Strona Mirosawa Dakowskiego
Odwiedza nas 122 goci
S T A R T arrow Inne polityczne arrow wirus w koronie - strona polityczna i duchowa arrow Pytania, na ktre Szwedzi chc zna odpowiedzi. [a od rzdu tych odpowiezi NIE DOSTAJ]
Saturday 16 October 2021 16:33:15.35.
W Y S Z U K I W A R K A
Pytania, na ktre Szwedzi chc zna odpowiedzi. [a od rzdu tych odpowiezi NIE DOSTAJ] Drukuj Email
Wpisa: Sanna Ehdin, PhD, immunolog   
22.12.2020.

  Pytania, na które Szwedzi chc zna odpowiedzi.

  [a tych odpowiezi NIE DOSTAJ MD]


 

 

List otwarty do premiera Szwecji Stefana Löfvena i Johana Carlsona, dyrektora generalnego Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego FHM - od bardzo duej i zainteresowanej zdrowiem czci szwedzkiej populacji, za moim porednictwem.


Zdecydowano si kupi miliony dawek cakowicie nowej, trwaej i nie sprawdzonej pod wzgldem bezpieczestwa szczepionki RNA przeciwko SARS-cov-19, opartej na inynierii genetycznej i nanotechnologii. Oznacza to, e powstaj nowe geny, które ma zosta wprowadzone do naszych ludzkich komórek, aby zawsze wytwarza biako koronowirusa przez nas i kolejne generacje ludzi. FDA (U.S. Food & Drugs Administration) w Stanach Zjednoczonych ustaliy, e ta szczepionka moe powodowa wiele skutków ubocznych zagraajcych yciu, w tym powodowa mier. Jakie s twoje powody, dla których zatwierdzasz t eksperymentaln szczepionk?


Jestem immunologiem, doktorem i badam zdrowie i samoleczenie cznie przez 40 lat - i mam wane pytania, które 100 000 osób ledzi w mediach spoecznociowych, i chce uzyska jak najszybciej odpowiedzi. Löfven i Carlson otrzymali ten tekst poprzez swoje urzdy.


Od prawie 20 lat firmy farmaceutyczne próboway opracowa szczepionk przeciwko SARS, ale bezskutecznie. Poniewa wystpiy powane negatywne skutki uboczne, przede wszystkim z autoimmunizacj (dopisek tumacza: choroby autoimmunologiczne to np. stwardnienie rozsiane, wszystkie choroby powodowane przez rozregulowanie ukadu immunologicznego, który niszczy komórki organizmu), rakiem, a nawet mierci zwierzt dowiadczalnych. Teraz w 2020 roku kilku firmom farmaceutycznym w mniej ni rok udao si opracowa szczepionk przeciwko SARS-Cov-19. Jest to jednak zupenie nowa, nieprzetestowana metoda ze szczepieniem RNA, w której za pomoc nanotechnologii tworzy si w naszych ludzkich komórkach sposoby reagowania na biako korono-wirusa - gdzie wywouje ono odpowied immunologiczn.


 • Pytania, na które Szwedzi chc zna odpowiedzi

 

 

wiadoma zgoda na leczenie jest wana, szczególnie w przypadku szybkiej, eksperymentalnej szczepionki, w przypadku której producent jest cakowicie zwolniony z odpowiedzialnoci za szkody, jakie moe spowodowa szczepionka.

Istnieje kilka niejasnoci, wic chcemy zna odpowiedzi na nastpujce pytania:

 1. 1. Bezpieczestwo - jakie ma gwarancje?

Przemys farmaceutyczny pomin obowizkowe testy bezpieczestwa na zwierztach i przeszed bezporednio do bada na ludziach. Dzieje si tak pomimo faktu, e wszystkie zwierzta w pierwszych próbach szczepionki Covid-19 zmary bolesn mierci po kontakcie z wirusem typu naturalnego. Zwierzta zapady na chorob wywoywan przez autoimmunologiczn chorob AID, która wyzwolia kaskady cytokin w pucach w wyniku czego zwierzta udusiy si. Pierwsze badania na ludziach w 2020 roku zostay zatrzymane z powodu powanych skutków ubocznych w okoo 20 procentach badania Modern. Dane tych bada nie zostay zgoszone w przypadku innych firm (AstraZeneca i Pfizer), ale take ich badania na ludziach zostay zatrzymane. Teraz, kilka miesicy póniej, twierdzi si, e „skuteczna” szczepionka jest dostpna - w kilku firmach farmaceutycznych.


