Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 23 goci
S T A R T arrow Spoeczestwo arrow Zdrowie - od 2010r. arrow Eutanazja wchodzi do Polski tylnymi drzwiami
Wednesday 04 August 2021 02:31:07.40.
W Y S Z U K I W A R K A
Eutanazja wchodzi do Polski tylnymi drzwiami Drukuj Email
Wpisa: dr Jerzy Jakowski   
03.01.2011.

Eutanazja wchodzi do Polski tylnymi drzwiami

Wnioski z dyskusji lekarzy- specjalistów

                                     Niewiedza jest niebezpieczna -  JEkscelencja Arcybiskup Bolesaw Pylak

dr Jerzy Jakowski

W zwizku z permanentnymi nagonkami na sub zdrowia  dokonano analizy pimiennictwa medycznego pod ktem jego indoktrynacji  i wprowadzania okrelonych zachowa lekarzy.

W tym celu postanowiono nagoni jeden z artykuów dotyczcych eutanazji, a opublikowany w czasopimie medycznym -Medycyna po Dyplomie. Omówienie tej pracy mona znale pod adresem http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2420&Itemid=53

 we wpisie pt. O lekarskiej resuscytacji i zwizkach z eutanazj,  oraz na forum medycznym.

 

W/w artyku cieszy si duym zainteresowaniem PT Lekarzy,  postanowiono wic dokona wstpnej analizy  dyskusji -wpisów dokonanych przez lekarzy pod tym artykuem.. Poniej przedstawiono wyniki tej analizy.

 

Podstawowe problemy  wyjciowej pracy mona sprowadzi do dwu pyta.

 

1.   Czy prawdziwe s twierdzenia  PT Redakcji czasopism medycznych o zainteresowaniu lekarzy i czytelnoci ich produktów.

2.   Jak jest znajomo podstaw prawnych dziaania lekarzy w cigle zmieniajcym si systemie przepisów . Innymi sowy jak szybko  lekarza-wolnego zawodu- przerabia si na urzdnika.

 

Podstaw takiego postpowania by fakt drastycznego zmniejszenia si zarówno tytuów czasopism medycznych jak i liczby egzemplarzy. Jeszcze pod koniec lat 70-ych na rynku polskim byo ponad 2000 tytuów czasopism naukowych w iloci ok. 10 milionów egzemplarzy

 

Istnia take obowizek prenumeraty czasopism przez poszczególne zakady medyczne. Obecnie wraz z oszczdnociami i prywatyzacj zdecydowana wikszo orodków medycznych zaniechaa  prenumerat.

Take zdecydowana wikszo  istniejcych  na rynku  czasopism zaprzestaa  umieszczania uwag  indywidualnych lekarzy w postaci np. rubryki - listów do Redakcji.

 

Wydaje si, e koncerny finansujce wydawnictwa, zmieniy zupenie charakter czasopism medycznych.  Z istniejcej dawniej wymiany informacji i dowiadczenia pomidzy lekarzami, stay  si one reklamówki przemysu farmaceutycznego.

  Drug rol tych czasopism jest dyktowanie zasad postpowania, czyli zamiast  indywidualnego traktowania chorego, zmusza si lekarza do wypeniania procedur!!! systematycznie zmieniajcych si wraz ze zmian warunków finansowania.

Tworzy si tzw. wytyczne, wg. których lekarze musz postpowa pod grob utraty finansowania. Generalnie kady wspópracujcy pracujcy z Narodowym Funduszem Zdrowia doskonale to zna i wie jak trzeba postpowa aby nie podpa NFZ [ co rusz czytamy o zakwestionowaniu postpowania lekarskiego przez urzdników NFZ]

 

Tworzenie wytycznych postpowania medycznego, jest przymuszaniem PT Lekarzy do  stosowaniem okrelonych procedur, stosowania okrelonych leków, poniewa ewentualne postpowanie  inne naraa lekarza na konflikt, a w przypadku sdowym  na konsekwencje prawne.

 

Nic to, e tzw wytyczne nie maj podstaw naukowych jak np. ostatnia sprawa: narzucenie  epidemii -pandemii grypy wiskiej poprzez zmian jednego przepisu wprowadzonego na kilka miesicy przed ogoszeniem pandemii przez wiatow Organizacj Zdrowia - WHO. Dawniej epidemi mona byo ogosi jeeli na danym terenie wzrosa w istotny sposób liczba chorych np. o co najmniej 50%. A pandemi jeeli co najmniej 6 ssiednich krajów ogaszao epidemi.

