USA: Czynnik G – to inaczej inteligencja, względnie zdolności poznawcze

Czynnik G – to inaczej inteligencja, względnie zdolności poznawcze (kognitywne).

W domenie psychologii testowanie ludzkiej inteligencji należy do najbardziej wiarygodnych narzędzi, służących do przewidywania przyszłości – stanowi swoiste ukoronowanie tej dziedziny nauki. Jeśli koncept IQ jest niepoprawny, wszystkie inne twierdzenia w psychologii też są niepoprawne.

– Steve Stewart-Williams (link)

Inteligencja wywiera potężny i rozległy wpływ na stratyfikację społeczną, względnie podziały klasowe. Jej efektów nie da się wytłumaczyć wykształceniem rodziców czy warunkami ekonomicznymi, w których chowały się dzieci. Wbrew obiegowej opinii, oddziaływanie szeroko rozumianego “środowiska” na nasze wyniki w nauce i późniejszy poziom zamożności jest stosunkowo słabe.

– Gary N. Marks (cytat, link)
– Michael O‘Connell & Gary N. Marks (cytat, link)

Spośród blisko 70 faktorów uśredniony iloraz inteligencji danej nacji jest najlepszym wyznacznikiem rozwoju ekonomicznego w skali globalnej. Wzrost IQ populacji o 1 punkt koreluje z 7.8 proc. przyrostem wskaźnika produktu krajowego brutto. – George Francis & Emil O.W. Kirkegaard (cytat, link)

Oceniając rzecz z perspektywy indywidualnej, prawdopodobnie nie ma drugiej zmiennej, która w sposób tak konsekwentny wykazywałaby związek z przestępczością oraz innymi formami zachowań antyspołecznych jak inteligencja. – Kevin M. Beaver & Joseph A. Schwartz (cytat, link)

Bardziej biologiczne cechy takie jak kolor skóry (odsetek czarnych) wygenerowały najsilniejszą korelację z brutalną przestępczością, podczas gdy wskaźnik dochodu, tj. zmienna socjoekonomiczna – najsłabszą. – Donald I. Templer & J. Philippe Rushton (tabela, link)

Czynnik G to inaczej inteligencja, względnie zdolności poznawcze (kognitywne).

W amerykańskich realiach pomiary robione na ogromnych, reprezentatywnych próbach niezmiennie od dekad wykazują, że  przeciętna rozbieżność w ilorazie inteligencji między rasą czarną i białą przyjmuje wartość d Cohena ≈ 1.00, co przekłada się na ~15 punktów IQ różnicy, a zatem 1 odchylenie standardowe w rozkładzie empirycznym wyników testów, natomiast średnia rozbieżność między subsaharyjską Afryką a Europą i Ameryką Północną sięga niemal 30 punktów. Konsensus w tej kwestii jest ugruntowany i nie podlega dyskusji, zobacz: Warne (tabela, cytaty, artykuł), Jensen & Reynolds (tabela, artykuł), Rushton (tabele, książka), Roth et al. (tabela, metaanaliza), Weiss et al. (cytat, artykuł), Hunt (książka), Frisby & Beaujean (cytat, artykuł), Hu et al. (tabela, artykuł), Lasker et al. (cytat, artykuł) czy Fuerst et al. (cytat, artykuł). Optymistyczne rokowania części badaczy odnośnie stopniowego zanikania międzyrasowych dysproporcji w inteligencji (łączone z “Efektem Flynna”) zawsze były przedwczesne i nieuzasadnione, patrz Rushton & Jensen (cytat, artykuł), Williams (cytat, artykuł), Platt et al. (cytaty, artykuł) czy Nijenhuis & Flier (cytat, metaanaliza). W ocenie laika 15-punktowa przewaga z korzyścią dla białych wydawać się może trywialna, jednak statystyczne i przede wszystkim praktyczne konsekwencje istnienia rzeczonej asymetrii są w makroskali Stanów Zjednoczonych kolosalne.

(źródło, diagram 10.1)

Znając wartości procentowe konkretnych przedziałów (link), załączona wyżej grafika informuje nas, że

 • raptem ~16% amerykańskich Murzynów ma IQ > 100 (dla białych odsetek ten wynosi średnią ~50%);
 • raptem ~3% amerykańskich Murzynów ma IQ > 115 (biali ~16%);
 • ~65% amerykańskich Murzynów ma IQ < 90 (biali ~25%);
 • ~35% amerykańskich Murzynów ma IQ < 80 (biali ~10%), co oznacza, że nie przebrnęliby nawet przez sito rekrutacyjne do armii, ponieważ stwarzaliby zagrożenie dla siebie i innych;
 • ~16% amerykańskich Murzynów ma IQ < 70, co sugeruje intelektualne upośledzenie (biali ~3%);

Test inteligencji zaprojektowany przez Davida Wechslera (link, tabela 3) pokazuje z kolei, że

 • 3.6% białych i 18% czarnych ma IQ < 75 (stosunek ~5:1);
 • 21.9% białych i 59.4% czarnych ma IQ < 90 (stosunek ~2:1);
 • 53.8% białych i 15.7% czarnych ma IQ > 100 (stosunek ~1:3);
 • 27.9% białych i 3.8% czarnych ma IQ > 110 (stosunek ~1:7);
 • 5.4% białych i 0.2% czarnych ma IQ > 125 (stosunek ~1:27);