 • Wic jakie jest bezpieczestwo tej nowej szczepionki typu RNA?

 

 

 • Jakich parametrów uyto do tej oceny?

 • Na jakiej dokadnie podstawie podjto decyzj o zakupie milionów dawek za wiele miliardów koron?

 • 2. Dlaczego pozwalacie na genetyczn modyfikacj ludzkich komórek?

 

 

 

 

 

Po raz pierwszy w historii szczepie tak zwana szczepionka z mRNA „najnowszej generacji” ingeruje bezporednio w materia genetyczny pacjenta. Z pomoc nanotechnologii mRNA zostanie poczone z naszymi ludzkimi komórkami, aby zmusi je do produkcji biaka korono-wirusa. Zwolennicy tej „szczepionki” twierdz, e mRNA ulega degradacji, ale co tak naprawd wiedz o wpywie na nasz genowy materia pokarmowy, nasz ukad odpornociowy i czy zmieni to indywidualny materia genetyczny danej osoby? Nikt tego nie wie, poniewa nie przeprowadzono adnych testów bezpieczestwa ani dugoterminowych bada. Nikt nie bierze odpowiedzialnoci, a ju szczególnie nie przemys farmaceutyczny. Ta procedura to manipulacja genetyczna, która jest od dawna zakazana i dotychczas uznawana za przestpcz (wg szwedzkiego prawa, przypis tumacza). Jak mona teraz na to pozwoli?

 1. 3. Co oznacza „efektywny”?

Kiedy firmy farmaceutyczne mówi o skutecznej szczepionce - co to znaczy? Jakie liczby s zgaszane - a przede wszystkim czym jest kontrola? Przeczytaam i nie widz adnego parametru okrelonego dla tej rzekomej „wydajnoci”:

 • W analizie oceniono 94 potwierdzone zakaenia Covid-19 wród badanych obejmujcych 43 538 uczestników. Pfizer i niemiecki partner biotechnologiczny niemieckiego partnera biotechnologicznego powiedzieli, e przypadek „przypadku kwietniowego” by wspólny dla osób zaszczepionych i tych, którym podano placebo, co wskazuje na wskanik skutecznoci szczepionki przekraczajcy 90 procent siedem dni po drugiej dawce. Byo to wtedy po zaledwie 28 dniach, co jest niezwykle krótkim czasem na ocen ukadu odpornociowego. (Referencja 1 i referencja 2 First Glimpse at Pfizer COVID Vaccine Safety and Efficacy Data from the UK)


Jaka to jest wydajno? Jaki jest parametr odpowiedzi immunologicznej? Pocztkowo moe si wydawa, e jest dobrze z biakiem korono-wirusa obecnym w organizmie - ale dugotrway efekt 6 miesicy musi by potwierdzony, zanim bdzie mona wstrzykiwa ludziom szczepionk. Zwaszcza bardziej wraliwe grupy spoeczne, którym zamierza si wstrzykiwa t eksperymentaln szczepionk na pocztku akcji szczepie.


 1. 4. Dlaczego producent - przemys farmaceutyczny zosta zwolniony?

Firmy farmaceutyczne s cakowicie zwolnione z odpowiedzialnoci za t now i niesprawdzon szczepionk RNA, wic nie ponosz odpowiedzialnoci finansowej za ten produkt. A sami producenci ostrzegaj przed nieznanymi dugoterminowymi skutkami, poniewa nie ma adnych dugoterminowych bada. Jak mona zaakceptowa zakup produktu, w przypadku którego producent nie ponosi odpowiedzialnoci za wynik i jakiekolwiek skutki uboczne, obraenia i przedwczesn mier? Badacze i lekarze zgaszaj ryzyko wywoania reakcji autoimmunologicznej, niepodnoci i raka. Brana farmaceutyczna otrzymuje tysice miliardów przychodów - ale nie ponosi adnej odpowiedzialnoci…? Czy to nie wydaje si dziwne?

