Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 14 gości
S T A R T arrow Energetyka arrow Mądra JOLA w POLSCE 15 arrow Polska straci kolejne setki milionów złotych? Bo łobuzy KONIECZNIE chcą nas ubogacać w EJ.
Sunday 31 May 2020 03:15:14.30.
W Y S Z U K I W A R K A
Polska straci kolejne setki milionów złotych? Bo łobuzy KONIECZNIE chcą nas ubogacać w EJ. Drukuj Email
Wpisał: xxxx   
07.01.2015.

Polska straci kolejne setki milionów złotych? Bo łobuzy KONIECZNIE chcą nas „ubogacać” w EJ.

 

Zaskakujący zwrot ws. elektrowni atomowej.

 

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/zaskakujacy-zwrot-ws-elektrowni-atomowej-polska-straci-miliony-zlotych/yfmzt

 

Elek­trow­nia ato­mo­wa w Pol­sce łapie ko­lej­ne opóź­nie­nie. [ Co łapie, jak łapie...??? A KTO jej budowę zdecydował?? MD]  Tuż przed świę­ta­mi spół­ka stwo­rzo­na do jej bu­do­wy PGE EJ1 po­in­for­mo­wa­ła o ze­rwa­niu kon­trak­tu z au­stra­lij­ską firmą Wor­ley­Par­son, która pro­wa­dzi­ła ba­da­nia śro­do­wi­sko­we i lo­ka­li­za­cyj­ne dla tej in­we­sty­cji. Ten za­ska­ku­ją­cy ruch zna­czą­co opóź­ni po­wsta­nie elek­trow­ni ato­mo­wej i przy­nie­sie mi­lio­no­we stra­ty Pol­sce.

Jako po­wo­dy swo­jej de­cy­zji PGE EJ1 po­da­ła nie­do­trzy­my­wa­nie zo­bo­wią­zań z kon­tak­tu i nie­ter­mi­no­wą re­ali­za­cją wska­za­nych w umo­wie prac. Do­koń­cze­niem badań po­kie­ru­je teraz sama grupa PGE. - Za­kła­da­my, że opóź­nie­nie ca­łe­go pro­ce­su badań się­gnie co naj­mniej kilku mie­się­cy - po­wie­dział pre­zes PGE EJ1 Jacek Ci­chosz. Jak pod­kre­ślił, spół­ka opra­co­wa­ła plan kon­ty­nu­acji badań przy wspar­ciu Grupy Ka­pi­ta­ło­wej PGE, do­rad­cy bran­żo­we­go oraz in­nych kra­jo­wych pod­mio­tów po­sia­da­ją­cych nie­zbęd­ny po­ten­cjał do re­ali­za­cji usług. Elek­trow­nia ato­mo­wa w Pol­sce może zatem po­wstać póź­niej niż za­kła­da­no.

Dzien­nik "Rzecz­po­spo­li­ta" zwra­ca uwagę, że kon­trakt z firmą Wor­ley­Par­son od po­cząt­ku był ry­zy­kow­ny. Spół­ka PGE EJ1 była ostrze­ga­na przed nią przez ABW. Cho­dzi­ło o in­te­re­sy Au­stra­lij­czy­ków w Rosji. To one sta­no­wią głów­ne źró­dło do­cho­dów spół­ki, wobec czego firma może nie być za­in­te­re­so­wa­na do­koń­cze­niem kon­trak­tu w Pol­sce. Głów­nym celem bu­do­wa­nej elek­trow­ni ato­mo­wej jest nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­na, w tym od Rosji.

De­cy­zja o ze­rwa­niu kon­trak­tu bę­dzie mieć też swoje ne­ga­tyw­ne kon­se­kwen­cje fi­nan­so­we. Pod­pi­sa­ny dwa lata temu kon­trakt wart był 252 mln zł, część tej kwoty zo­sta­ła bez­pow­rot­nie utra­co­na. PGE EJ1 nie wie jesz­cze jed­nak ile. "Rzecz­po­spo­li­tej udało się także skon­tak­to­wać z Wor­ley­Par­son. Au­stra­lij­czy­cy twier­dzą, że to oni ze­rwa­li kon­trakt przez "brak pro­fe­sjo­na­li­zmu, od­po­wied­nich struk­tur i pro­ce­dur" w PGE. To grozi dłu­gim spo­rem.