Dla krańcowo prawej strony ogona rozkładu sytuacja wygląda następująco (skalkulowane na podstawie tabeli 4.3, link):

 • IQ > 120: biali 11.14%, czarni 1.10%, stosunek ~1:10 (Azjaci 17.67%);
 • IQ > 125: biali 5.68%, czarni 0.40%, stosunek ~1:14 (Azjaci 10.36%);
 • IQ > 130: biali 2.59%, czarni 0.13%, stosunek ~1:20 (Azjaci 5.54%);
 • IQ > 135: biali 1.05%, czarni 0.04%, stosunek ~1:26 (Azjaci 2.70%);
 • IQ > 140: biali 0.38%, czarni 0.01%, stosunek ~1:38 (Azjaci 1.19%);
 • IQ > 145: biali 0.12%, czarni 0.00% (Azjaci 0.47%);
 • IQ > 150: biali 0.03%, czarni 0.00% (Azjaci 0.17%);

Dlaczego te liczby są ważne? Bo spośród wszystkich powszechnie akceptowanych i dających się skwantyfikować zmiennych to właśnie IQ oferuje największy potencjał prognostyczny w takich kluczowych dziedzinach życia i dla tak istotnych zjawisk jak poziom świadomości zdrowotnej, skłonność do antyspołecznych zachowań, przebieg edukacji, sukcesy w nauce, osiągnięcia zawodowe, talenty przywódcze oraz umiejętność akumulowania majątku w okresie dorosłym (szerzej na ten temat do poczytania tutaj). W rezultacie dodanie komponentu w postaci pomiarów inteligencji do rutynowego zestawu zmiennych kontrolnych sprawia, że wiele najbardziej rażących nierówności socjoekonomicznych między przedstawicielami rasy białej i czarnej w USA ulega drastycznej redukcji lub kompletnie zanika. Krótko mówiąc, wmiksowanie IQ do regresji przekreśla szanse na postawienie kategorycznej tezy o “systemowym rasizmie” jako rzekomej przyczynie dominacji białych nad Murzynami. Jest to główna, aczkolwiek rzadko werbalizowana przesłanka, która kieruje postępowaniem lewoskrętnych intelektualistów, gdy ci ignorują czynnik G w swoich pracach albo wręcz zaprzeczają jego doniosłej roli w rozwoju danej subpopulacji. Ich oficjalna argumentacja jest oczywiście taka, że segregowanie ludzi wedle kryteriów inteligencji nosi znamiona (pseudo)naukowego rasizmu i oni z racji swego “oświecenia” nie zamierzają brać udziału w tym haniebnym procederze.

WYBRANE PRZYKŁADY ODDZIAŁYWANIA IQ NA KONKLUZJE BADAŃ
(znacznie więcej obserwacji tu)

 • skorygowanie modelu o inteligencję całkowicie niweluje dysproporcje w dochodach między czarnymi i białymi w Ameryce: Farkas & Vicknair (cytat+tabela, artykuł), Kagawa (artykuł);
 • dopasowanie modelu o inteligencję odwraca (ze szkodą dla białych) związek na linii rasa-dyskryminacja przy zatrudnieniu w tym sensie, że biali mężczyźni, znajdujący się na identycznym szczeblu IQ co czarni, doświadczają relatywnie gorszego traktowania na rynku pracy: Nyborg & Jensen (artykuł);
 • po skorygowaniu modelu o inteligencję (szacowaną przy wykorzystaniu ogólnego testu klasyfikacyjnego armii/AGCT) rozziew w tygodniowych i rocznych zarobkach między czarnymi i białymi mieszkańcami stanów południowych w latach czterdziestych XX wieku kurczy się w zależności od sposobu wprowadzania brakujących statystyk o odpowiednio 72-76% i 78-97%: Carruthers & Wanamaker (cytaty+tabela, artykuł);
 • po skorygowaniu modelu o inteligencję (mierzoną za pomocą baterii testów kwalifikacyjnych sił zbrojnych typu ASVAB lub AFQT) czarni mężczyźni notują wyższe wskaźniki zdawalności egzaminów uniwersyteckich i częściej dostają dyplomy ukończenia studiów niż ich biali rówieśnicy: Herrnstein & Murray (cytat, rozdział), Cameron & Heckman (cytat, artykuł);
 • dodanie parametru IQ do finalnego modelu wydłuża czas edukacji czarnoskórych kobiet i mężczyzn w stosunku do “ilości” edukacji, którą otrzymują biali: Lang & Manove (cytat+wykresy, artykuł);
 • uwzględnienie inteligencji w modelu likwiduje wszelkie rasowe różnice w międzypokoleniowej, ekonomicznej, wertykalnej mobilności społecznej: Mazumder (cytat+wykres, raport), Acs (cytaty, raport), Mazumder (cytat+wykresy, artykuł);
 • skorygowanie modelu o inteligencję eliminuje różnice w długości zasądzanych wyroków: Simon (tabela+cytat, artykuł);
 • wkalkulowanie inteligencji do modelu zmniejsza niemal do zera przepaść między czarnymi i białymi, jeśli chodzi o względne ryzyko aresztowania i uwięzienia: Beaver et al. (artykuł), Beaver et al. (artykuł);
 • skontrolowanie modelu o inteligencję oraz impulsywność powoduje, że kolor skóry recydywisty przestaje korelować z prawdopodobieństwem jego ponownego aresztowania: Schwartz & Beaver (tabela, artykuł);
 • korekta o inteligencję i agresywne predyspozycje skazańców ujawnia, że uprzedzenia rasowe przy zasądzaniu wyroków śmierci są artefaktem statystycznym, powstałym na drodze niepełnej kalibracji bazowego modelu: Heilbrun et al. (cytat, artykuł);

