“Kontrola aż po najdrobniejszy aspekt ludzkiej egzystencji”. Prawda o Wielkim Resecie

“Kontrola aż po najdrobniejszy aspekt ludzkiej egzystencji”. Prawda o Wielkim Resecie dorzeczy/architektura-i-infrastruktura-wielkiego-resetu

Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego
Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego Źródło: PAP/EPA / KEYSTONE/ LAURENT GILLIERON

Chociaż Wielki Reset został ogłoszony oficjalnie, narracja na jego temat znacznie odbiega od rzeczywistych jego przyczyn i ostatecznych skutków, do których prowadzi.

W dniach 27-29 czerwca br. w Politechnice Warszawskiej miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Architecture and Infrastructure of Great Reset – Research Outcomes and Social Impact Conference” (Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – efekty badawcze i odbiór społeczny). Zwieńczyła ona ponad dwuletnie wysiłki badawcze i popularyzatorskie podejmowane na wyżej wymienionej Uczelni na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych przez zespół naukowców z różnych uczelni w Polsce, w ramach projektu pt. „Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu – studium transformacji ku cywilizacji informacyjnej”, którego kierownikiem jest profesor Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej.

Wielki Reset opisywany szeroko w literaturze naukowej, relacjonowany w przekazie medialnym i upowszechniony za pomocą publicystyki Światowego Forum Ekonomicznego mającego swoją siedzibę w szwajcarskim Davos jest procesem globalnym, dotykającym gospodarki światowe i społeczeństwa. Chociaż został ogłoszony oficjalnie, narracja na jego temat znacznie odbiega od rzeczywistych jego przyczyn i ostatecznych skutków, do których prowadzi, na co wskazują przeprowadzone badania naukowe. Zdaniem Profesora Jacka Janowskiego, aktualnie Wielki Reset jest ukierunkowany na finalizację procesów globalizacyjnych zmierzających do ustanowienia zintegrowanego systemu globalnej kontroli światowej populacji ludzi aż po najdrobniejszy aspekt ludzkiej egzystencji i aktywności. Ma on przebieg gwałtowny i radykalny, a jest dokonywany przez znikomą mniejszość tylko z racji wystarczająco rozwiniętych zdolności technicznych (np. sztucznej inteligencji), szeroko upowszechnionych wizji ideologicznych (np. klimatyzmu) oraz destrukcyjnych przeobrażeń ekonomicznych (np. w postaci bezwarunkowego dochodu podstawowego).

Profesor Jacek Janowski w siedmiotomowym dziele naukowym dotyczącym Architektury i infrastruktury Wielkiego Resetu wnikliwie opisał symptomy, korelaty, obiekty, tezy i hipotezy Wielkiego Resetu, a także jego procesy, które, jak podaje, są inspirowane ideologicznie, aktywowane technologicznie i motywowane ekonomicznie. Przejawiają się zaś jako transformacje gospodarek światowych, wyludnienia populacji, przejęcia własności i in. W korelatywnej definicji Wielkiego Resetu prof. Jacek Janowski określił ten proces jako „konglomerat planowo i podprogowo wprowadzanych przeobrażeń w kierunku zintegrowania świata realnego ze światem wirtualnym w ramach jednego życiowego środowiska symulacji i sterowania”. Konsekwencją Wielkiego Resetu jest ustanowienie cywilizacji informacyjnej poprzedzone destrukcją cywilizacji tradycyjnych, a w pierwszej kolejności cywilizacji łacińskiej.

Konferencję poprzedziła Msza święta w kościele pw. św. Barbary, którą celebrowali ks. prof. Tadeusz Guz oraz ks. dr Jacek Połowianiuk z Politechniki Warszawskiej. Uroczystemu rozpoczęciu konferencji towarzyszyły wystąpienia reprezentantów gospodarzy – kierownika projektu prof. Jacka Janowskiego, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych prof. Anny Zalcewicz – oraz zaproszonych przedstawicieli instytucji państwowych – Wicemarszałka Sejmu RP Krzysztofa Bosaka i Prezesa NIK Mariana Banasia.