Prze­targ na ba­da­nia śro­do­wi­sko­we i lo­ka­li­za­cyj­ne

Wor­ley­Par­sons to mię­dzy­na­ro­do­wa firma za­rzą­dza­ją­ca pro­jek­ta­mi ener­ge­tycz­ny­mi z ko­rze­nia­mi w Au­stra­lii. Brała udział w pro­jek­tach ją­dro­wych m.in. w Buł­ga­rii, Rosji, Sło­we­nii, Sło­wa­cji, Szwe­cji, Tur­cji, Egip­cie, RPA, Ka­na­dzie, Mek­sy­ku, USA i Ar­me­nii.

Wor­ley­Par­sons zo­sta­ła wy­ło­nio­na w prze­tar­gu, który - zgod­nie z Pra­wem za­mó­wień pu­blicz­nych - trze­ba było roz­pi­sać z po­wo­du przy­ję­tej for­mu­ły or­ga­ni­za­cyj­nej i sza­co­wa­nej dla niej war­to­ści za­mó­wie­nia.

Przez kwa­li­fi­ka­cje prze­szło trzech chęt­nych, a ofer­ta Wor­ley­Par­sons zo­sta­ła wy­bra­na w toku po­stę­po­wa­nia, w któ­rym kry­te­rium ceny miało 30 proc. wagi dla roz­strzy­gnię­cia, w 70 proc. wa­ży­ły kry­te­ria me­ry­to­rycz­ne. Zwy­cię­ska ofer­ta była naj­tań­sza, ale też naj­wy­żej oce­nio­na pod wzglę­dem me­ry­to­rycz­nym.

Umowę na za­pla­no­wa­ne na dwa lata ba­da­nia śro­do­wi­sko­we i lo­ka­li­za­cyj­ne [a na tym, jak widomo, najlepiej znają się australijcy i ruskie,,, MD], wartą 252 mln zł, pod­pi­sa­no w lutym 2013 r. Pierw­sze ba­da­nia ru­szy­ły je­sie­nią 2013 r. Kon­trakt obej­mo­wał ba­da­nia śro­do­wi­sko­we i lo­ka­li­za­cyj­ne na te­re­nie gmin Cho­cze­wo, Kro­ko­wa i Gnie­wi­no. To wła­śnie na ob­sza­rze tych po­mor­skich gmin znaj­du­ją się dwa punk­ty „Cho­cze­wo” i „Żar­no­wiec”, brane pod uwagę jako ewen­tu­al­ne lo­ka­li­za­cje przy­szłej si­łow­ni.[ A o Gąskach, gdzie 93% ludzi w referendum opowiedziało się PRZECIW, to zapomniano?? MD]

PGE EJ1 to spół­ka ce­lo­wa, po­wo­ła­na do bu­do­wy i eks­plo­ata­cji elek­trow­ni ją­dro­wej. [No proszę, nie ma od ćwierć wieku DECYZJI o budowie – a oni – już budują... MD] Utwo­rzy­ła ją PGE, ale po 10 proc. udzia­łów będą w niej miały Tau­ron, Enea i KGHM. W 2015 r. PGE EJ1 pla­nu­je roz­po­cząć po­stę­po­wa­nie zin­te­gro­wa­ne - ro­dzaj zło­żo­ne­go prze­tar­gu, w któ­rym ma być wy­ło­nio­ne kon­sor­cjum firm, które bę­dzie od­po­wie­dzial­ne m.in. za wybór tech­no­lo­gii, bu­do­wę, uru­cho­mie­nie i fi­nan­so­wa­nie bu­do­wy elek­trow­ni.

Zgod­nie z obec­nym har­mo­no­gra­mem pro­jek­tu i pla­na­mi rządu, prze­targ po­wi­nien być roz­strzy­gnię­ty do końca 2016 r., a w 2017 r. rząd po­wi­nien for­mal­nie pod­jąć za­sad­ni­czą de­cy­zję co do bu­do­wy elek­trow­ni ją­dro­wej. [To skąd te łobuzy już wiedzą, że będzie to decyzja na TAK??? md].

Wła­ści­wa bu­do­wa pierw­sze­go bloku po­win­na ru­szyć w 2020 r., a do końca 2024 r. miał­by on zo­stać od­da­ny do eks­plo­ata­cji. [To byłby rekord świata, Srulku! Tak szybko najgorszej nawet EJ nie zbudowano!! MD]  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.