(cytat z Wikipedii, zarchiwizowany 9 lipca 2022)

Negowanie mocy predykcyjnej IQ w generowaniu i podtrzymywaniu różnic międzygrupowych prowadzi do czegoś na wzór zbiorowej paranoi, czyli kolektywnego przeświadczenia, iż oto tajemnicze, wrogie siły działają za naszymi plecami i mimo nieustających prób rugowania z przestrzeni społecznej wszelkich przejawów dyskryminacji oraz uprzedzeń rasowych, ciągle utrwalają nierówności na polu edukacji lub w dostępie do dobrze płatnych zawodów.

Jest to później idealny grunt dla rozrostu wielopokoleniowych frustracji, podejrzeń i nienawiści, co w połączeniu z masowymi transferami ograniczonych środków publicznych na chybione bądź nieefektywne programy pomocowe tylko pogłębia poczucie zniweczonych nadziei. Miliony dolarów rocznie wydawane są na wydumane interwencje czy realizowanie mrzonek o “podnoszeniu wyników w nauce”. Niestety, na skutek rasowych implikacji badań dotyczących wpływu IQ i obaw, że w razie poruszenia tego tematu spadnie na nich środowiskowy ostracyzm, amerykańscy decydenci dalej będą udawać, że głaz ten można wtoczyć na szczyt.

Ludzki mózg rośnie, a ludzie głupieją. IQ maleje o 7 pkt na pokolenie.

Zaskakujące odkrycie naukowe – Ludzki mózg rośnie, a ludzie głupieją

autor: admin (2024-04-01 zmianynaziemi.pl/ludzki-mozg-rosnie-ludzie-glupieja

W ciągu ostatnich dziesięcioleci naukowcy obserwują fascynujące zjawisko – średnia objętość ludzkiego mózgu systematycznie się powiększa. Badania przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis wyraźnie to potwierdzają. Analiza obrazów rezonansu magnetycznego mózgu ponad 5 tysięcy osób urodzonych między 1930 a 1970 rokiem wykazała, że objętość ta wzrosła o imponujące 6,6 procent. 

Okazuje się, że nie tylko całkowita wielkość mózgu ulega zmianie – naukowcy zaobserwowali również zwiększenie się poszczególnych jego obszarów. Istota biała powiększyła się o 8 procent, a istota szara aż o 15 procent. Skąd bierze się ten “przerost” mózgu u młodszych pokoleń?

Zdaniem ekspertów, większa objętość mózgu przekłada się na zwiększoną “rezerwę poznawczą”, która może chronić przed związanymi z wiekiem problemami, takimi jak pogorszenie pamięci, uwagi czy szybkości reakcji. Jak podkreślają naukowcy, “większa struktura mózgu oznacza większą rezerwę mózgową i może łagodzić skutki chorób związanych z wiekiem, takich jak choroba Alzheimera i powiązane z nią demencje w starszym wieku”.

To z pewnością dobra wiadomość, biorąc pod uwagę starzejące się społeczeństwa i rosnącą liczbę przypadków otępienia. Czy oznacza to jednak, że młodsze pokolenia są bardziej inteligentne od swoich rodziców i dziadków? Okazuje się, że niekoniecznie.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Ulster wskazują, że pomimo zwiększenia objętości mózgu, IQ w ciągu ostatnich dziesięcioleci systematycznie spada. Według norweskich ekspertów Brenta Bratsberga i Ole Rogeberga, inteligencja badanych osób malała średnio o 7 punktów na pokolenie w latach 1970-2009.

Jak to możliwe, że mózg rośnie, a jednocześnie stajemy się mniej inteligentni?

Naukowcy tłumaczą, że sama wielkość mózgu nie jest jednoznacznym wskaźnikiem poziomu inteligencji. Na nią wpływa wiele czynników, takich jak efektywność połączeń między neuronami, stopień mielinizacji aksonów czy złożoność strukturalna poszczególnych obszarów.

Ponadto, choć współczesne pokolenia mają fizycznie większe mózgi, to być może ich potencjał poznawczy nie jest w pełni wykorzystywany. Zmiana stylu życia, wzrost narażenia na zanieczyszczenia środowiska, a także coraz większe uzależnienie od technologii mogą mieć negatywny wpływ na rozwój intelektualny.

Wygląda zatem na to, że choć nasze mózgi rosną, to nie przekłada się to wprost na wzrost inteligencji. Być może kluczem jest znalezienie sposobów, by w pełni wykorzystać ten zwiększony potencjał mózgowy i stać się jeszcze mądrzejszymi niż poprzednie pokolenia.