Obecnie, od 2 lat , WHO moe ogosi pandemi na podstawie samego wystpowania danego wirusa lub bakterii w 6 krajach. Podpisana w 2005 roku konwencja,  zezwala WHO na stosowanie przymusowych szczepie dostarczon przez siebie szczepionk wszystkich mieszkaców pastwa które ratyfikowao konwencj. Przypominam, e Polska ratyfikowaa t konwencj w 2007 roku.

Jak wybiórczo jest ona stosowana mona si spokojnie przekona analizujc chociaby wystpowanie kiy lub malarii na wiecie. Na pewno zarazek wystpuje w wikszej liczbie anieli w 6 pastwach, ale WHO nie ogosio pandemii tych chorób.

Ju raz przeylimy tak sytuacj, kiedy to pod pretekstem ratowania zdrowia, zmuszono  lekarzy do podawania jodu po katastrofie w Czernobylu. adne prace naukowe nie upowaniay do takiego postpowania. Przeciwnie, FDA uwaa, e jod wolno podawa dzieciom tylko w sytuacji kiedy spodziewana dawka przekroczy 25 remów, a ATA [ Amerykaskie Stowarzyszenie lekarzy Chorób Tarczycy]   jeeli ta dawka bdzie wiksza od 50  remów. Podanie jodu w innej sytuacji  jest bardziej toksyczne anieli ewentualne skutki radiacji. Jak Pastwo wiecie dawka jak wg oficjalnych danych otrzymali Polacy bya 100 krotnie mniejsza.

Po drugie jod wolno poda na 24 godziny przed dojciem chmury radioaktywnej,  oraz 12 godzin po jej przejciu. Po tym okresie jest ona bezwartociowa Pole tekstowe: Anestezja wg Artura ukowaw sensie profilaktycznym, a za to wysoce toksyczna. W Polsce podawano jod nawet miesic po katastrofie.

Niestety przymus i odpowiednia propaganda zrobiy swoje [Raport o sytuacji w Polsce po katastrofie w Czarnobylu , GTN Gdask 1992].

Dlatego pytania postawione na pocztku artykuu, miay oceni wpywu materialów drukowanych na postpowanie PT Lekarzy.

Ogóem  z komentarzem do artykuu [ blog] zapoznao si 1356 osób z tego 871 na blogu specjalistycznym Jest to ponad dwa razy wicej anieli  rednia z liczby odwiedzajcych  10 innych tematów przypadkowo analizowanych. Mogoby to wiadczy o zainteresowaniu tematem PT lekarzy.

Niestety wikszo wpisów nie dotyczya tematu postu. Cz wpisów bya bardzo oryginalna, np. wpis : co prawda nie znam artykuu ródowego, ale... [ chocia podano adres pod którym mona byo zapozna si z prac dostpn  w internecie??!!] Postanowilimy  rozszerzy temat.

Wpisów dokonano 42. z tego niestety a 60 % byo nie zwizanych byo z tematem,

Niektórzy zabierali gos a 6 razy , dwu byo po 4 razy, a 6 po dwa razy.

Tak wic tylko ok 40 % wpisów dotyczy problemu  eutanazji. Niestety  tylko dwa wpisy odniosy si do meritum problemu, to znaczy czy w obecnym systemie prawnym obowizujcym w Polsce, lekarz ma za zadanie ratowa ycie ludzkie czy te nie. Czy lekarz moe by pocignity do odpowiedzialnoci  za takie lub inne zaniechanie dziaania? Jest to szczególnie istotne poniewa analiza prasy wykazaa a 8 ataków na PT Lekarzy w cigu jednego tygodnia!!!

 Tematem wystpienia nie bya analiza jakiego jednego szczególnego przypadku!!! Tylko zasada czy wolno z góry zaprzesta lub nie jakiego dziaania medycznego!!! w tym przypadku reanimacji.

Poza tym obowizujce do chwili obecnej przepisy prawne oraz Kodeks Etyki lekarskiej zobowizuj lekarza do udzielania pomocy w kadej sytuacji.