 • Czy nie chodzi o to, eby kupowa kota w worku?

 • Czy kto chciaby, eby Johan Carlson lub Stefan Löfven kupili i prowadzili samochód od producenta, który nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za swój samochód? Czy to wanie jest zalecane? Bo to s substancje, które ma si wstrzykiwa niewinnym ludziom - i nie mona tego cofn. Jeli wystpuj powane skutki autoimmunologiczne, osoba dotknita chorob nie moe si ich pozby, poniewa komórki bd nadal wytwarza to biako korono-wirusa. Nie mona tego cofn.5. FDA zgasza 21 zagroe, w tym ryzyko mierci

Wyciekajce dokumenty i publiczne dyskusje FDA (US Drug Administration) ujawniaj, e FDA wie, e szczepionki Covid-19, które s obecnie wprowadzane na rynek, mog powodowa wiele skutków ubocznych zagraajcych yciu, w tym mier. (Zobacz zdjcie) Ta szczepionka Covid-19 spowoduje masowe choroby autoimmunologiczne, w tym zapa immunologiczn i mier. O ile opinia publiczna nie jest wiadoma ich rzeczywistych skutków i nie ma wyboru, jest to sprzeczne z pojciem „bezpiecznego i skutecznego” i „niezbdnego rodka medycznego”, a take z etyczn zasad wiadomej zgody pacjenta na terapi. Link tutaj

 1. 6. Biako koronowe - silny antygen w Twoim organizmie na zawsze

Nie ma sposobu, aby wyczy produkcj biaka korona-wirusa w ludzkich komórkach, gdy jest ju uruchomiona. Czy naley uwaa, e to jest wane? Dlatego obcy materia genetyczny musi zosta wprowadzony do naszych komórek? Czy wiadomo cokolwiek o tym, które komórki przejm obcy gen, czy moe wszystkie, cznie z mózgiem? S to pytania, na które chcielibymy zna odpowied, aby zaj stanowisko przed wstrzykniciem szczepionki. Wszystkie e problemy naley zgosi i przygotowa przed zoeniem zamówienia i zakupem.

 • Zbliajce si szczepienie na korono-wirusa coraz bardziej przypomina sytuacj z „nowymi szatami cesarza”… Kady kiwa gow i lepo wierzy, e to jest „rozwizanie” - ale jaka jest realna podstawa, by usypia ludzi tymi - prawdopodobnie faszywymi – nadziejami?

Cukier Biaka na powierzchni otoczki wirusa s wysoce antygenowe, znane z wywoywania reakcji autoimmunologicznych u zwierzt dowiadczalnych. Istnieje ryzyko konia trojaskiego z tym Genoccinem…


Biako korono-wirusa ma silne antygeny i jest znane z wywoywania reakcji autoimmunologicznych, które mog równie prowadzi do kaskad cytokin i szybkiej mierci. Ukad odpornociowy ma ogromny potencja i moe by miertelnie niebezpieczny, jeli zostanie skierowany na wasn tkank - ju o tym wiemy. Znani badacze mówi: istnieje koncepcja „zaostrzenia choroby w wyniku patogennego torowania” i to wanie potrafi biaka korono-wirusa. Posuchaj Dr. Tutaj James Lyons-Weiler.