========================

Por.:

Porównanie IQ dla różnych ras.

To nie kryzys – to rezultat. Spada IQ Amerykanów. Oj tam, oj tam…

Blokery dojrzewania podawane dzieciom znacznie zwiększają ryzyko obniżenia ich IQ

Blokery dojrzewania podawane dzieciom, które twierdzą, że urodziły się w niewłaściwym ciele i chcą „zmienić płeć”, mogą obniżyć ich IQ

 • W zeszłym roku NHS England zaprzestała rutynowego przepisywania tych leków

Silne leki blokujące dojrzewanie płciowe podawane setkom młodych ludzi, którzy nie mają pewności co do swojej płci , znacznie zwiększają ryzyko obniżenia ich ilorazu inteligencji, ostrzega czołowy ekspert naukowy.

W alarmującym badaniu Sallie Baxendale, profesor neuropsychologii klinicznej w University College London , wezwała do „pilnych” badań nad wpływem narkotyków na funkcje mózgu dzieci.

NHS England zaprzestała rutynowego przepisywania leków hamujących zmiany w organizmie występujące w okresie dojrzewania w zeszłym roku po tym, jak potępiająca recenzja wykazała, że leczenie może zakłócić proces dojrzewania mózgu. 

Jednak prywatne kliniki równości płci w Wielkiej Brytanii nadal podają środki hamujące dojrzewanie osobom poniżej 16 roku życia, a aktywiści transpłciowi twierdzą, że leki te są bezpieczne.

Teraz profesor Baxendale przedstawił dowody na „szkodliwy wpływ” kontrowersyjnych narkotyków na poziom IQ młodych ludzi. 

https://i.dailymail.co.uk/1s/2024/01/14/01/79982297-12960869-image-a-67_1705196929978.jpg

Sallie Baxendale, profesor neuropsychologii klinicznej na University College London, wezwała do „pilnych” badań nad wpływem narkotyków na funkcje mózgu dzieci

https://i.dailymail.co.uk/1s/2024/01/14/01/79982317-12960869-Powerful_puberty_blocker_drugs_given_to_hundreds_of_young_people-a-190_1705197238331.jpg

Silne leki blokujące dojrzewanie podawane setkom młodych ludzi, którzy nie są zdezorientowani co do swojej płci, znacząco mogą obniżyć ich iloraz inteligencji 

Badanie, w którym wzięło udział 25 dziewcząt leczonych lekami blokującymi dojrzewanie, wykazało, że ich IQ spadło średnio o siedem punktów. 

Profesor Baxendale powiedział, że jeden pacjent doświadczył „znaczącej utraty” 15 lub więcej punktów. Wszystkie dziewczęta cierpiały na „przedwczesne dojrzewanie”, które spowodowało wczesny początek dorosłości.

„Młodzi ludzie i ich rodziny nie są w stanie wyrazić prawdziwie świadomej zgody na takie leczenie, ponieważ lekarze nie mogą im powiedzieć, jaki będzie długoterminowy wpływ na ich rozwój poznawczy” – stwierdził profesor Baxendale.

Stephanie Davies-Arai z Transgender Trend, która prowadziła kampanię przeciwko przepisywaniu młodym ludziom leków blokujących dojrzewanie, powiedziała: „Nigdy nie przeprowadzono odpowiednich, długoterminowych badań potwierdzających ich bezpieczeństwo. 

To mit, że leki blokujące działają „odwracalnie”, jeśli zostaną podane w okresie naturalnego dojrzewania. Zapobiegają krytycznemu okresowi wzrostu i rozwoju poznawczego.

pon., 15 sty 2024 o 12:22 md <dakowy@o2.pl> napisał(a):

To poproszę po polsku..

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12960869/Puberty-blockers-given-children-say-born-wrong-body-want-change-gender-lower-IQs.html

Tabela IQ dla krajów. Nie dla narodów ! Debil, Imbecyl, Idiota?

IQ

Tabela IQ dla krajów. Nie dla narodów !

Wg.: country-rankings/average-iq . Usunąłem dla przejrzystości małe kraje. Widać to po „starych” numerach. Niestety idiotyzm polit-poprawności uniemożliwił analizę wg. narodów. Inwazja nachodźców zupełnie wymieszała w UE.

====================

Dla jasności, oto definicja pojęć debil, imbecylidiota w Europie:

1) Debil – człowiek o IQ w przedziale 55—69, upośledzony umysłowo w stopniu lekkim, osiągający poziom umysłowy dwunastolatka.
2) Imbecyl – człowiek o IQ w przedziale 35—54, upośledzony umysłowo w stopniu średnim, osiągający poziom umysłowy dziewięciolatka.
3) Idiota – człowiek o IQ mieszczącym się w przedziale 0—35, upośledzony umysłowo w stopniu ciężkim, osiągający poziom umysłowy sześciolatka.
Dla porównania — średnie IQ dorosłego człowieka w Europie wynosi 100.

[to wg debil-imbecyl-idiota-co-znacza ]

Jak autor liczył „Noble” – nie spradzqał≥em. Ale wyniki zabawne..