Rozumiem kobiet-lekarza, która jak pisze ma jaja i trzyma chorego w czasie agonii za rk ale nie taka jest  jej rola jako lekarza. To rola rodziny, przyjació znajomych itd.. Lekarza szkoli si [ i sam wyrzeka si spokojnego ycia] 30-50 lat po to aby wykorzystywa swoj wiedz ratujc ycie nawet w sytuacjach zdawaoby si. beznadziejnych. Jaki byby cel tych wszelkich wyrzecze i   szkole  przez  te 50 lat?   aby trzyma chorego za rk???

Jest to sytuacja podobna do tej jaka panuje ju w innych krajach Unii Europejskiej. Np w Holandii umiera  poprzez umiercenie ponad 12 ludzi dziennie!!! [Okoo 4000 rocznie w malutkiej Holandii- dwa województwa w Polsce]. Tylko w tych krajach obowizuj odpowiednie ustawy i procedury odgórne, a nie indywidualne podejcie mniej lub bardziej zmczonego doktora.

Jak wiadomo w tych krajach, szpitale pastwowe stosujce le zrozumian eutanazj pustoszej, a prywatne -katolickie s oblegane wanie z powodu zakazu stosowania zaniecha reanimacji.  Wprowadzanie zasad podobnego postpowania jak w Holandii  take w Polsce  moe doprowadzi do unikania przez pacjentów porad lekarskich i ucieczki do znachorów. Co niestety ju si coraz bardziej obserwuje. Liczba rozmaitego rodzaju magów i szarlatanów jest wyranie wzrastajca!!! Obecnie j¨ ok 100 000 magów dziaa oficjalnie w Polsce tj. prawie tyle samo co lekarzy. Rynek magi to ok 3 miliardów zotych.

Poza tym jak si chce umierca  ludzi na zasadzie podpisu przez chorego, kartki papieru, na ktorej on rzekomo zgadza si na zaniechanie reanimacji,  czy komisyjnego werdyktu grupy osób trzecich,  to po co szkoli lekarza  przez tak dugi okres?

Wystarczy kat i takie pokoje umierania  powinny by przy sdach. Jak kto nie chce y, a prawo na to zezwala, to niech idzie do ludzkiego wymiaru sprawiedliwoci, podpisze odpowiednie papiery i wyszkolony w okresie co najwyej tygodnia osobnik poda mu zastrzyk.

 

Nie rozumiem dlaczego tym ma zajmowa sie Lekarz??!

 

Przynajmniej na razie, chory czowiek nie po to idzie do szpitala aby tam go umiercali. On wierzy, e szpital mu pomoe. Gdyby mia inne zdanie to nie szedby do szpitala, ale zostawa w domu. Taka idea przywiecaa powstawaniu szpitali od kilku tysicy lat.

 

W celu dokonania wstpnej analizy, postanowiono podzieli  PT wpisowiczów w zalenoci od okresu kiedy koczyli studia. Analiza materiau  wskazuje, e najwicej wpisów nie zwizanych z tematem bya w grupie lekarzy do 10 lat po ukoczeniu studiów, czyli ju w okresie wprowadzania przez mas media zwyczajów-etyki  unijnej.  Stanowili oni 40 % uczestników. Ta grupa wykazaa najwiksz nieznajomo obowizujcych w Polsce przepisów prawnych.

 

`Drug grup wpisów stanowili wpisowicze, którzy ukoczyli studia w tzw czasach okrgostoowych, czyli w okresie intensywnych, przetasowa wartoci etycznych i prawnych.  Z medyka -powoania na medyka- biznesmena. Zacza si gwatowna prywatyzacja, zaczy si zmiany obowizujcych przepisów prawnych na tzw przygotowawcze do UE. W lad za tym poszy zmiany programów studiów i tworzenia  nowych podmiotów np. kas chorych [ dla przypomnienia przed wojn tylko 12% ludzi byo zapisanych do kas chorych].

Efektem tych przemian jest gwatowne zmniejszenie liczby godzin trwania studiów medycznych, a obecnie próby likwidacji staów podyplomowych.

W tej grupie [grupa ta stanowia 45%  uczestników dyskusji] take zdecydowana wikszo wpisów nie dotyczy meritum sprawy, a zupenie obocznych problemów. Praktycznie wrcz wystpuje chwalenie si, cyt: praktycznie kadego dnia podejmuj decyzj o odstpuj od resuscytacji....kiedy to jest moliwe informuj o tym rodzin. [czyli uczucie boskoci]. mamy specjalny formularz, który pacjent moe podpisa, bdc w peni wadz..

