejska zamraajc dotacje  na dalsz budow dróg w Polsce.

 

         Najciekawsze w tym wszystkim jest to, e szczepionki przeciwko WZW B nie maj adnego pozytywnego znaczenia dla naszego zdrowia.

Wyranie pokazuje to wykres iloci zachorowa na WZW w minionym okresie od 1950 roku - 256 przypadków do maksimum w latach 60- tych ok. 128 000 i powolny spadek zachorowa w latach 80-tych. Notowany wzrost zachorowa w kocu latach 80 - tych spowodowany by reglamentacj myda przez Junt wojskow. Wprowadzenie szczepionek przeciwko WZW zahamowao naturalny spadek zachorowa i od ponad 10 lat nie notujemy adnych istotnych zmian.

 

         Zupenie niezrozumiae jest wic podawanie w szczepionce, bezporednio do krwioobiegu, metali, kiedy wiadomo, e do ok. 3 roku ycia bariera krew Pole tekstowe: TYLKO PRAWD A PRAC NARÓD YJE I DWIGA SI,, A KAMSTWO JAK OPIUM UPAJA , TRUJE I USYPIA”           ks.profesor Walerian Kalinka -  mózg jest niewyksztacona. Takie dziaanie zasuguje  w peni na ocen : Kto wiadomie naraa zdrowie lub ycie  ludzi zasuguje na kar. Kara jest wysza jeeli robi to z chci zysku. Chyba tak brzmi w prawie karnym odpowiedni paragraf.

 

         W kadym razie nie znane s informacje o takich eksperymentach, wstrzykiwaniu metali do mózgu,  przeprowadzanych w obozach  koncentracyjnych nawet na o wiele mniejsz skal.

 

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=4610&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2596&Itemid=53

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1722&Itemid=53

 

         Jak zwykle w cywilizacjach azjatyckich brak odpowiedzialnego za zakup szczepionek. Jedna grupa bezimiennych urzdników podejmuje decyzj o koniecznoci zakupu szczepionek, bez podania oczywicie podstaw merytorycznych podejmowanej decyzji.  A inna wybiera kontrahenta.Take kryteria tego wyboru s niejasne. Przykadowo poniszy wykres powika wystpujcych u szczepionych dzieci. Koszty leczenia ponosz oczywicie rodzice i spoeczestwo.

 

[----] Wykres..

 

         I w ten prosty sposób ok. 10 milionów zotych wypyno z kasy pastwowej, bez adnych podstaw merytorycznych.

         Zrozumiae wydaje si wic  unikanie podawania nazwisk Szanownych Specjalistów powoywanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

         Firmy które wygray przetarg to  IBSS Biomed SA oraz Polypharma SA. Na stronach internetowych tych firm take brak jakiejkolwiek informacji o skadzie chemicznym szczepionek.

 

         Pomimo unikania podawania skadu chemicznego szczepionek przez instytucje pastwowe w Polsce, biorce pienidze za informowanie spoeczestwa, to moemy znale te dane na stronach internetowych Johns Hopkns Bloomberg.

 

I tak rt jest zawarta w nastpujcych szczepionkach:

szczepionka przeciwko tcowi         firmy Sanofil Pasteur zawiera rtci 25 mcg/0.5ml

szczepionka przeciwko grypie                          Merck                               24.5mcg/0.5ml

                                                                                              GlaxoSmithKline                         25  mcg/0.5ml

                                                                                              Novaris                                        25  mcg/0.5 ml

szczepionka p.meningokokom                          Sanofil Pasteur                            25  mcg/0.5 ml

 

 

         W Polsce natomiast lekarze chcący uczciwie informować o skutkach szczepień są zwalniani z pracy. Takich informacji jak poniższa otrzymuję również sporo.

 

Niedawno u mnie na blogu pojawi się komentarz lekarza, który chcia uczciwie i zgodnie z praktyką lekarską raportować dziaania niepożądane szczepionek do sanepidu. Efekt? Zastraszanie i zwolnienie z pracy: za arek Kefir w dniu 17 Styczeń 2013. Cytuję: Myślisz że tak atwo lekarzom rzetelnie przedstawiać pacjentom wiedzę o szczepieniach. Jestem lekarzem i z tego między innymi powodu musiaam zmienić miejsce pracy z powodu szczepień, zaczęam rozpoznawać powikania, wysyać na konsultacje itp. Niestety procedura jest taka, że idzie to przez sanepid. I jak moja szefowa otrzymaa pismo zwrotne z sanepidu to jej wody odpynęy, od następnego dnia zostaam odsunięta od szczepień, a ponieważ nie byam zatrudniona na stae to przyszed czas na mnie i nie przedużono ze mną umowy, bez tumaczenia. W ostatnim miejscu mam zapowiedziane, że jak będę zniechęcać (a to dzięki pacjentom niestety którzy od razu poszli skonfrontować informacje ode mnie z szefową) zostanę odsunięta po raz kolejny od szczepień. atwo jest krytykować ale nie jest to takie proste. Lekarze są przestraszeni. Pozdrawiam. koniec cytatu.

 

 

Dr Jerzy Jaskowski

jjaskow@wp.pl  SFMRM

 

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane, szczególnie pozostawianie w przychodniach lekarskich.

 

 

http://www.monitor-polski.pl/dr-jerzy-jaskowski-mailem-26-lipca-2012-2221/

http://www.monitor-polski.pl/alarm-w-ue-odnosnie-szczepien-novartis-zlapany-na-goracym-uczynku/

http://www.polishclub.org/2013/01/28/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarze-ostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-kilka-uwag-praktycznych-na-zakonczenie/

http://www.polishclub.org/2013/02/04/dr-jerzy-jaskowski-list-otwarty-do-prof-dr-hab-andrzeja-tretyna-rektora-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-w-toruniu/

http://www.polishclub.org/2013/01/28/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarzeostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-kilka-uwag-praktycznych-na-zakonczenie/ 

http://www.polishclub.org/2013/01/28/dr-jerzy-jaskowski-grypa-lekarze ostrzegaja-dezinformacje-handlarzy-szczepionek-kilka-uwag-praktycznych-na-zakonczenie/

http://www.polishclub.org/2013/01/03/dr-jerzy-jaskowski-lekarze-ostrzegaja-mammografia-a-sprawa-polska-rak-zakonczenie/

http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii

http://www.polishclub.org/2012/11/30/dr-jerzy-jaskowski-cukrzyca-a-sprawa-polska-cz-ii/

http://www.naturalnews.com/038034_vaccines_children_health_risks.html

http://www.youtube.com/watch?v=wX4aVSlEF6k

http://www.youtube.com/watch?v=Ul4z-rFpomo

http://www.youtube.com/watch?v=b3Wd2_vCOKU

http://www.youtube.com/watch?v=iZQfU4NmkY0

http://www.youtube.com/watch?v=VpUWhbt-SiU

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8374&Itemid=53