#CountryAverage IQEducationLiteracyNobel Prizes
1Japan106.4899%29
2Taiwan106.4796.1%4
3Singapore105.8974.5%96.77%
4Hong Kong105.3793.5%1
5People’s China104.196.36%8
6South Korea102.3597.97%
7Belarus101.699.72%2
8Finland101.2100%5
9Liechtenstein101.07100%
10Germany100.7499%111
11Netherlands100.7473%99%22
12Estonia100.7285.8%99.82%
13Luxembourg99.87100%2
14Macau99.82
15Cambodia99.7578.35%
16Canada99.5299%28
17Australia99.2480.1%99%12
18Hungary99.2480%99.38%13
19Switzerland99.2499%27
20United Kingdom99.1279.9%99%137
21North Korea98.82100%
22Slovenia98.699.71%1
23New Zealand98.5775.1%99%3
24Austria98.3898%22
25Iceland98.2674.1%99%1
26Denmark97.8379.3%99%13
27Belgium97.4999%11
28United States of America97.4390.9%99%400
29Norway97.13100%13
30Sweden9799%32
31France96.6999%71
32Poland96.3587.8%99.79%19?
33Slovakia96.3299.6%
34Russia96.2999.72%
35Lithuania95.8989.9%99.82%3
36Croatia95.7599.27%2
37Andorra95.2100%
38Ireland95.1399%11
39Czechia94.9299%6
40Latvia94.7999.89%1
41Italy94.2352.5%99.02%21
44Spain93.953.3%98.11%8
46Cyprus93.3974.5%99.06%1
47Portugal92.7743.5%95.43%2
48Israel92.4397.1%13
50Malta91.2748.3%94.07%
51Myanmar91.1893.09%1
52Mongolia91.0345%98.37%
53Bulgaria90.9977.8%98.39%1
54Greece90.7765.3%95.29%2
55Suriname90.2995.54%
56Ukraine90.0799.76%6
57Moldova89.9899.24%
58Serbia89.698%
59Vietnam89.5394.51%1
60Iraq89.2879.72%1
61Uzbekistan89.01100%
62Kazakhstan88.8999.79%
63Thailand88.8793.98%
64Armenia88.8289.9%99.77%
65Bosnia and Herz.88.5469.1%98.49%2
66Costa Rica88.3440.9%97.65%1
67Bhutan87.9463.91%
68Chile87.8996.63%2
69Mexico87.7338.6%94.55%3
70Tajikistan87.7199.78%
71Uruguay87.5998.44%
73Malaysia87.5894.64%
74Bahamas86.9995.6%
75Romania86.8898.76%5
76Turkey86.895.69%2
77Argentina86.6398.09%5
78Sri Lanka86.6264.8%92.61%
79Mauritius86.5690.62%
80Turkmenistan85.8699.69%
81Montenegro85.7898.72%
82Trinidad and Tobago85.6398.97%1
83Azerbaijan84.8199.81%1
84Georgia84.599.76%
86Paraguay84.0442.4%95.54%
88Fiji83.9693.7%
91Cuba83.999.71%
92Bahrain83.668.7%95.72%
93Brazil83.3892.59%1
94Guyana83.2387.54%
95Colombia83.1353.2%94.58%2
96Venezuela82.9995.4%1
98Afghanistan82.1238.17%
99Haiti82.160.69%
100Dominicana82.0592.47%
101United Arab Emirates82.0592.99%
102Puerto Rico81.9993.33%
103Rep. Macedonia81.9168.3%97.84%
104Albania81.7597.55%
105Lebanon81.794.05%
106Philippines81.6496.62%1
107Peru81.4494.37%1
109Laos80.9979.87%
110Libya80.9291.39%
111Qatar80.7897.76%
112Jordan80.750.2%98.01%
114Iran80.0187.17%1
115Pakistan8056.44%2
116Grenada79.3496%
117Tunisia79.2281.05%1
118Kyrgyzstan79.0999.5%
119Panama7995.04%
120Chad78.8740.02%
121Sudan78.8758.6%
123Oman78.762.2%93.97%
124Kuwait78.6496.12%
126Indonesia78.4938.1%95.44%
127Papua New Guinea78.4963.43%
128Ecuador78.2643.4%94.52%
129Palestine77.6945.9%96.67%1
130Senegal77.3755.62%
131Comoros77.0778.14%
132Madagascar76.7964.66%
134Bolivia76.5359.2%95.14%
135Uganda76.4273.81%
136Saudi Arabia76.3662.3%94.84%
137Egypt76.3275.84%4
138India76.2472.23%12
139Algeria7679.61%2
140Kenya75.278.02%1
141Angola75.171.16%
142Jamaica75.0888.5%
143Tanzania74.9580.36%1
144Syria74.4186.3%
145Bangladesh74.3336.8%61.49%2
146Zimbabwe74.0186.87%
147Burkina Faso73.837.75%
149Mozambique72.558.84%
150Burundi72.0985.5%
151Niger70.8219.1%
153Rwanda69.9571.24%
154Benin69.7138.45%
156El Salvador69.6333.6%87.65%
157Botswana69.4588.22%
158Lesotho68.8779.36%
159South Africa68.8794.6%11
161Eritrea68.7773.85%
163Zambia68.4385.12%
164Ethiopia68.4249.03%1
166Cameroon67.7674.99%
167Nigeria67.7659.57%1
168Somalia67.6737.8%
169Morocco67.0371.71%1
170Namibia66.1990.82%
171Dominica66.0394%
173Democr. Rep. Congo64.9277.22%
175Gabon62.9783.24%
176Republic of the Congo62.9779.31%
177Yemen62.8669.96%1
179Central African Rep.62.5536.75%
180Honduras62.1688.42%
182Mali59.765.4%33.07%
183Mauritania59.7652.12%
184South Sudan58.6131.98%
185Ghana58.1676.58%1
186Ivory Coast58.1643.27%
187Guinea53.4830.47%
188Nicaragua52.6982.47%
189Gambia52.68
190Guatemala47.7279.07%2
191Liberia45.0747.6%2
192Sierra Leone45.0748.43%
193Nepal42.994242.99

