Zakaz ogrzewania drewnem [np. Kraków] jest ABSURDEM z punktu widzenia fizyki, energetyki, ekologii, konkurencyjności.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KOMINKI I PIECE

OFICJALNE STANOWISKO W SPRAWIE ZAKAZÓW
PALENIA DREWNEM W KRAKOWIE

W związku z sytuacją, o której w ostatnich dniach poinformowała Gazeta Krakowska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” postanowiła wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Sytuacja Pani Małgorzaty Zegarek i jej uzasadniona niezgoda na przyjęcie mandatu za palenie drewnem w urządzeniu grzewczym spowodowała, że warto znów pochylić się nad ustaleniami małopolskiego Programu Ochrony Powietrza i uchwałom antysmogowym przyjętym w mieście Kraków. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” już wcześniej wielokrotnie zaskarżało POP, by przeciwdziałać takim skutkom przyjętych zapisów, zabraniających palić drewnem, które jest odnawialnym źródłem energii. Efekty zakazów odczuwa społeczeństwo, którego niepodważalnym prawem jest zabezpieczenie energetyczne swoich rodzin. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece” stale alarmuje o błędach w ustawach antysmogowych i ma nadzieje, że sytuacja z Krakowa zmusi władze do przyjęcia poprawek, które pozwolą ogrzewać nasze domy, dzięki użyciu najtańszego, najłatwiej dostępnego i krajowego OZE – drewna kawałkowego. Obserwujemy wciąż silny wpływ lobbystów, którzy chcą zdyskredytować biomasę drzewną na rzecz innych źródeł OZE. Cenę za to płacą zwykli obywatele jak Pani Małgorzata Zegarek z Krakowa.

Co istotne, przepisy zakazujące eksploatacji kominków, jako mieszkaniowych urządzeń grzewczych, opalanych stałymi biopaliwami z przetworzonej biomasy drzewnej naruszają Konstytucję RP i Kodeks Cywilny w zakresie przepisów o ochronie prawa własności, Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i wreszcie Ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Pragniemy podkreślić, że drewno to polskie, ekologiczne, odnawialne źródło energii i naturalny magazyn energii słonecznej. To biopaliwo stałe niekopalne (w przeciwieństwie do węgla i gazu) zalecane do powszechnego stosowania w Unii Europejskiej dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. Drewno kawałkowe, zrębki, pellet, brykiet to produkty biomasy drzewnej, które zgodnie z art. 2 pkt. 3 i 7a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej jako ustawa o OZE są zaliczane do odnawialnych źródeł energii.

Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania. Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na poziom zalesienia w Polsce, a wręcz przeciwnie: stymuluje rozwój gospodarki przez zalesianie niezagospodarowanych gruntów i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne są w głównej mierze produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pełnowartościowego wykorzystywanego w przemyśle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. Lokalne wykorzystywanie drewna przekłada się na minimalny ślad węglowy wynikający z transportu i przygotowania do wykorzystania jako stałego biopaliwa. Drewno z polskich lasów, jako uboczny produkt gospodarki leśnej, jest powszechnie dostępne i niedrogie. W przypadku ogrzewania drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla, ile wchłonęło ono podczas swojego wzrostu, czego rezultatem jest zerowy bilans emisji CO2. Jest to zgodne z polityką UE, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Nasze Stowarzyszenie stanowczo sprzeciwia się wszelkim zakazom i ograniczeniom ogrzewania drewnem, zwłaszcza w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do stosowania biomasy, spełniających wymogi ekoprojektu. Przepisy ustawy o OZE oraz ustawodawstwo i praktyka europejska są w kwestii drewna jednoznaczne. Przykładem mogą być, chociażby Włochy, Szwajcaria, Austria, Francja, Niemcy czy znane z rygorystycznego podejścia do ekologii kraje skandynawskie, gdzie ogrzewanie drewnem jest czymś normalnym i niebudzącym zastrzeżeń. Zakazy używania drewna jako paliwa w naszej strefie klimatycznej, co jest często przemilczane, powodują zwiększenie zużycia gazu, który jest paliwem kopalnym, drogim i w większości pochodzącym z importu, co zmniejsza nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Uchwały antysmogowe i Programy Ochrony Powietrza, jakkolwiek z założenia słuszne i potrzebne, jednak ze względu na silny wpływ lobbystów, prowadzą do wypaczenia swojego głównego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza. Znane nam uchwały antysmogowe w większości przypadków obarczone są rażącymi błędami w kontekście ekologii, walki ze smogiem, promowania OZE oraz logiki i sensowności wprowadzanych regulacji.

Emerytka z krakowskich Bielan, Małgorzata Zegarek, nie przyjęła mandatu za palenie drewnem w kominku. Miasto odmówiło jej podłączenia do sieci ciepłowniczej, a założenie systemu ogrzewania gazem jest poza jej możliwościami finansowymi. Kominek na drewno był jedynym źródłem ogrzewania. Teraz w sądzie walczy, by nie ponieść konsekwencji swojej decyzji. Liczymy na korzystny dla Niej wyrok w tej sprawie. Może on pomóc innym ludziom, w podobnej sytuacji, dla których kominek jest jedynym źródłem ciepła.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie “Kominki i Piece” jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanymi z branżą kominkową i zduńską.

W imieniu Zarządu i Członków

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”

Piotr Batura

Prezes