A przecie takie postpowanie jest niezgodne z obowizujcym, przynajmniej na razie, prawem. Mody adept nie zdaje sobie sprawy, e jego równienicy z  prawa  -modzi prawnicy, tylko czekaj na tak spraw. Oni take chc sie wykaza, i jak mona to ledzi jest coraz wicej spraw oskarajcych lekarzy o zaniedbania, bdy, wynikajce z nieznajomoci przepisów.

 Chory udajcy si do szpitala nie jest w peni wiadomy z powodu choroby, przyjmowanych leków. Wielokrotnie to podkrelano w uzasadnieniach sdów. Kady chocia troszeczk zorientowany w obowizujcych przepisach wie, e nawet przy dowolnej sprzeday, wiarygodny jest tylko podpis zoony w obecnoci notariusza. Nie syszaem jeszcze o dyurach notariuszy w izbach przyj.  Tak wic podpis zoony od hoc na karteczce  w izbie przyj, nie posiada wielkiego znaczenia.

Tym bardziej, e aden Monitor Polski ani Dziennik Urzdowy  nie opublikowa takiego druku zgodnego z ustaw, jak?

Trzeci grup stanowili wpisowicze [15%] którzy koczyli studia w miar stabilnych warunkach. Jest to grupa nieliczna, trudno wic o jakie uogólnienia. Wpisy dotycz meritum. S take ostrzeenia mówice wprost, e obecne przepisy wymagaj prowadzenia reanimacji.

Zastanawiajce  wobec tego bya ta ch brania udziau w dyskusji  nie zwizanej z podstawowym problemem. Czyby to wiadczyo o trudnociach w zrozumieniu czytanego tekstu, o czym gono mówi polonici? Czy  jest wynikiem chci wyadowania si obojtnie na jaki temat.?  Odpowied na to pytania wymaga  prowadzenia dalszych bada.

Zastanawiajca jest take agresja modych ludzi ad personam a nie ad meritum. Medycyna zna takie przypadki kiedy to frustracja objawia si agresj. Daje duo do mylenia, taka agresja modych ludzi, którzy dopiero  zaczynaj prac zawodow. Z jednej strony wiadczy to o tym, e kolejne zmiany programów studiów medycznych nie przygotowuj  odpowiednio lekarzy do pracy zawodowej. Z drugiej strony moe wiadczy o rozminiciu si oczekiwa z brutaln rzeczywistoci dnia codziennego.

Szczególne zaskoczenie wywoa wpis modej lekarki, chwalcej si podsuwaniem chorym druku zwanego z angielska - Do not resuscytation - czyli zgody na rezygnacj z reanimacji. Nie wspominajc,e rozwój  medycyny to jest walka z chorob w kadej postaci, nawet najbardziej beznadziejnych to ta moda adeptka sztuki medycznej nie widzi, e swoim postpowaniem obnia swoj wiedz. Kade bowiem zaniechani powoduje chodzenie na atwizn.Po co si mczy, latwiej namówi chorego na podpisanie druku i potem spac spokojnie, przecie chory sam nie chcia reanimacji.

Poziom wpisów tej grupy niestety nie odbiega od podobnych wpisów na blogach gazet codziennych. Zdawaoby si, e blog specjalistyczny, bdzie si róni w sposób istotny od tzw prasówki. Niestety tego nie zaobserwowano. Podobnie jak w wpisach gazetowych take tutaj wpisowicze wstydz sie podawania wasnych nazwisk.

Jest to istotna  rónica w zmianie wiadomoci modego pokolenia. Dawniej lekarz by dumny ze swego nazwiska i stara si nie ukrywa za ksywami. Obecnie jak widzimy odwaga tanieje za pseudonimami.

Wnioski:

1.  wydaje si konieczne aktualizowanie wiedzy medyczno-prawnej lekarzy. Próby wprowadzania przez kolejne rzdy nowych przepisów mog narazi PT Lekarzy na stay  konflikty z prawem. Widoczny wzrost odszkodowa- zadouczynie serwowany przez sdy wskazuje na powag sytuacji.

2.  Cao programu edukacji rodowisk medycznych wskazuje na realizacj dawnego planu tzw raportu Rzymskiego z 1970 roku, który to program zakada zmniejszenie populacji Polaków do 15-17 milionów bdcej zapleczem siy roboczej dla Europy

" Milsza mi niebezpieczna wolno, ni bezpieczna niewola"  Rafa Leszczyski XVI Wiek

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.