=========================

Zainteresowało mnie, bo:

Matematyka w USA; to nie jest surrealistyczny żart. To komunistyczna REALNOŚĆ.

To nie kryzys – to rezultat. Spada IQ Amerykanów. Oj tam, oj tam…

Porównanie IQ dla różnych ras.

===========================

===============

Poprawka, o „obiektywizmie” :

Rosja ma 32.Tymczasem według Tabeli w 

Rosja nie ma żadnych nagród Nobla.”

Zaszufladkowano do kategorii O Świat | Otagowano

To nie kryzys – to rezultat. Spada IQ Amerykanów. Oj tam, oj tam…

To nie kryzys – to rezultat. Spada IQ Amerykanów. Oj tam, oj tam….

spada-iq-amerykanow

Wyniki tzw. testów na inteligencję wśród Amerykanów systematycznie rosły począwszy od 1932 roku, jednak w latach 2006-2018 doszło do odwrócenia tego trendu w prawie wszystkich kategoriach poznawczych.

Na łamach pisma „Intelligence” naukowcy z Northwestern University omówili wyniki najnowszego badania, z udziałem blisko 400 tys. Amerykanów, które wykazało, że od 2006 r. w społeczeństwie tym obserwuje się odwrócenie tzw. efektu Flynna. Efekt ten polega na wzroście ilorazu inteligencji obserwowanym od początku XX wieku w państwach zachodnich, o ok. 0,3-0,5 punktu rocznie, czyli ok. 3-5 punktów w ciągu dekady.

Spadek wyników testów na inteligencję nastąpił we wszystkich – poza jedną – badanych kategoriach. Gorsze wyniki Amerykanie osiągają w badaniach umiejętności rozumowania werbalnego (logika, słownictwo), rozumowania matrycowego (rozwiązywanie problemów wizualnych, analogie) oraz rozumowaniu obliczeniowym (matematycznym). Jedynie wyniki w kategorii „rozumowania przestrzennego” wzrosły między 2012 a 2018 rokiem.

Wszystkie te różnice występują niezależnie od wieku, wykształcenia i płci, choć największe były wśród osób w wieku od 18 do 22 lat oraz osób bez wykształcenia wyższego.

Pomimo spadku wyników autorka badań – dr Elizabeth Dworak – zastrzega, że nie chce, aby ludzie zinterpretowali je jako „Amerykanie stają się coraz mniej inteligentni”. [no, nie chce – i już… md]

„Takie wyniki nie oznaczają, że ich zdolności umysłowe są niższe lub wyższe; oznaczają jedynie różnice w wynikach testów – podkreśla badaczka. – Może być tak, że współczesne społeczeństwo gorzej radzi sobie z testami w ogóle lub z tym konkretnym typem testów”.

Chociaż badanie nie zajmowało się przyczynami spadku wyników IQ, to – jak wyjaśnia dr Dworak – niektóre dowody sugerują, że mogą być one spowodowane m.in. stale pogarszającą się dietą, zbyt dużą ekspozycją na media i zmianami w edukacji. Poza tym – zauważa – istnieje coś takiego jak efekt pułapu: ludzka inteligencja nie może rosnąć bez końca i w końcu musi osiągnąć plateau.[I tak mocno się od tego „pułapu” odbić?? MD]

Zdaniem autorki może być też tak, że zmieniający się system wartości wpływa na wyniki testów IQ. W dzisiejszych czasach przykłada się bowiem większą wagę do zdolności wizualno-przestrzennych, a mniejszą do różnych form rozumowania, co może znajdować odzwierciedlenie w badaniach ilorazu inteligencji.

„Np. w ostatnich dziesięcioleciach kładzie się większy nacisk na edukację metodą STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), a na rozumowanie abstrakcyjne poświęca się nieco mniej uwagi w szkołach” – mówi.

=======================

Zaszufladkowano do kategorii O Świat | Otagowano

Porównanie IQ dla różnych ras.

Porównanie IQ dla różnych ras.

 Przemysław Załuska

https://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30984&Itemid=53

21 milionów. Dwie drogi dla Polski www.21milionow.pl
Z rozdziału: Inteligencja, frakcja bystrych a integracja

[Warto kupić, ja umieszczam przecież ułomki.M. Dakowski]

Możemy w uproszczeniu wyróżnić cztery grupy krajów ze względu na strukturę rasową i przeciętny iloraz inteligencji: kraje Azji Wschodniej – ze średnim IQ około 105, kraje zamieszkane przez Europejczyków – o średniej bliskiej 100, kraje o przewadze ludności murzyńskiej – o IQ około 70 i cała reszta świata – o IQ na poziomie 85 punktów.