 • Kto wemie odpowiedzialno, jeli ta nowa, niesprawdzona szczepionka da cakowicie cakowicie ze skutki? Nawet jeli rzd bierze na siebie odpowiedzialno, to my, podatnicy, finansujemy jego prac - wic jestemy przegrani w tym eksperymencie ze szczepionk, niezalenie od…

 • 7. „wiadoma zgoda”

Pacjenci maj prawo do podjcia wiadomej zgody, ale nie jest to moliwe w tym przypadku, poniewa wytwórca nie posiada stosownej informacji, w konsekwencji my w Szwecji nie jestemy o tym poinformowani. Kada osoba ma prawo otrzyma pen informacj o tym, czym jest „szczepionka” oraz jakie s zagroenia i skutki uboczne. Jak powiedziaam, nie ma absolutnie adnych danych na temat dugoterminowego bezpieczestwa. Fakt, e firma Pfizer twierdzi, e ma szczepionk, która jest skuteczna po 28 dniach, oznacza absolutnie NIC w organizmie, który bdzie y do koca ycia, produkujc biako korono-wirusa, które jest substancj cakowicie obc dla ludzkiego organizmu.

 1. 8. Pacimy za eksperyment na ludziach - KTO WEMIE ZA TO ODPOWIEDZIALNO?

W zwizku z tym my, szwedzcy podatnicy, ponosimy wszystkie koszty, a zakup dokonywany jest od przemysu farmaceutycznego, który nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za swój produkt. „Szczepionka” nie zostaa przetestowana w badaniach bezpieczestwa ani dugoterminowych badaniach, a jest oparta na zupenie nowej metodzie - czy mona uwaa, e brzmi to jak podejcie podnoszce wiarygodno?

 • Czy rzd omieli si spojrze po tym w oczy Szwedów? Czy decydenci zrobili z tym wszystko, co mogli? W kocu wy, urzdnicy, sami si zwolnilicie z odpowiedzialnoci za decyzj, któr podjelicie, wic kto jest odpowiedzialny za ten gigantyczny eksperyment na ludziach?

 • 9. Ile kosztuje ten bal?

Rzd przeznacza obecnie 300 mln SEK na zasilenie lokalnych przygotowa - ale ile kosztuje zakup tego nieprzetestowanego rodka? W tym tygodniu Läkartidningen donosi: Oczekuje si, e EMA zatwierdzi szczepionk Pfizera ju 29 grudnia, a szczepionk Moderna 11 stycznia. W przypadku Astry Zeneca - która jeszcze nie zoya wniosku - jest nadzieja na zatwierdzenie pod koniec stycznia. W takim przypadku oznacza to, e Szwecja otrzyma okoo 4 mln dawek w pierwszym kwartale przyszego roku. Zatwierdzenie szczepionek Janssen i Curevac spodziewane jest równie w kwietniu”.

Wic ile kosztuj te 4 miliony dawek? W przypadku infekcji, z któr ju mona sobie poradzi, nie bdziemy mieli znacznie wicej zgonów w 2020 r. ni w poprzednich latach 2000. A teraz zmniejszono o poow potrzeb opieki lekarskiej przez wczesne zastosowanie antykoagulantów. Chorobie wywoanej przez kowid mona zapobiega, agodzi jej przebieg i w duej mierze leczy dziki wiedzy, któr zdobylimy w krótkim czasie, patrz poniej.

 1. 10. Dlaczego przeznaczono zero zasobów na rodki lecznicze?

Kiedy Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego wyda zalecenia dotyczce wzmocnienia zdrowia i zbudowania kompetentnego ukadu odpornociowego (populacji, dopisek tumacza)? Obiecano w czerwcu, e zalecenia dotyczce wzmocnienia ukadu odpornociowego nadejd jesieni, ale nie powiedziano nic poza umyciem rk, zachowaniem dystansu i pozostaniem w domu. adnych porad dietetycznych, adnych porad dotyczcych czynnoci i naturalnych preparatów, które s uznane za skuteczne we wzmacnianiu ukadu odpornociowego. Nic o tym, jak wane jest agodzenie stanu zapalnego, naprawianie zespoów metabolicznych i tak dalej. Dystrybucja bezpatnej witaminy C, witaminy D i cynku byaby niezwykle wanym wysikiem podjtym na rzecz zdrowia publicznego, poniewa wicej bada naukowych wykazao, e te rodki maj silne dziaanie przeciwwirusowe i kosztuj uamek tego, co eksperymentalna szczepionka od przemysu farmaceutycznego.

