List do wiernych w sprawie szkoły w Józefowie (odkłamywanie)
Wpisał: Mirosław Dakowski   
06.02.2009.

List do wiernych w sprawie szkoły w Józefowie 

 http://www.piusx.org.pl/komunikaty/249

[Tam piękne zdjęcia, np. Pani Dyrektor z B-pem Fellay w szkole MD]

Drodzy Wierni,

zwracam się do Was z usilną prośbą o szturm modlitewny w następującej ważnej sprawie.

Pierwszorzędną troską Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X jest zbawienie dusz. Bractwo czyni to, głosząc niezmienną i nieskażoną wiarę katolicką, bez której nie możemy podobać się Bogu; udzielając niezbędnych środków uświęcenia, wśród których najważniejszym jest Msza święta w godnym i miłym Bogu tradycyjnym rycie; ucząc katolików duchowości świętych, moralności i dyscypliny Kościoła, aby mogli żyć zgodnie z wolą Bożą i osiągnąć życie wieczne.

Szczególnie troszczymy się o dzieci i młodzież, o ich wychowanie na wzór świętych i według norm podanych katolikowi przez Magisterium Kościoła. To właśnie młodzi są najbardziej zagrożeni obecną demoralizacją i liberalizmem, które stanowią tak wielkie zagrożenie dla zbawienia dusz. Bractwo na całym świecie na usilne prośby rodziców prowadzi szkoły, po to, aby uzupełnić i wesprzeć autentyczne katolickie wychowanie w rodzinach. W Polsce już trzeci rok prowadzimy Szkołę Podstawową im. Świętej Rodziny, znajdującą się w sąsiedztwie warszawskiego przeoratu.

Jak wiadomo, szczególnie ważny okres wychowania dotyczy młodzieży w szkole średniej. Dlatego uznaliśmy to za szczególny znak Opatrzności Bożej, gdy w 2004 r. zaproponowano nam przejęcie istniejących szkół katolickich (gimnazjum i liceum) w Józefowie. Prowadzenie tej szkoły miało się odbywać na zasadzie współpracy między dotychczasową dyrektorką szkoły p. Wiesławą Tombacher, jej córką p. Agnieszką Kantorowicz i Bractwem. W tym celu założono Fundację Schola-Konwalia, która miała przejąć dotychczasowe prawa i obowiązki związane z prowadzeniem katolickiego gimnazjum i liceum w Józefowie oraz dokończyć budowę budynku szkolnego. W ciągu trzech lat Bractwo zajmowało się jedynie budową, powierzając pani dyrektor wszystkie sprawy szkolne. Uzgodniono, że po przeprowadzce do nowego budynku stopniowo nastąpią niezbędne zmiany dopasowujące profil szkoły do wymogów tradycyjnej nauki Kościoła (zob. np. Pius XI, encyklika Divini illius magistri). Pani Tombacher nie zgłaszała wówczas żadnych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie, wyrażała pełne poparcie dla tego scenariusza. Podczas wizyty przełożonego generalnego Bractwa bp. Bernarda Fellaya w Polsce w październiku 2007 r. zaprosiła nawet księdza biskupa do szkoły na oficjalne spotkanie.

Niestety, wkrótce po przeprowadzce we wrześniu 2008 r. pani dyrektor bez wiedzy fundacji, która jest organem prowadzącym obie szkoły, dokonała zmiany organu prowadzącego w odpowiednich rejestrach szkół, wpisując zamiast fundacji instytucję, która wcześniej prowadziła obie szkoły – Towarzystwo Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Działania te przeprowadzono w sposób sprzeczny z prawem i w przypadku liceum zostały pomyślnie unieważnione, postępowanie zaś dotyczące gimnazjum jest jeszcze w toku (sprawami obu szkół zajmują się dwa różne urzędy). Po odkryciu tych nadużyć rada fundacji zgodnie ze statutem i regulaminem wykluczyła panią Tombacher, dotychczasową przewodniczącą rady, ze swego grona.

W odpowiedzi pani dyrektor zaczęła najpierw po cichu, a potem otwarcie informować nauczycieli i rodziców o „podstępnym przejęciu szkoły” przez „sektę lefebrystów”. Po zakończeniu ferii zimowych 2 lutego dokonała równie szeroko, jak kłamliwie przedstawionej przez media akcji przeprowadzki do poprzedniego budynku szkolnego, to znaczy starej plebani parafii w Józefowie. 3 lutego na zebraniu rodziców przedstawiła nieprawdziwą wersję wydarzeń oraz kłamliwe uzasadnienie konieczności swych bezprawnych działań, po to, by rzekomo zabezpieczyć dzieci przed wpływami niebezpiecznej sekty. Pani Tombacher nie tylko głosi nieprawdziwe i oszczercze oskarżenia pod adresem Bractwa – stojące w rażącej sprzeczności z wyrażanymi przez nią do niedawna intencjami, a także podejmowanymi wspólnymi działaniami, wśród których jest choćby wieloletnie zaangażowanie ks. Jana Jenkinsa FSSPX w realizowany w szkole program międzynarodowej matury – lecz co gorsza, działa podstępnie i bezprawnie, a w dodatku z poważną szkodą dla uczniów. Jednak wpływ mediów, jej długoletni autorytet oraz umiejętność manipulacji postawiły większość rodziców po jej stronie.

Sytuacja jest zatem niełatwa. Staramy się podjąć wszelkie kroki prawne, tak by po usunięciu skutków bezprawia i uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów Fundacja Schola-Konwalia mogła bez dalszych przeszkód prowadzić swe szkoły – gimnazjum i liceum. Otrzymaliśmy już z biura Mazowieckiego Kuratora Oświaty zawiadomienie, że zajęcia szkolne dla liceum, organizowane przez panią Tombacher w starym budynku plebani, odbywają się niezgodnie z prawem, a uczniowie nie realizują obowiązku szkolnego. Fundacja Schola-Konwalia została również zobowiązana zarówno do poinformowania organów samorządowych i rodziców uczniów o niespełnianiu przez nich obowiązku nauki, jak też do zorganizowania 11 lutego br. spotkania z rodzicami, na którym będzie obecny wicekurator oświaty.

Przedstawiam Wam zatem ważne intencje modlitewne. Proszę was i nalegam, byście zechcieli się intensywnie modlić w tych sprawach, zwłaszcza od dziś do 11 lutego br., odmawiając co najmniej jedną dziesiątkę różańca dziennie:

            O łaskę i błogosławieństwo Boże dla naszego gimnazjum i liceum, aby Niepokalana oraz św. Paweł, patron obu szkół, chronili nas od wrogich napaści oraz wypełnili światłem i siłą nauczycieli, rodziców i uczniów.

            O załagodzenie obecnego konfliktu i o łaskę dla rodziców poddawanych manipulacji, aby poznali prawdę i mieli odwagę wysłać dzieci z powrotem do naszej szkoły.

            O nawrócenie wszystkich wrogów Kościoła, katolickiego wychowania i katolickich szkół.

ks. Karol Stehlin FSSPX

Zmieniony ( 11.02.2009. )