Dla Polski mediana wyników to 92, średnia arytmetyczna 96,5. Sam Lynn przyjmuje, uwzględniając także wyniki w edukacji (testy PISA), poziom 96,1. A teraz zastanówmy się, co naprawdę mówią te średnie: 85 czy 70 określające przeciętny poziom inteligencji całych wielkich części świata, licznych narodów. […]


Tabela 9. Wyniki badań inteligencji (IQ) w wybranych krajach
KrajLiczba
badań
Zakres
Min.-Maks.
Mediana/
średnia
Uwagi
Kraje Azji Wschodniej105,5
Chiny10101–113105,5
Hongkong9103–120106chińska enklawa
Japonia23100–113105
Korea4100–113106
Mongolia1100–100100
Singapur2103–114108,574% Chińczycy
Tajwan12100–110105chińska enklawa
Kraje ludności europejskiej98
Argentyna593–10296>80% Europejczycy
Australia593–10098
Austria298–10199,5
Belgia399–10399
Bośnia194–9494
Bułgaria291–9492,5
Chorwacja390–10499
Czechy396–10098
Dania297–9998
Estonia298–10099
Francja594–10298
Grecja588–9792
Hiszpania594–10297
Holandia499–107100
Irlandia1187–9793
Islandia1101–101101
Izrael889–9795
Kanada497–100100
Litwa390–9692
Niemcy1090–107999 testów 97–107
Polska590–10692Śr.arytm.96,6
Rumunia288–9491
Rosja296–9796,5
Serbia388–9889
Słowacja396–10098
Słowenia595–10396
St. Zjednoczone597–10098
Szwecja397–10499
Szwajcaria3101–104101
Ukraina195–9595
Węgry295–9896,5
Wielka Brytania2100–100100
Włochy876–103977 testów 90–103
Kraje Azji Południowo-Wschodniej87.5
Bangladesz181–8181
Filipiny286–9490
Indie1478–8882
Indonezja486–8787
Malezja285–9288,5
Pakistan482–8684
Tajlandia387–9188
Wietnam194–9494
Kraje Ameryki Łacińskiej84
Boliwia187–8787
Brazylia784–9289
Dominikana182–8282
Ekwador382–8988
Honduras181–8181
Kolumbia283–8483,5
Meksyk387–8888
Paragwaj184–8484
Portoryko283–8483,5
Wenezuela184–8484
Kraje arabskie, Bliskiego Wschodu84
Arabia Saudyjska278–8079
Egipt377–8381
Iran480–8983,5
Jemen281–8583
Jordania382–8684
Kuwejt286–8786,5
Libia378–8685
Maroko675–8584
Oman281–8784,5
Syria283–8383
Tunezja184–8484
Turcja484–9688,5
Z.E. A.183–8383
Kraje Czarnej Afryki70.5
Etiopia664–86695 testów 64–70
Gambia260–6462
Ghana562–7770
Jamajka360–716792% Murzyni
Kenia763–87746 testów 63–78
Kongo564–75734 testy 73–75
Kongo (Zair)962–82688 testów 62–74
Malawi160–6060
Nigeria1069–8771
Senegal267–7470,5
Sudan1264–8677,5
Tanzania360–7872
Zimbabwe271–7271,5
Mediana (średnia) dla regionów to mediana średnich krajowych
Źródło: Na podstawie Lynn R., Vanhanen R., Intelligence A Unifying Construct
for the Social Sciences
, s. 392-419.


       Porównajmy z sobą trzy kraje: państwo o 40-milionowej liczbie mieszkańców i przeciętnym IQ 100; państwo liczące 200 milionów ludzi o przeciętnym IQ 85 i trzeci kraj – z IQ 70 i też liczący 200 milionów mieszkańców. W pierwszym z nich osób ponadprzeciętnie utalentowanych, o IQ powyżej 130, będzie 900 tysięcy, w pięć razy ludniejszym drugim kraju będzie ich 270 tysięcy, a w tym trzecim będzie już tylko 6 tysięcy osób o IQ powyżej 130. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie: który z tych trzech krajów osiągnie najwyższy poziom rozwoju, stworzy najwięcej wynalazków, osiągnie najwyższy poziom technologiczny? I pytanie drugie: w którym z nich istnieje większe ryzyko, że pogrąży się w biedzie i chaosie? Te trzy kraje mogłyby być reprezentowane kolejno przez Polskę, Pakistan i Nigerię.

Od razu uściślijmy, że choć przytoczone wielkości są przybliżone, ich dokładność jest wystarczająca dla celów wywodu, oddając skalę różnic. Jeżeli już, to przytoczone obliczenia różnice raczej zaniżają na niekorzyść Polski. Gdyby wyrysować mapę ludności świata, uwzględniając tylko osoby o najwyższych poziomach zdolności, czyli potencjalnych kreatorów i wynalazców, to świat wyglądałby nagle zupełnie inaczej. Nasz kraj miałby na takiej mapie poczesne miejsce, tak jak większość krajów Europy czy Stany Zjednoczone, ale dominowałyby jednak Chiny, Japonia, Korea. Kraje pasa Azji Południowo-Wschodniej, kraje arabskie i państwa Ameryki Łacińskiej jawiłyby się o wiele mniejsze, niż ze względu na wielkość populacji wydają się dziś. Czarna Afryka praktycznie by zniknęła. Tak jak od czasów dekolonizacji znika pod względem gospodarczym.