 • Niedobór witaminy D oznacza zwikszone ryzyko wystpienia wielu chorób. Teraz hiszpaskie badanie pokazuje, e znaczna wikszo z 19 pacjentów, którzy byli w szpitalu, miaa po prostu niedobór wanej witaminy. A 82,2% nie miao odpowiedniego poziomu witaminy D we krwi, a mczyni mieli jeszcze niszy poziom ni kobiety. róda: badanie hiszpaskie: niedobór witaminy D u 80 procent z 19 pacjentów w szpitalu

 • Nowe fiasko wiskiej grypy?

A moe widzimy nowszczepionk przeciwko wiskiej grypie” ze zmarnowanymi pienidzmi i jeszcze gorszymi skutkami w postaci chorych ludzi? To wanie panowie Johan Carlson i Anders Tegnell, obecnie pastwowy epidemiolog Szwecji, zdecydowali o tym zakupie, a take o masowych szczepieniach. Kosztowao to nas, szwedzkich podatników, 1,6 miliarda cakowicie niepotrzebnie wydanych na nieszkodliw infekcj, a setki pacjentów dostay narkolepsj z ruin ycia z powodu tej szczepionki. Czy ci panowie musieli wzi na siebie odpowiedzialno za niewtpliw porak? Nie, obaj awansowali.

Jednak Szwedzi nauczyli si czego z przeraajcego przykadu histerii zwizanej ze szczepieniami przeciwko wiskiej grypie, w której wadze rzdowe i suba zdrowia prowadzili gorczkowy pocig za wszystkimi ludmi, którzy nie chcieli si szczepi, lub tymi, którzy wyraali si krytycznie w prasie. Okazao si jednak, e by to sabo uzasadniony bbel informacyjny wygenerowany za porednictwem WHO przez przemys farmaceutyczny i dopiero na konferencji prasowej 29 marca 2011 roku Agencja Produktów Medycznych ostatecznie przyznaa si do bdu i niepowodzenia masowych szczepie przeciwko wiskiej grypie.

Ale my, podatnicy, pokrylimy koszty. I jednoczenie szwedzkie wadze kupiy równie szczepionki zawierajce rt jako rodek konserwujcy, pomimo wczeniejszej decyzji, e ta substancja moe nie by obecna w szczepionkach.

Szwedzkie masowe szczepienia przeciwko wiskiej grypie byy skandalem i historyczn katastrof medyczn” - Lars Olof Kallings, byy szef Szwedzkiego Instytutu Kontroli Chorób Zakanych i epidemiolog o midzynarodowej renomie.

Teraz znowu bdzie wzniecana wcieko z powodu tej fantastycznej nowej „szczepionki”, która bdzie rozwizaniem problemu zamknicia spoeczestwa, które zadysponowano. Co przecie nie zagraa yciu tak bardzo, e przeycie wynosi 99, x procent, a w 2020 roku nie bdzie znacznie wicej zgonów ni w poprzednich dziesiciu latach - jeli wykluczy 2800 starszych osób, które zmary, poniewa otrzymay tylko rodki przeciwbólowe (i inhibitory ukadu oddechowego), takie jak morfina. IVA (rejestr Oddziaów Intensywnej Terapii) poda dokadnie, e czas opieki nad pacjentami z zakrzepic yjc na IVA skróci si prawie o poow w porównaniu z t wiosn, ze wzgldu na stosowanie leków zapobiegajcych zakrzepom.

Ale wszystko sprowadza si do tej samej zupy: - jakie masz gwarancje, e nowa szczepionka, któr chwalisz dla WSZYSTKICH w Szwecji, usunie t infekcj Covid?

My, obywatele Szwecji, mamy prawo do uzyskania uczciwych odpowiedzi na te pytania - a ja udziel dalszych odpowiedzi.