W konferencji udział wzięli znani i cenieni naukowcy z Polski oraz z innych krajów, z których największą grupę (oprócz Polski) stanowili prelegenci i paneliści ze Stanów Zjednoczonych. Po ceremonii otwarcia odbyły się wykłady inauguracyjne, które wygłosili znani na świecie, cenieni specjaliści, tacy jak dr Matthew T. Witt – Professor z University of La Verne (tytuł wykładu – Opportunities and threats to the democratization of the new global order) oraz znakomity ekspert w zakresie wojskowości, emerytowany Generał Brygady USAF (United States Air Force), dr Robert S. Spalding III, który przedstawił wykład pt. „Climate change is used as a means of destroying economic activity in the west thus reducing its attractiveness to the global south as a social, political and economic model”.

Podczas konferencji wygłoszono 15 wykładów, które mieściły się w sześciu blokach tematycznych podzielonych na panele dyskusyjne. W ramach poszczególnych bloków tematycznych (Wojna a Wielki Reset, Technologia Wielkiego Resetu, Ideologia Wielkiego Resetu, Ekonomia Wielkiego Resetu, Prawo wobec Wielkiego Resetu, Polityka wobec Wielkiego Resetu) toczyły się niezwykle interesujące debaty wokół problematyki kształtowania się nowego porządku czy nieporządku globalnego i ładu czy nieładu cywilizacyjnego. Były one również kontynuacją debat podejmowanych na seminariach naukowych w ramach tematyki badań projektowych nad Wielkim Resetem. Seminaria odbywały się systematycznie w okresie dwóch lat poprzedzających konferencję. Objęły blisko 100 wykładów i szerokie grono uczestników biorących udział w dyskusjach. Szczególnie istotnym dla uzyskania rzetelnych i wiarygodnych wyników badań projektowych było merytoryczne wsparcie zespołu realizującego projekt przez wielu krajowych i zagranicznych ekspertów, recenzentów i konsultantów, spośród których część włączyła się w konferencję. Pozwoliło to lepiej opisać zachodzące na poziomie globalnym, unijnym, państwowym i lokalnym zmiany i dokonujące się przeobrażenia cywilizacyjne, wyjaśniać ich przyczyny i skutki oraz formułować bardziej trafne sugestie dla poszczególnych grup docelowych projektu, zwłaszcza polityków, prawników, ekonomistów i inżynierów.

W gronie prelegentów, którzy podczas konferencji zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych, znaleźli się m.in. prof. Bogdan Góralczyk z UW (Rola Chin w kształtowaniu porządku światowego), prof. Andrzej Targowski z Western Michigan University (Rola cybernetyki w cywilizacyjnych przeobrażeniach świata), prof. Adam Wielomski z UKSW (Ideologia zrównoważonego rozwoju jako uzasadnienie Wielkiego Resetu), prof. Witold Modzelewski z UW (Prawno-finansowa analiza programów klimatyczno-energetycznych jako składników Wielkiego Resetu), dr Malgorzata Chalupowski, MD, PhD, JD Executive Director, Copernicus Institute for the Arts, Sciences and Law, Inc. (Aktywizm sędziowski jako Wielki Reset prawa) oraz prof. Mirosław Piotrowski z KUL (Przyszłość Unii Europejskiej w perspektywie Wielkiego Resetu).

W podsumowaniu konferencji znalazł się również końcowy komunikat dr Marguerite A. Peeters, dotyczący globalnego zarządzania i Wielkiego Resetu. Monika Moroz-Czura z WSTIJO zaprezentowała bardzo ciekawe wyniki badań ankietowych pt. „Odbiór społeczny Wielkiego Resetu”, przeprowadzonych wśród respondentów z różnych środowisk. Wyniki ankiet oraz treści niektórych wystąpień konferencyjnych będą wkrótce opublikowane w Tomie VII monografii pt. „Globalne i cywilizacyjne tezy Wielkiego Resetu”.

Przyszłościowym wyzwaniem kończącym konferencję stał się wynikający z badań nad Wielkim Resetem postulat kontynuacji prac badawczych w ramach inicjowanego Centrum Badania Głębokiego Resetu (CBGR) – Research Center of Deep Reset (RCDR).

Opracowała dr inż. Jolanta Domańska