Teoria frakcji bystrych (smart fraction theory) została zaproponowana anonimowo przez naukowca ukrywającego się pod pseudonimem La Griffe du Lion. Mówi ona, że to zasoby intelektualne, czyli grupa ludzi na wysokim poziomie zdolności do przyjmowania i przetwarzania wiedzy, stanowią prawdziwą bazę i zaplecze dla powodzenia kraju. Owa wąska grupa posiada zdolności do dobrego zarządzania, innowacyjności, możności opanowania wysokich technologii, ich obsługi i dalszego rozwoju. Pozornie nieduże różnice w średnim IQ narodów czy ras są w odniesieniu do ludzi wybitnie uzdolnionych bardzo istotne. Frakcja bystrych, w zależności od wybranego do jej zdefiniowania poziomu inteligencji, przy kilkunastu punktach różnicy w przeciętnej inteligencji między populacjami, może być proporcjonalnie kilkukrotnie lub nawet kilkunastokrotnie mniej lub bardziej liczna.

Inteligentni ludzie to cenny zasób, który można zmarnować lub źle wykorzystać, jeżeli kraj ma wadliwy system społeczny czy gospodarczy. Tyle że system zawsze można jeszcze zmienić, a manipulować przy ludzkiej inteligencji jest znacznie trudniej. Jeśli zabraknie rezerwuaru ludzi wybitnych, to nawet najlepszy system nie pomoże. Najlepsze schematy organizacyjne w firmie, najmądrzejsze rozwiązania ustrojowe w państwie, to przecież tylko szkielet, to forma, którą trzeba wypełnić treścią. Jaki schemat organizacyjny, jaki ustrój będzie poprawnie działać, gdy wypełnimy go idiotami lub choćby tylko ludźmi niezbyt lotnymi? Zbudujmy uniwersytet, kupmy najlepszy sprzęt laboratoryjny, nowoczesne wyposażenie audio-video i sprzęt komputerowy i zatrudnijmy wykładowców o przeciętnym poziomie inteligencji, a gmachy napełnijmy studentami o inteligencji i zdolnościach mającego trudności ucznia szkoły średniej. Sam sprzęt na Nagrodę Nobla nie zapracuje, a tak to właśnie może wyglądać obecnie w wielu krajach.

Zawodu i pozycji nie dostaje się jedynie za wynik testu na inteligencję, ale istnieje szereg badań, dzięki którym dla krajów takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania zebrano dane o przeciętnym IQ w zawodach, grupach profesji, według osiągniętego wykształcenia. Prace najbardziej twórcze wykonują – oraz przełomu w technologii i nauce dokonują z zasady ludzie obdarzeni wybitnym intelektem. Również zarządzanie wielkimi organizacjami czy strukturami technicznymi, biurokratycznymi, finansowymi opiera się na ludziach o odpowiednich zdolnościach intelektualnych. Nawet praca inżyniera, nauczyciela czy menadżera średniego szczebla zajmujących stanowiska zawodowe, których w nowoczesnym społeczeństwie są miliony, wymaga z reguły ponadprzeciętnej inteligencji w odniesieniu do naszej, europejskiej średniej.

Ilu ludzi zdolnych do podjęcia tego typu pracy znajdziemy w populacjach o średniej inteligencji 70? A tak się ona kształtuje w wielu krajach Czarnej Afryki. Jak kraje te miałyby zbudować nowoczesne społeczeństwo i gospodarkę bez ludzi o takim potencjale? Czy mogą to osiągnąć, obsadzając stanowiska profesorskie i menadżerskie swoją intelektualną elitą, której iloraz inteligencji nie przekracza 100 punktów? Czy wyniknie z takich decyzji personalnych coś innego niż katastrofa? Czy możemy się dziwić, że w krajach afrykańskich katastrofa jest stanem permanentnym?

I jeszcze jedna dygresja, tym razem optymistyczna. Polska właśnie przez zasób ludzi inteligentnych, czyli przez posiadanie licznej frakcji bystrych, ma wszelkie predyspozycje, aby z czasem zająć ważne i eksponowane miejsce w cywilizacyjnym porządku świata. Potrzeba do tego z jednej strony dobrego „software’u”, czyli utrzymania naszej kulturowej tożsamości poprzez zatrzymanie kolejnej fali marksistowskiej ideologii, która tym razem zalewa nas dla odmiany z Zachodu.

A z drugiej strony należy chronić nasz genetyczny „hardware”, czyli nasz potencjał do generowania nieprzeciętnie utalentowanych jednostek. Można to uczynić przez ochronę naszej genetycznej tożsamości. Nasi przodkowie zostawili nam skarb. Nosimy go w sobie, w naszym kulturowo-genetycznym kodzie.