 • Genoccine to waciwy termin

 

 

 

Wreszcie, nie jest to szczepionka w prawdziwym sensie, wic oszukuje si ludzi, uywajc tego terminu. Nie ma podobiestw do tradycyjnych szczepionek, lecz do silnie zabijajcych patogenów. Ta nowo to genetycznie zmodyfikowany eksperyment oparty na nanotechnologii z wieloma produktami - a prawidowa nazwa to „Genoccin” (przypis tumacza: Jest to sowo stworzone przez autork i majce dawa negatywne skojarzenia dotyczce szczepionki opartej na modyfikacji genetycznej).

Genoccin to dokadniejsza nazwa dla nowego, zmodyfikowanego genetycznie, opartego na nanotechnologii roztworu do iniekcji przeznaczonego dla zwalczania SARS-Cov-19.

Z niecierpliwoci czekam odpowied ze strony rzdu tak szybko, jak to moliwe, poniewa teraz wszdzie rozpowszechnia si, jak fantastycznie dobra jest ta eksperymentalna szczepionka RNA - wic dajcie nam, szwedzkim obywatelom, którzy finansuj cay ten eksperyment IV fazy eksperymentu na czowieku, podstaw decyzji. Na przykad to, co dokadnie powiedzia Johan Carlson w Läkartidningen: 600 000 osób jest pierwszymi w kolejce, aby otrzyma szczepionk na koron.

 1. W subie zdrowia i ludzkoci

 2. Dr Sanna Ehdin, autorka publikacji immunologicznych i wykadowca

Dodatek: Otrzymaam tylko nastpujc krótk odpowied od „Suby reagowania na temat COVID-19” w Agencji Zdrowia Publicznego: „W Szwecji nie ma jeszcze zatwierdzonej szczepionki, dlatego nie mona jeszcze odpowiedzie na szczegóy dotyczce szczepienia, po prostu nie ma jeszcze wystarczajcej wiedzy.” Ale zdecydowano si je kupi i reklamuje si ju w czasopimie medycznym, wic kto musi by by odpowiedzialny za swoje dziaania i uzasadnia swoje bardzo kosztowne decyzje i dziaania.

Referencje

 • Byy dyrektor generalny Pfizera apeluje o zaprzestanie w UE bada szczepionek COVID-19 nad niepodnoci i innymi problemami zdrowotnymi.

 • Zapytaj ekspertów - owiadczenie lekarzy i naukowców z caego wiata na temat szczepie koronowych.

 • Prof. Sucharit Bhakdi - wysokie ryzyko zwizane z nadchodzc szczepionk RNA-corona (ang.)

 • wiska grypa - skandal i medyczna, historyczna katastrofa Szwedzkie Towarzystwo Stomatologiczne o tym, o czym profesor Lars Olof Kallings, byy dyrektor Szwedzkiego Instytutu Kontroli Chorób Zakanych, pisze w swoich wspomnieniach, np.: „- Od pocztku silnie reagowaem na to, co si stao, np. to, e nieskomplikowana szczepionka bya tak kosztowna i przeciwko propagandzie zastraszania, ale wahaem si przed publicznym wystpieniem. Jako nie chciaem wyglda na niestabilnego starca, który wystpi przeciw swoim modszym kolegom i nastpcom. Zapewne silna presja w caym spoeczestwie do przekonania jak najwikszej liczby osób do szczepie równie przyczynia si do moich zachowa. Podejrzewane byy wszelkie formy krytyki i wszelka krytyka bya tematem tabu”. Czy rozpoznajemy tu co podobnego?

 • Epidemiolog: Wydaje si, e wszyscy stracili orientacj z profesorem Larsem Olofem Kallingsem, uznanym na caym wiecie epidemiologiem, o szwedzkich masowych szczepieniach przeciwko wiskiej grypie, zjadliwej krytyce szczepie, ich niszczycielskich skutkach - oraz o osobach odpowiedzialnych.

 • Przegldajce artykuy dziennikarza Inger Atterstam na temat dziaa przemysu farmaceutycznego i silnych powiza z poszczególnymi lekarzami s bardzo pouczajce, zobacz odnonik tutaj.

 • Kim Varming, gówny lekarz, immunolog kliniczny w Aalborg University Hospital, opowiada o sytuacji wokó Covid-19\

Zmieniony ( 22.12.2020. )
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.